Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Farby i kleje ekologiczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Farby i kleje ekologiczne
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Polimerów
Nauczyciel odpowiedzialny Jola Janik <Jola.Janik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 22 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy chemii polimerów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z: A. Wiadomościami ogólnymi o materiałach powłokowych i adhezyjnych A1. Podział materiałów powłokowych i adhezyjnych w aspekcie ochrony środowiska A2. Rodzaje i przeznaczenie materiałów powłokowych i adhezyjnych B.Wiadomościami ogólnymi i podsawowymi opisującymi skład materiałów powłokowych i adhezyjnych B1. Polimery i inne dodatki stosowane w materiałach powłokowych w ujęciu ekologicznym B2. Polimery i inne dodatki stosowane w materiałach adhezyjnych w ujęciu ekologicznym C. Materiały powłokowe i adhezyjne - otrzymywanie, właściwości, zastosowanie C1. Technologia otrzymywania farb i klejów C2. Techniki nanoszenia powłok i klejów C3. Przygotowanie powierzchni C4. Metodyka badań materiałów powłokowych i adhezyjnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wiadomości ogólne i podstawowe o materiałach powłokowych i adhezyjnych4
T-W-2Rodzaje spoiw polimerowych w materiałach powłokowych i adhezyjnych6
T-W-3Pozostałe składniki materiałów powłokowych i adhezyjnych5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Pokaz

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Określenie podstawowych informacji i wiedzy studenta po wykładzie informującym o podstawowych pojęciach związanych ekologicznymi materiałami powłokowymi i adhezyjnymi
S-2Ocena formująca: Określenie podstawowych informacji i wiedzy zdobytej przez przez studenta po wykładzie informującym o technologii wytwarzania i aplikacji materiałów powłokowych i adhezyjnych
S-3Ocena podsumowująca: Określenie informacji i wiedzy zdobytej w czasie kursu
S-4Ocena formująca: Określenie wiedzy studenta o podstawowych materiałach polimerowych stosowanych do ekologicznych farb i klejów
S-5Ocena podsumowująca: Określenie posiadanych informacji i wiedzy studenta o rodzajach materiałów powłokowych i adhezyjnych z uwzględnieniem ich zastosowania.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-15b_W01
Wiedza o materiałach powłokowych i adhezyjnych w ujeciu ekologicznym oraz o technikach ich nanoszenia i przeznaczeniu
KOS_2A_W07T2A_W04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-15b_U01
Określenie umiejętności doboru rodzaju materiałów powłokowych i adhezyjnych do ich przeznaczenia
KOS_2A_U12, KOS_2A_U15T2A_U09, T2A_U12InzA2_U02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3M-2, M-4S-1, S-2, S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-15b_K01
Zdolność do wykorzystania informacji i zdobytej wiedzy o materiałach powłokowych i adhezyjnych i technologii icg wytwarzania, aplikacji i zastosowania w aspekcie ochrony środowiska
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3M-2, M-4S-1, S-2, S-3, S-4, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-15b_W01
Wiedza o materiałach powłokowych i adhezyjnych w ujeciu ekologicznym oraz o technikach ich nanoszenia i przeznaczeniu
2,0Student nie umie wukorzystać podstawowych informacji o podziale materiałów powłokowych i adhezyjnych w aspekcie ekologicznym
3,0Student umie wykorzystać informacje o różnych rodzajach materiałów powłokowych i adhezyjnych
3,5Student umie wykorzystać informacje o rodzajach i zastosowaniu (przewznaczeniu) materiałów powłokowych
4,0Student umie wykorzystać informację o podstawowych składnikach (spoiwa i inne dodatki) materiałów powłokowych i adhezyjnych oraz zna ich przeznaczenie
4,5Student umie wykorzystać informację o procechach technologicznych wytwarzania farb i klajów, zna ich rodzaje, przeznaczenie i sposoby aplikacji
5,0Student umie wykorzystać informację o róznych rodzajach materiałów powłokowych i adhezyjnych, zna ich rodzaje, przeznaczenie, technologie wytwarzania, metody aplikacji i badań

