Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Polimery i środowisko:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Polimery i środowisko
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Polimerów
Nauczyciel odpowiedzialny Beata Schmidt <Beata.Schmidt@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowe wiedza z chemii organicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z szeroką gamą polimerów, metodami ich otrzymywania, modernizacji i wykorzystania oraz ukształtowacie umiejętności świadomych decyzji zastosowania polimerów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe definicje, podziały polimerów- usystematyzowanie materiału bazowego1
T-W-2Rodzaje polimeryzacji rodnikowej (wolnorodnikowa, anionowa, kationowa, koordynacyjna, radiacyjna i inne), dobieranie inicjatorów, typy inicjatorów, mechanizmy zakańczania reakcji, metody polimeryzacji rodnikowej, polimery otrzymywanie metodą wolnorodnikową i ich wpływ na środowisko4
T-W-3Kopolimeryzacja, rodzaje kompolimerów, wpływ współczynników reaktywności na rodzaj otrzymywanego kopolimeru, kopolimery w ochronie środowiska2
T-W-4Polikondensacja i polimery polikondensacyjne, homo i heteropolikondensacja, techniki polikondensacyjne, reakcje uboczne polikondensacji, aminoliza i acidoliza, polimery polikondensacyjne w aspekcie środowiskowym3
T-W-5Poliaddycja - polimery addycyjne, rodzaje żywic i sposoby utwardzania. Zastosowanie polimerów addycyjnych w kontekście ochrony środowiska2
T-W-6Polimery naturalne, modyfikacje polimerów pochodzenia naturalnego, zastosowanie produktów reakcji ze skrobią, celulozą lub kauczykiem naturalnym i ich wpływ na otoczenie3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Praca samodzielna, studiowanie literatury10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z użyciem komputera
M-2wykład konwersatoryjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Określenie wiedzy studenta na podstwie dyskusji przy pierwszym wykładzie na temat definicji
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne oceniające przyswojenie wiedzy na temat polimerów i ich środowiska

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-07_W03
Stusent posiada rozrzerzoną wiedzę z zakresu chemii polimerów, właściwości i budowy polimerów oraz potrafi dokonać wpływu tych materiałów na środowisko
KOS_2A_W03T2A_W01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-07_U18
W wyniku uczestnictwa w wykładach, student potrafi ocenić istniejace rozwiązania techniczne i technologiczne procesów otrzymywania polimerów w powiązaniu z aspektami ochrony środowiska
KOS_2A_U18T2A_U15InzA2_U05C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-07_K02
Student po ukończeniu wykładów ma świadomość wpływu działalności technologicznej z zakresu chemii polimerów na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-07_W03
Stusent posiada rozrzerzoną wiedzę z zakresu chemii polimerów, właściwości i budowy polimerów oraz potrafi dokonać wpływu tych materiałów na środowisko
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z wykładów, zna rodzaje polimeryzacji i główne metody oraz mechanizmy ich otrzymywania
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-07_U18
W wyniku uczestnictwa w wykładach, student potrafi ocenić istniejace rozwiązania techniczne i technologiczne procesów otrzymywania polimerów w powiązaniu z aspektami ochrony środowiska
2,0
3,0Potrafi w sposób zadawalający ocenić wpływ rozwiązań technologicznych z zakresu chemii polimerów na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-07_K02
Student po ukończeniu wykładów ma świadomość wpływu działalności technologicznej z zakresu chemii polimerów na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności
2,0
3,0Student posiada świadomość wpływu wyboru procesu technologicznego na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Z.Floriańczyk, S. Penczek, Chemia polimerów, Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Literatura dodatkowa

  1. J. F. Rabek, Współczesna wiedza o polimerach, PWN, Warszawa
  2. T. Spychaj, S. Spychaj, Farby i kleje wodorozcieńczalne, WNT, Warszawa

