Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Oczyszczanie gazów odlotowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Oczyszczanie gazów odlotowych
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Przepiórski <Jacek.Przepiorski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jacek Przepiórski <Jacek.Przepiorski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 14 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,00,62egzamin
laboratoriaL1 60 2,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej
W-2aparatura chemiczna

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studenta ze popularnymi źrodłami gazów odlotowych, i typowymi ich składnikami
C-2zapoznanie z typowymi metodami stosowanymi w procesach oczyszzania gazów odlotowych
C-3wykształcenie świadomości o konieczności oczyszczania gazów odlotowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Usuwania ditlenku siarki z powietrza metoda adsorpcyjną, wpływ różnych czynników na efektywność procesu usuwania, podstawowe parametry materiałów - sorbentów kondensacja przeponowa, chemiczne i instrumentalne metody analizy ilościowej gazowych zanieczyszczeń organicznych, absorpcyjne usuwanie CO2 z gazów odlotowych z użyciem mleka wapiennego i oznaczanie zawartości CO2 w powietrzu metodą miareczkową oraz CO i CO2 metodą chromatograficzną, bilans przemysłowego procesu odsiarczania gazów odlotowych na przykładzie rzeczywistej instalacji odsiarczania pracującej w elektrowni, wykorzystanie sorbentów do usuwania wilgoci z powietrza60
60
wykłady
T-W-1źródła gazów odlotowych2
T-W-2przepisy prawne dotyczące norm emisji w Unii Europejskiej1
T-W-3Powietrze atmosferyczne a zanieczyszczenia - historia, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, dostępne środki zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza2
T-W-4Mechanizmy powstawania i główne szkodliwe zanieczyszczenia2
T-W-5Mozliwości zapobiegania emosjom wraz z oprzykładowymi technologiami4
T-W-6technologie typu end of pipe7
T-W-7metody adsorpcyjne, filtracja chemiczna, otrzymywanie ultra czystego powietrza2
T-W-8zanieczyszczenia organiczne i ich usuwanie z gazów odlotowych10
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach, zaliczenia, opracowanie sprawozdań60
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje z prowadzącym2
A-W-3przygotowanie do egzaminu26
A-W-4egzamin2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy
M-2ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładzie
S-2Ocena podsumowująca: egzamin/test pisemny
S-3Ocena podsumowująca: egzamin ustny
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania z ćwiczeń i znajomości przedmiotu ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-02b_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać źródła powstawania zanieczyszczeń w różnych procesach przemysłowych, definiować problemy do rozwiązania, dobierać technologie usuwania szkodliwych zanieczyszczeń do konkretnych zastosowań, zaproponować sposoby zapobiegania emisjom, wskazać jak konkretne zanieczyszczania oddziałują na środowisko
KOS_2A_W06, KOS_2A_W07, KOS_2A_W15T2A_W03, T2A_W04InzA2_W05C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-02b_U01
student potrafi dokonąc wyboru właściwej technologii do konkretnych potrzeb, łączyć procesy, zorganizować warsztat do badań laboratoryjnych, zastosować sprzęt do tego przeznaczony, prowadzić proces w skali laboratoryjnej, opracować sprawozdanie
KOS_2A_U01, KOS_2A_U04, KOS_2A_U11, KOS_2A_U12, KOS_2A_U14, KOS_2A_U18T2A_U01, T2A_U03, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U11, T2A_U15InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U05C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-02b_K01
w wyniki prowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa do pracy w zespole, chęć do poszerzania wiedzy, dbałość o stanowisko pracy w laboratorium, wyrażanie właśnych opinii
KOS_2A_K02, KOS_2A_K07T2A_K02, T2A_K06InzA2_K01C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-02b_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać źródła powstawania zanieczyszczeń w różnych procesach przemysłowych, definiować problemy do rozwiązania, dobierać technologie usuwania szkodliwych zanieczyszczeń do konkretnych zastosowań, zaproponować sposoby zapobiegania emisjom, wskazać jak konkretne zanieczyszczania oddziałują na środowisko
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu zna potencjalne źródła przemysłowe gazów odlotowych i rozumie procesy chemiczne prowadzące do ich powstawania, zna podstawowe zagadnienia dotyczące procesów technologicznych stosowanych w celu oczyszczania gazów odlotowych, zna podstawowe regulacje prawne związane z tematem wykładu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-02b_U01
student potrafi dokonąc wyboru właściwej technologii do konkretnych potrzeb, łączyć procesy, zorganizować warsztat do badań laboratoryjnych, zastosować sprzęt do tego przeznaczony, prowadzić proces w skali laboratoryjnej, opracować sprawozdanie