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-15b_U01
Określenie umiejętności doboru rodzaju materiałów powłokowych i adhezyjnych do ich przeznaczenia
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób dokonać podziału materiałów powłokowych i adhezyjnych z punku widzenia ochrony środowiska
3,0Student potrafi w najprostszy sposów wyróżnić i podać ekologiczne materiały powłokowe i adhezyjne
3,5Student potrafi określić podstawowe składniki far i lakierów
4,0Student potrafi określić rodzaje farb i klejów oraz dopasować ich przeznaczenie ze wzgledu na ich charakterystyczne właściwości.
4,5Student potrafi dokonać wyboru odpowiedniej powłoki lub kleju na odpowiednie podłoże, ze względu na ich właściwości, sposób aplikacji i rodzaj podłoża
5,0Student potrafi określić podstawowe składniki farb i klejów oraz ich znaczenie, określić technologie ich wytwarzania, badania i aplikacji oraz potrafi dokonać wyboru odpowiedniego materiału do odpowiedniego podłoża, kierująć sie wzgledami takze ekonomocznymi i ekologicznymi

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-15b_K01
Zdolność do wykorzystania informacji i zdobytej wiedzy o materiałach powłokowych i adhezyjnych i technologii icg wytwarzania, aplikacji i zastosowania w aspekcie ochrony środowiska
2,0Student nie umie wykorzystać zdobytej wiedzy podstawowej, nie zna rodzajów farb i klejów, nie rozumie pojęcia materiały ekologiczne
3,0Student umie dokonać wyboru miedzy farba/klejem ekologiczną a nieekologiczną, umie wykorzystać zdobytą wiedzę podstawową, zna rodzaje materiałów powłokowych/ adhezyjnych i ich przeznaczenie, co podnosi jego kwalifikacje
3,5Student umie wykorzystać podstawowa wiedzę zdobytą w zakresie technologi otrzymywania farb i klejów, rodzaju i doboru spoiw polimerowych do ich przeznaczenia, podnosi w ten sposób swoje praktyczne kwalifilacje
4,0Student umie wykorzystać zdobytą podstawową wiedzę, zna i scharakteryzuje podstawowe składniki farb i klejów, technologie ich wytwarzanie oraz metodyke badań a także ich zastosowanie, w zadowalający sposób podnosi swoje kwalifikacje
4,5Student umie wykorzystac zdobytą wiedzę podstawową, zna składniki farb i klejów, ich celowość stosowania i wpływ na właściwości materiałów, potrafi dobrać farbę/klej do odpowiedniego podłoza, zna sposoby aplikacji, jest w znaczy sposób w stanie zwiększyć swoje kwalifikacje
5,0Student umie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w celu zwiększenia swoich kwalifikacji i dalszego rozwoju zawodowego

Literatura podstawowa

  1. Tadeusz Spychaj, Stanisława Spycha, Farby i kleje wodorozcieńczalne, WNT, Warszawa, 1996
  2. Praca zbiorowa, Powłoki malarsko - lakiernicze, WNT, Warszawa, 1983
  3. I.S. Ochrymienko, Chemi i technologia substancji błonotwórczych, WNT, Warszawa, 1982