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe definicje, podziały polimerów- usystematyzowanie materiału bazowego1
T-W-2Rodzaje polimeryzacji rodnikowej (wolnorodnikowa, anionowa, kationowa, koordynacyjna, radiacyjna i inne), dobieranie inicjatorów, typy inicjatorów, mechanizmy zakańczania reakcji, metody polimeryzacji rodnikowej, polimery otrzymywanie metodą wolnorodnikową i ich wpływ na środowisko4
T-W-3Kopolimeryzacja, rodzaje kompolimerów, wpływ współczynników reaktywności na rodzaj otrzymywanego kopolimeru, kopolimery w ochronie środowiska2
T-W-4Polikondensacja i polimery polikondensacyjne, homo i heteropolikondensacja, techniki polikondensacyjne, reakcje uboczne polikondensacji, aminoliza i acidoliza, polimery polikondensacyjne w aspekcie środowiskowym3
T-W-5Poliaddycja - polimery addycyjne, rodzaje żywic i sposoby utwardzania. Zastosowanie polimerów addycyjnych w kontekście ochrony środowiska2
T-W-6Polimery naturalne, modyfikacje polimerów pochodzenia naturalnego, zastosowanie produktów reakcji ze skrobią, celulozą lub kauczykiem naturalnym i ich wpływ na otoczenie3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Praca samodzielna, studiowanie literatury10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-07_W03Stusent posiada rozrzerzoną wiedzę z zakresu chemii polimerów, właściwości i budowy polimerów oraz potrafi dokonać wpływu tych materiałów na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z szeroką gamą polimerów, metodami ich otrzymywania, modernizacji i wykorzystania oraz ukształtowacie umiejętności świadomych decyzji zastosowania polimerów
Treści programoweT-W-1Podstawowe definicje, podziały polimerów- usystematyzowanie materiału bazowego
T-W-2Rodzaje polimeryzacji rodnikowej (wolnorodnikowa, anionowa, kationowa, koordynacyjna, radiacyjna i inne), dobieranie inicjatorów, typy inicjatorów, mechanizmy zakańczania reakcji, metody polimeryzacji rodnikowej, polimery otrzymywanie metodą wolnorodnikową i ich wpływ na środowisko
T-W-3Kopolimeryzacja, rodzaje kompolimerów, wpływ współczynników reaktywności na rodzaj otrzymywanego kopolimeru, kopolimery w ochronie środowiska
T-W-4Polikondensacja i polimery polikondensacyjne, homo i heteropolikondensacja, techniki polikondensacyjne, reakcje uboczne polikondensacji, aminoliza i acidoliza, polimery polikondensacyjne w aspekcie środowiskowym
T-W-5Poliaddycja - polimery addycyjne, rodzaje żywic i sposoby utwardzania. Zastosowanie polimerów addycyjnych w kontekście ochrony środowiska
T-W-6Polimery naturalne, modyfikacje polimerów pochodzenia naturalnego, zastosowanie produktów reakcji ze skrobią, celulozą lub kauczykiem naturalnym i ich wpływ na otoczenie
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z użyciem komputera
M-2wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Określenie wiedzy studenta na podstwie dyskusji przy pierwszym wykładzie na temat definicji
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne oceniające przyswojenie wiedzy na temat polimerów i ich środowiska
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z wykładów, zna rodzaje polimeryzacji i główne metody oraz mechanizmy ich otrzymywania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-07_U18W wyniku uczestnictwa w wykładach, student potrafi ocenić istniejace rozwiązania techniczne i technologiczne procesów otrzymywania polimerów w powiązaniu z aspektami ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z szeroką gamą polimerów, metodami ich otrzymywania, modernizacji i wykorzystania oraz ukształtowacie umiejętności świadomych decyzji zastosowania polimerów
Treści programoweT-W-2Rodzaje polimeryzacji rodnikowej (wolnorodnikowa, anionowa, kationowa, koordynacyjna, radiacyjna i inne), dobieranie inicjatorów, typy inicjatorów, mechanizmy zakańczania reakcji, metody polimeryzacji rodnikowej, polimery otrzymywanie metodą wolnorodnikową i ich wpływ na środowisko
T-W-3Kopolimeryzacja, rodzaje kompolimerów, wpływ współczynników reaktywności na rodzaj otrzymywanego kopolimeru, kopolimery w ochronie środowiska
T-W-4Polikondensacja i polimery polikondensacyjne, homo i heteropolikondensacja, techniki polikondensacyjne, reakcje uboczne polikondensacji, aminoliza i acidoliza, polimery polikondensacyjne w aspekcie środowiskowym
T-W-5Poliaddycja - polimery addycyjne, rodzaje żywic i sposoby utwardzania. Zastosowanie polimerów addycyjnych w kontekście ochrony środowiska
T-W-6Polimery naturalne, modyfikacje polimerów pochodzenia naturalnego, zastosowanie produktów reakcji ze skrobią, celulozą lub kauczykiem naturalnym i ich wpływ na otoczenie
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z użyciem komputera
M-2wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne oceniające przyswojenie wiedzy na temat polimerów i ich środowiska
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi w sposób zadawalający ocenić wpływ rozwiązań technologicznych z zakresu chemii polimerów na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-07_K02Student po ukończeniu wykładów ma świadomość wpływu działalności technologicznej z zakresu chemii polimerów na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z szeroką gamą polimerów, metodami ich otrzymywania, modernizacji i wykorzystania oraz ukształtowacie umiejętności świadomych decyzji zastosowania polimerów
Treści programoweT-W-3Kopolimeryzacja, rodzaje kompolimerów, wpływ współczynników reaktywności na rodzaj otrzymywanego kopolimeru, kopolimery w ochronie środowiska
T-W-4Polikondensacja i polimery polikondensacyjne, homo i heteropolikondensacja, techniki polikondensacyjne, reakcje uboczne polikondensacji, aminoliza i acidoliza, polimery polikondensacyjne w aspekcie środowiskowym
T-W-5Poliaddycja - polimery addycyjne, rodzaje żywic i sposoby utwardzania. Zastosowanie polimerów addycyjnych w kontekście ochrony środowiska
T-W-6Polimery naturalne, modyfikacje polimerów pochodzenia naturalnego, zastosowanie produktów reakcji ze skrobią, celulozą lub kauczykiem naturalnym i ich wpływ na otoczenie
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z użyciem komputera
M-2wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne oceniające przyswojenie wiedzy na temat polimerów i ich środowiska
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada świadomość wpływu wyboru procesu technologicznego na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0