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu dokonuje właściwego wyboru technologii, z trudnością potrafe łączyć procesy jednostkowe, radzi sobie z prowadzeniem zadań w ramach laboratorium, potrafi sporządzić raport z pracy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-02b_K01
w wyniki prowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa do pracy w zespole, chęć do poszerzania wiedzy, dbałość o stanowisko pracy w laboratorium, wyrażanie właśnych opinii
2,0
3,0student potrafi stosować nabytą wiedzę i umiejętności, jest otwarty na dyskusję tematyczną, jest chętny do pracy w zespole
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Konieczyński, Oczyszczanie gazów odlotowych, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1993
  2. J. Warych, Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura., WNT, Warszawa, 1998
  3. J. Kucowski, D. Laudyn, M. Przekwas, Energetyka o ochrona środowiska, WNT, Warszawa, 1977

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Usuwania ditlenku siarki z powietrza metoda adsorpcyjną, wpływ różnych czynników na efektywność procesu usuwania, podstawowe parametry materiałów - sorbentów kondensacja przeponowa, chemiczne i instrumentalne metody analizy ilościowej gazowych zanieczyszczeń organicznych, absorpcyjne usuwanie CO2 z gazów odlotowych z użyciem mleka wapiennego i oznaczanie zawartości CO2 w powietrzu metodą miareczkową oraz CO i CO2 metodą chromatograficzną, bilans przemysłowego procesu odsiarczania gazów odlotowych na przykładzie rzeczywistej instalacji odsiarczania pracującej w elektrowni, wykorzystanie sorbentów do usuwania wilgoci z powietrza60
60

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1źródła gazów odlotowych2
T-W-2przepisy prawne dotyczące norm emisji w Unii Europejskiej1
T-W-3Powietrze atmosferyczne a zanieczyszczenia - historia, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, dostępne środki zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza2
T-W-4Mechanizmy powstawania i główne szkodliwe zanieczyszczenia2
T-W-5Mozliwości zapobiegania emosjom wraz z oprzykładowymi technologiami4
T-W-6technologie typu end of pipe7
T-W-7metody adsorpcyjne, filtracja chemiczna, otrzymywanie ultra czystego powietrza2
T-W-8zanieczyszczenia organiczne i ich usuwanie z gazów odlotowych10
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach, zaliczenia, opracowanie sprawozdań60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje z prowadzącym2
A-W-3przygotowanie do egzaminu26
A-W-4egzamin2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-02b_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać źródła powstawania zanieczyszczeń w różnych procesach przemysłowych, definiować problemy do rozwiązania, dobierać technologie usuwania szkodliwych zanieczyszczeń do konkretnych zastosowań, zaproponować sposoby zapobiegania emisjom, wskazać jak konkretne zanieczyszczania oddziałują na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W06ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
KOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
KOS_2A_W15zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta ze popularnymi źrodłami gazów odlotowych, i typowymi ich składnikami
C-2zapoznanie z typowymi metodami stosowanymi w procesach oczyszzania gazów odlotowych
Treści programoweT-W-1źródła gazów odlotowych
T-W-2przepisy prawne dotyczące norm emisji w Unii Europejskiej
T-W-3Powietrze atmosferyczne a zanieczyszczenia - historia, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, dostępne środki zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza
T-W-4Mechanizmy powstawania i główne szkodliwe zanieczyszczenia
T-W-5Mozliwości zapobiegania emosjom wraz z oprzykładowymi technologiami
T-W-6technologie typu end of pipe
T-W-7metody adsorpcyjne, filtracja chemiczna, otrzymywanie ultra czystego powietrza
T-W-8zanieczyszczenia organiczne i ich usuwanie z gazów odlotowych
T-L-1Usuwania ditlenku siarki z powietrza metoda adsorpcyjną, wpływ różnych czynników na efektywność procesu usuwania, podstawowe parametry materiałów - sorbentów kondensacja przeponowa, chemiczne i instrumentalne metody analizy ilościowej gazowych zanieczyszczeń organicznych, absorpcyjne usuwanie CO2 z gazów odlotowych z użyciem mleka wapiennego i oznaczanie zawartości CO2 w powietrzu metodą miareczkową oraz CO i CO2 metodą chromatograficzną, bilans przemysłowego procesu odsiarczania gazów odlotowych na przykładzie rzeczywistej instalacji odsiarczania pracującej w elektrowni, wykorzystanie sorbentów do usuwania wilgoci z powietrza
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładzie
S-2Ocena podsumowująca: egzamin/test pisemny
S-3Ocena podsumowująca: egzamin ustny