Literatura dodatkowa

  1. Z. Porejko, Chemia polimerów, WNT, Warszawa, 1990

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wiadomości ogólne i podstawowe o materiałach powłokowych i adhezyjnych4
T-W-2Rodzaje spoiw polimerowych w materiałach powłokowych i adhezyjnych6
T-W-3Pozostałe składniki materiałów powłokowych i adhezyjnych5
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-15b_W01Wiedza o materiałach powłokowych i adhezyjnych w ujeciu ekologicznym oraz o technikach ich nanoszenia i przeznaczeniu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z: A. Wiadomościami ogólnymi o materiałach powłokowych i adhezyjnych A1. Podział materiałów powłokowych i adhezyjnych w aspekcie ochrony środowiska A2. Rodzaje i przeznaczenie materiałów powłokowych i adhezyjnych B.Wiadomościami ogólnymi i podsawowymi opisującymi skład materiałów powłokowych i adhezyjnych B1. Polimery i inne dodatki stosowane w materiałach powłokowych w ujęciu ekologicznym B2. Polimery i inne dodatki stosowane w materiałach adhezyjnych w ujęciu ekologicznym C. Materiały powłokowe i adhezyjne - otrzymywanie, właściwości, zastosowanie C1. Technologia otrzymywania farb i klejów C2. Techniki nanoszenia powłok i klejów C3. Przygotowanie powierzchni C4. Metodyka badań materiałów powłokowych i adhezyjnych
Treści programoweT-W-1Wiadomości ogólne i podstawowe o materiałach powłokowych i adhezyjnych
T-W-2Rodzaje spoiw polimerowych w materiałach powłokowych i adhezyjnych
T-W-3Pozostałe składniki materiałów powłokowych i adhezyjnych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Określenie podstawowych informacji i wiedzy studenta po wykładzie informującym o podstawowych pojęciach związanych ekologicznymi materiałami powłokowymi i adhezyjnymi
S-2Ocena formująca: Określenie podstawowych informacji i wiedzy zdobytej przez przez studenta po wykładzie informującym o technologii wytwarzania i aplikacji materiałów powłokowych i adhezyjnych
S-3Ocena podsumowująca: Określenie informacji i wiedzy zdobytej w czasie kursu
S-4Ocena formująca: Określenie wiedzy studenta o podstawowych materiałach polimerowych stosowanych do ekologicznych farb i klejów
S-5Ocena podsumowująca: Określenie posiadanych informacji i wiedzy studenta o rodzajach materiałów powłokowych i adhezyjnych z uwzględnieniem ich zastosowania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wukorzystać podstawowych informacji o podziale materiałów powłokowych i adhezyjnych w aspekcie ekologicznym
3,0Student umie wykorzystać informacje o różnych rodzajach materiałów powłokowych i adhezyjnych
3,5Student umie wykorzystać informacje o rodzajach i zastosowaniu (przewznaczeniu) materiałów powłokowych
4,0Student umie wykorzystać informację o podstawowych składnikach (spoiwa i inne dodatki) materiałów powłokowych i adhezyjnych oraz zna ich przeznaczenie
4,5Student umie wykorzystać informację o procechach technologicznych wytwarzania farb i klajów, zna ich rodzaje, przeznaczenie i sposoby aplikacji
5,0Student umie wykorzystać informację o róznych rodzajach materiałów powłokowych i adhezyjnych, zna ich rodzaje, przeznaczenie, technologie wytwarzania, metody aplikacji i badań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-15b_U01Określenie umiejętności doboru rodzaju materiałów powłokowych i adhezyjnych do ich przeznaczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
KOS_2A_U15potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z: A. Wiadomościami ogólnymi o materiałach powłokowych i adhezyjnych A1. Podział materiałów powłokowych i adhezyjnych w aspekcie ochrony środowiska A2. Rodzaje i przeznaczenie materiałów powłokowych i adhezyjnych B.Wiadomościami ogólnymi i podsawowymi opisującymi skład materiałów powłokowych i adhezyjnych B1. Polimery i inne dodatki stosowane w materiałach powłokowych w ujęciu ekologicznym B2. Polimery i inne dodatki stosowane w materiałach adhezyjnych w ujęciu ekologicznym C. Materiały powłokowe i adhezyjne - otrzymywanie, właściwości, zastosowanie C1. Technologia otrzymywania farb i klejów C2. Techniki nanoszenia powłok i klejów C3. Przygotowanie powierzchni C4. Metodyka badań materiałów powłokowych i adhezyjnych
Treści programoweT-W-1Wiadomości ogólne i podstawowe o materiałach powłokowych i adhezyjnych
T-W-2Rodzaje spoiw polimerowych w materiałach powłokowych i adhezyjnych
T-W-3Pozostałe składniki materiałów powłokowych i adhezyjnych
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-4Pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Określenie podstawowych informacji i wiedzy studenta po wykładzie informującym o podstawowych pojęciach związanych ekologicznymi materiałami powłokowymi i adhezyjnymi
