Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Odorymetria:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Odorymetria
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Połom <Ewa.Polom@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność doboru zespołu oceniającego zapach, oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów
C-2Student ma wiedze nt. istoty problemu uciążliwości zapachowej, metody ochrony zapachowej jakości powietrza oraz zmniejszania uciążliwości zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektów, prognozowania zapachowego oddziaływania, oceny skuteczności dezodoryzacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zapach a rodzaj i ilość zanieczyszczeń powietrza, metody pomiaru progu węchowej wyczuwalności, emisyjnych i imisyjnych stężeń zapachu, modelowanie rozprzestrzeniania się odorów i ocena zapachowego oddziaływania, sposoby zapobiegania i ograniczania uciążliwości zapachowej, przegląd metod dezodoryzacji i ocena ich skuteczności.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do zaliczenia28
A-L-3zaliczenie2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta podczas zajęć
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-12b_W01
Student ma wiedzę nt. istoty problemu uciążliwości zapachowej, metody ochrony zapachowej jakości powietrza oraz zmniejszania uciążliwości zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektów, prognozowania zapachowego oddziaływania, oceny skuteczności dezodoryzacji.
KOS_2A_W07T2A_W04C-2T-L-1M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-12b_U01
Student ma umiejętność doboru zespołu oceniającego zapach, oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów
KOS_2A_U05, KOS_2A_U11T2A_U03, T2A_U08InzA2_U01C-1T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-12b_K01
Student ma świadomość skutków zapachowego oddziaływania różnego typu obiektów
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1, C-2T-L-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-12b_W01
Student ma wiedzę nt. istoty problemu uciążliwości zapachowej, metody ochrony zapachowej jakości powietrza oraz zmniejszania uciążliwości zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektów, prognozowania zapachowego oddziaływania, oceny skuteczności dezodoryzacji.
2,0
3,0Student posiada podstawowa wiedzę z zakresu treesci programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-12b_U01
Student ma umiejętność doboru zespołu oceniającego zapach, oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności pozwalające na ocenę uciążliwości zapachowej powietrza
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-12b_K01
Student ma świadomość skutków zapachowego oddziaływania różnego typu obiektów
2,0
3,0świadomość skutków zapachowego oddziaływania różnego typu obiektów
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Kośmider, B. Mazur-Chrzanowska, B. Wyszyński, Odory, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. PN-EN 13725, Jakość powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej, PKN, Warszawa, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zapach a rodzaj i ilość zanieczyszczeń powietrza, metody pomiaru progu węchowej wyczuwalności, emisyjnych i imisyjnych stężeń zapachu, modelowanie rozprzestrzeniania się odorów i ocena zapachowego oddziaływania, sposoby zapobiegania i ograniczania uciążliwości zapachowej, przegląd metod dezodoryzacji i ocena ich skuteczności.30
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do zaliczenia28
A-L-3zaliczenie2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-12b_W01Student ma wiedzę nt. istoty problemu uciążliwości zapachowej, metody ochrony zapachowej jakości powietrza oraz zmniejszania uciążliwości zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektów, prognozowania zapachowego oddziaływania, oceny skuteczności dezodoryzacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Student ma wiedze nt. istoty problemu uciążliwości zapachowej, metody ochrony zapachowej jakości powietrza oraz zmniejszania uciążliwości zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektów, prognozowania zapachowego oddziaływania, oceny skuteczności dezodoryzacji
Treści programoweT-L-1Zapach a rodzaj i ilość zanieczyszczeń powietrza, metody pomiaru progu węchowej wyczuwalności, emisyjnych i imisyjnych stężeń zapachu, modelowanie rozprzestrzeniania się odorów i ocena zapachowego oddziaływania, sposoby zapobiegania i ograniczania uciążliwości zapachowej, przegląd metod dezodoryzacji i ocena ich skuteczności.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawowa wiedzę z zakresu treesci programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-12b_U01Student ma umiejętność doboru zespołu oceniającego zapach, oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U05potrafi pracować indywidualnie i w zespole, ocenić czasochłonność zadania, kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
KOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Umiejętność doboru zespołu oceniającego zapach, oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów
Treści programoweT-L-1Zapach a rodzaj i ilość zanieczyszczeń powietrza, metody pomiaru progu węchowej wyczuwalności, emisyjnych i imisyjnych stężeń zapachu, modelowanie rozprzestrzeniania się odorów i ocena zapachowego oddziaływania, sposoby zapobiegania i ograniczania uciążliwości zapachowej, przegląd metod dezodoryzacji i ocena ich skuteczności.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta podczas zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności pozwalające na ocenę uciążliwości zapachowej powietrza
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-12b_K01Student ma świadomość skutków zapachowego oddziaływania różnego typu obiektów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Umiejętność doboru zespołu oceniającego zapach, oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów
C-2Student ma wiedze nt. istoty problemu uciążliwości zapachowej, metody ochrony zapachowej jakości powietrza oraz zmniejszania uciążliwości zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektów, prognozowania zapachowego oddziaływania, oceny skuteczności dezodoryzacji
Treści programoweT-L-1Zapach a rodzaj i ilość zanieczyszczeń powietrza, metody pomiaru progu węchowej wyczuwalności, emisyjnych i imisyjnych stężeń zapachu, modelowanie rozprzestrzeniania się odorów i ocena zapachowego oddziaływania, sposoby zapobiegania i ograniczania uciążliwości zapachowej, przegląd metod dezodoryzacji i ocena ich skuteczności.
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studenta podczas zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0świadomość skutków zapachowego oddziaływania różnego typu obiektów
3,5
4,0
4,5
5,0