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania z ćwiczeń i znajomości przedmiotu ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostatecznym stopniu zna potencjalne źródła przemysłowe gazów odlotowych i rozumie procesy chemiczne prowadzące do ich powstawania, zna podstawowe zagadnienia dotyczące procesów technologicznych stosowanych w celu oczyszczania gazów odlotowych, zna podstawowe regulacje prawne związane z tematem wykładu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-02b_U01student potrafi dokonąc wyboru właściwej technologii do konkretnych potrzeb, łączyć procesy, zorganizować warsztat do badań laboratoryjnych, zastosować sprzęt do tego przeznaczony, prowadzić proces w skali laboratoryjnej, opracować sprawozdanie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
KOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
KOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
KOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
KOS_2A_U14potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
KOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta ze popularnymi źrodłami gazów odlotowych, i typowymi ich składnikami
C-2zapoznanie z typowymi metodami stosowanymi w procesach oczyszzania gazów odlotowych
C-3wykształcenie świadomości o konieczności oczyszczania gazów odlotowych
Treści programoweT-W-1źródła gazów odlotowych
T-W-2przepisy prawne dotyczące norm emisji w Unii Europejskiej
T-W-3Powietrze atmosferyczne a zanieczyszczenia - historia, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, dostępne środki zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza
T-W-4Mechanizmy powstawania i główne szkodliwe zanieczyszczenia
T-W-5Mozliwości zapobiegania emosjom wraz z oprzykładowymi technologiami
T-W-6technologie typu end of pipe
T-W-7metody adsorpcyjne, filtracja chemiczna, otrzymywanie ultra czystego powietrza
T-W-8zanieczyszczenia organiczne i ich usuwanie z gazów odlotowych
T-L-1Usuwania ditlenku siarki z powietrza metoda adsorpcyjną, wpływ różnych czynników na efektywność procesu usuwania, podstawowe parametry materiałów - sorbentów kondensacja przeponowa, chemiczne i instrumentalne metody analizy ilościowej gazowych zanieczyszczeń organicznych, absorpcyjne usuwanie CO2 z gazów odlotowych z użyciem mleka wapiennego i oznaczanie zawartości CO2 w powietrzu metodą miareczkową oraz CO i CO2 metodą chromatograficzną, bilans przemysłowego procesu odsiarczania gazów odlotowych na przykładzie rzeczywistej instalacji odsiarczania pracującej w elektrowni, wykorzystanie sorbentów do usuwania wilgoci z powietrza
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładzie
S-2Ocena podsumowująca: egzamin/test pisemny
S-3Ocena podsumowująca: egzamin ustny
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania z ćwiczeń i znajomości przedmiotu ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu dokonuje właściwego wyboru technologii, z trudnością potrafe łączyć procesy jednostkowe, radzi sobie z prowadzeniem zadań w ramach laboratorium, potrafi sporządzić raport z pracy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-02b_K01w wyniki prowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktywna postawa do pracy w zespole, chęć do poszerzania wiedzy, dbałość o stanowisko pracy w laboratorium, wyrażanie właśnych opinii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K07potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta ze popularnymi źrodłami gazów odlotowych, i typowymi ich składnikami
C-2zapoznanie z typowymi metodami stosowanymi w procesach oczyszzania gazów odlotowych
C-3wykształcenie świadomości o konieczności oczyszczania gazów odlotowych
Treści programoweT-W-1źródła gazów odlotowych
T-W-2przepisy prawne dotyczące norm emisji w Unii Europejskiej
T-W-3Powietrze atmosferyczne a zanieczyszczenia - historia, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, dostępne środki zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza
T-W-4Mechanizmy powstawania i główne szkodliwe zanieczyszczenia
T-W-5Mozliwości zapobiegania emosjom wraz z oprzykładowymi technologiami
T-W-6technologie typu end of pipe
T-W-7metody adsorpcyjne, filtracja chemiczna, otrzymywanie ultra czystego powietrza
T-W-8zanieczyszczenia organiczne i ich usuwanie z gazów odlotowych
T-L-1Usuwania ditlenku siarki z powietrza metoda adsorpcyjną, wpływ różnych czynników na efektywność procesu usuwania, podstawowe parametry materiałów - sorbentów kondensacja przeponowa, chemiczne i instrumentalne metody analizy ilościowej gazowych zanieczyszczeń organicznych, absorpcyjne usuwanie CO2 z gazów odlotowych z użyciem mleka wapiennego i oznaczanie zawartości CO2 w powietrzu metodą miareczkową oraz CO i CO2 metodą chromatograficzną, bilans przemysłowego procesu odsiarczania gazów odlotowych na przykładzie rzeczywistej instalacji odsiarczania pracującej w elektrowni, wykorzystanie sorbentów do usuwania wilgoci z powietrza
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładzie
S-2Ocena podsumowująca: egzamin/test pisemny
S-3Ocena podsumowująca: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi stosować nabytą wiedzę i umiejętności, jest otwarty na dyskusję tematyczną, jest chętny do pracy w zespole
3,5
4,0
4,5
5,0