S-2Ocena formująca: Określenie podstawowych informacji i wiedzy zdobytej przez przez studenta po wykładzie informującym o technologii wytwarzania i aplikacji materiałów powłokowych i adhezyjnych
S-3Ocena podsumowująca: Określenie informacji i wiedzy zdobytej w czasie kursu
S-4Ocena formująca: Określenie wiedzy studenta o podstawowych materiałach polimerowych stosowanych do ekologicznych farb i klejów
S-5Ocena podsumowująca: Określenie posiadanych informacji i wiedzy studenta o rodzajach materiałów powłokowych i adhezyjnych z uwzględnieniem ich zastosowania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób dokonać podziału materiałów powłokowych i adhezyjnych z punku widzenia ochrony środowiska
3,0Student potrafi w najprostszy sposów wyróżnić i podać ekologiczne materiały powłokowe i adhezyjne
3,5Student potrafi określić podstawowe składniki far i lakierów
4,0Student potrafi określić rodzaje farb i klejów oraz dopasować ich przeznaczenie ze wzgledu na ich charakterystyczne właściwości.
4,5Student potrafi dokonać wyboru odpowiedniej powłoki lub kleju na odpowiednie podłoże, ze względu na ich właściwości, sposób aplikacji i rodzaj podłoża
5,0Student potrafi określić podstawowe składniki farb i klejów oraz ich znaczenie, określić technologie ich wytwarzania, badania i aplikacji oraz potrafi dokonać wyboru odpowiedniego materiału do odpowiedniego podłoża, kierująć sie wzgledami takze ekonomocznymi i ekologicznymi
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-15b_K01Zdolność do wykorzystania informacji i zdobytej wiedzy o materiałach powłokowych i adhezyjnych i technologii icg wytwarzania, aplikacji i zastosowania w aspekcie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z: A. Wiadomościami ogólnymi o materiałach powłokowych i adhezyjnych A1. Podział materiałów powłokowych i adhezyjnych w aspekcie ochrony środowiska A2. Rodzaje i przeznaczenie materiałów powłokowych i adhezyjnych B.Wiadomościami ogólnymi i podsawowymi opisującymi skład materiałów powłokowych i adhezyjnych B1. Polimery i inne dodatki stosowane w materiałach powłokowych w ujęciu ekologicznym B2. Polimery i inne dodatki stosowane w materiałach adhezyjnych w ujęciu ekologicznym C. Materiały powłokowe i adhezyjne - otrzymywanie, właściwości, zastosowanie C1. Technologia otrzymywania farb i klejów C2. Techniki nanoszenia powłok i klejów C3. Przygotowanie powierzchni C4. Metodyka badań materiałów powłokowych i adhezyjnych
Treści programoweT-W-1Wiadomości ogólne i podstawowe o materiałach powłokowych i adhezyjnych
T-W-2Rodzaje spoiw polimerowych w materiałach powłokowych i adhezyjnych
T-W-3Pozostałe składniki materiałów powłokowych i adhezyjnych
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-4Pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Określenie podstawowych informacji i wiedzy studenta po wykładzie informującym o podstawowych pojęciach związanych ekologicznymi materiałami powłokowymi i adhezyjnymi
S-2Ocena formująca: Określenie podstawowych informacji i wiedzy zdobytej przez przez studenta po wykładzie informującym o technologii wytwarzania i aplikacji materiałów powłokowych i adhezyjnych
S-3Ocena podsumowująca: Określenie informacji i wiedzy zdobytej w czasie kursu
S-4Ocena formująca: Określenie wiedzy studenta o podstawowych materiałach polimerowych stosowanych do ekologicznych farb i klejów
S-5Ocena podsumowująca: Określenie posiadanych informacji i wiedzy studenta o rodzajach materiałów powłokowych i adhezyjnych z uwzględnieniem ich zastosowania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać zdobytej wiedzy podstawowej, nie zna rodzajów farb i klejów, nie rozumie pojęcia materiały ekologiczne
3,0Student umie dokonać wyboru miedzy farba/klejem ekologiczną a nieekologiczną, umie wykorzystać zdobytą wiedzę podstawową, zna rodzaje materiałów powłokowych/ adhezyjnych i ich przeznaczenie, co podnosi jego kwalifikacje
3,5Student umie wykorzystać podstawowa wiedzę zdobytą w zakresie technologi otrzymywania farb i klejów, rodzaju i doboru spoiw polimerowych do ich przeznaczenia, podnosi w ten sposób swoje praktyczne kwalifilacje
4,0Student umie wykorzystać zdobytą podstawową wiedzę, zna i scharakteryzuje podstawowe składniki farb i klejów, technologie ich wytwarzanie oraz metodyke badań a także ich zastosowanie, w zadowalający sposób podnosi swoje kwalifikacje
4,5Student umie wykorzystac zdobytą wiedzę podstawową, zna składniki farb i klejów, ich celowość stosowania i wpływ na właściwości materiałów, potrafi dobrać farbę/klej do odpowiedniego podłoza, zna sposoby aplikacji, jest w znaczy sposób w stanie zwiększyć swoje kwalifikacje
5,0Student umie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w celu zwiększenia swoich kwalifikacji i dalszego rozwoju zawodowego