Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Biorozkładalne produkty przemysłowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biorozkładalne produkty przemysłowe
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Urbala <Magdalena.Urbala@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 0,50,62zaliczenie
laboratoriaL1 15 0,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1zaliczony kurs z mikrobiologii
W-2Podstawy technologii chemicznej organicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z obecnymi trendami dotyczączymi biorozkładu produktów przemysłowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-11. testy biodegradacji - zajęcia laboratoryjne5
T-L-2Biodegradacja wybranych produktów przemysłowych10
15
wykłady
T-W-1Testy biodegradacji w ochronie środowiska.2
T-W-2Rozkład związków organicznych.2
T-W-3Produkty przemysłowe - przegląd informacji2
T-W-4Biodegradacja wybranych produktów przemysłowych: ropopochodnych, polimerów, surfaktantów, pestycydów.7
T-W-5Uszlachetnianie produktów przmysłowych pod kątem zwiększenia ich podatności na biorozkład2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
15
wykłady
A-W-1Studia literaturowe7
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia7
A-W-3Zaliczenie1
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną
M-2Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne zajęć laboratoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-04_W08
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - znać testy biodegradacji produktów przemysłowych, - wyjaśnić specyfikę biorozkładu wybranych produktów przemysłowych z zależności od ich budowy i właściwości fizyko-chemicznych - zaproponować modyfikację produktów przemysłowych w celu zwiększenia ich podatności na biodegradację
KOS_2A_W08T2A_W05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-04_U01
Student powinien przeanalizować proces biodegradacji w celu wyboru właściwej metody jego monitorowania , a także formułować odpowiednie wnioski.
KOS_2A_U15T2A_U12C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-04_K01
Student powinien mieć świadomość ekonomicznych i ekologicznych skutków biorozkładu produktów przemysłowych oraz skutków działań podejmowanychna etapie ich projektowania. Powinien także zdobyć umiejętności pracy w grupie.
KOS_2A_K02, KOS_2A_K04T2A_K02, T2A_K03InzA2_K01, InzA2_K02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-L-1, T-L-2M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-04_W08
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - znać testy biodegradacji produktów przemysłowych, - wyjaśnić specyfikę biorozkładu wybranych produktów przemysłowych z zależności od ich budowy i właściwości fizyko-chemicznych - zaproponować modyfikację produktów przemysłowych w celu zwiększenia ich podatności na biodegradację
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie biodegradacji produktów przemysłowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-04_U01
Student powinien przeanalizować proces biodegradacji w celu wyboru właściwej metody jego monitorowania , a także formułować odpowiednie wnioski.
2,0
3,0Student ma podstwowe umiejętności niezbędne do analizy procesu biodegradacjio produktów przemysłowych oraz zrealizowania zajęć laboratoryjnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-04_K01
Student powinien mieć świadomość ekonomicznych i ekologicznych skutków biorozkładu produktów przemysłowych oraz skutków działań podejmowanychna etapie ich projektowania. Powinien także zdobyć umiejętności pracy w grupie.
2,0
3,0Student ma świadomość skutków ekologicznych i ekonomicznych biorozkładu produktów przemysłowych w podstawowym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego, Na pograniczu chemii i biologii., Wydaw. Naukowe UAM, Poznań, 2002
  2. E. Klimiuk, M. Łebkowska, Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2004
  3. K.W. Szewczyk, Technologia biochemiczna, Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1995
  4. J. Zieńko, K. Karakulski, Substancje ropopochodne w środowisku przyrodniczym. Metoda ocen i likwidacji skutków zanieczyszczeń, Wydaw. Polit. Szczecińskiej, Szczecin, 1997
  5. Ryszard Zieliński, Surfaktanty towaroznawcze i ekologiczne aspekty ich stosowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2000
  6. A. Jędrzejczak, Biologiczne przetwarzanie odpadów, PWN, Warszawa, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-11. testy biodegradacji - zajęcia laboratoryjne5
T-L-2Biodegradacja wybranych produktów przemysłowych10
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Testy biodegradacji w ochronie środowiska.2
T-W-2Rozkład związków organicznych.2
T-W-3Produkty przemysłowe - przegląd informacji2
T-W-4Biodegradacja wybranych produktów przemysłowych: ropopochodnych, polimerów, surfaktantów, pestycydów.7
T-W-5Uszlachetnianie produktów przmysłowych pod kątem zwiększenia ich podatności na biorozkład2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studia literaturowe7
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia7
A-W-3Zaliczenie1
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-04_W08W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - znać testy biodegradacji produktów przemysłowych, - wyjaśnić specyfikę biorozkładu wybranych produktów przemysłowych z zależności od ich budowy i właściwości fizyko-chemicznych - zaproponować modyfikację produktów przemysłowych w celu zwiększenia ich podatności na biodegradację
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W08ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z obecnymi trendami dotyczączymi biorozkładu produktów przemysłowych
Treści programoweT-W-1Testy biodegradacji w ochronie środowiska.
T-W-2Rozkład związków organicznych.
T-W-3Produkty przemysłowe - przegląd informacji
T-W-4Biodegradacja wybranych produktów przemysłowych: ropopochodnych, polimerów, surfaktantów, pestycydów.
T-W-5Uszlachetnianie produktów przmysłowych pod kątem zwiększenia ich podatności na biorozkład
T-L-11. testy biodegradacji - zajęcia laboratoryjne
T-L-2Biodegradacja wybranych produktów przemysłowych
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną
M-2Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie biodegradacji produktów przemysłowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-04_U01Student powinien przeanalizować proces biodegradacji w celu wyboru właściwej metody jego monitorowania , a także formułować odpowiednie wnioski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U15potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z obecnymi trendami dotyczączymi biorozkładu produktów przemysłowych
Treści programoweT-W-1Testy biodegradacji w ochronie środowiska.
T-W-2Rozkład związków organicznych.
T-W-3Produkty przemysłowe - przegląd informacji
T-W-4Biodegradacja wybranych produktów przemysłowych: ropopochodnych, polimerów, surfaktantów, pestycydów.
T-W-5Uszlachetnianie produktów przmysłowych pod kątem zwiększenia ich podatności na biorozkład
T-L-11. testy biodegradacji - zajęcia laboratoryjne
T-L-2Biodegradacja wybranych produktów przemysłowych
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną
M-2Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstwowe umiejętności niezbędne do analizy procesu biodegradacjio produktów przemysłowych oraz zrealizowania zajęć laboratoryjnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-04_K01Student powinien mieć świadomość ekonomicznych i ekologicznych skutków biorozkładu produktów przemysłowych oraz skutków działań podejmowanychna etapie ich projektowania. Powinien także zdobyć umiejętności pracy w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z obecnymi trendami dotyczączymi biorozkładu produktów przemysłowych
Treści programoweT-W-1Testy biodegradacji w ochronie środowiska.
T-W-2Rozkład związków organicznych.
T-W-3Produkty przemysłowe - przegląd informacji
T-W-4Biodegradacja wybranych produktów przemysłowych: ropopochodnych, polimerów, surfaktantów, pestycydów.
T-W-5Uszlachetnianie produktów przmysłowych pod kątem zwiększenia ich podatności na biorozkład
T-L-11. testy biodegradacji - zajęcia laboratoryjne
T-L-2Biodegradacja wybranych produktów przemysłowych
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną
M-2Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość skutków ekologicznych i ekonomicznych biorozkładu produktów przemysłowych w podstawowym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0