Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Analiza wody:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza wody
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Maria Tomaszewska <Maria.Tomaszewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 1,50,41zaliczenie
wykładyW2 30 2,50,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw chemii fizycznej
W-2znajomość podstaw analizy chemicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zmian składu wody zachodzących w wodach naturalnych i pod wpływem czynników zewnętrznych
C-2Poznanie zasad decydująch o składzie chemicznym wody
C-3Poznanie postaw uzdatniania wody do celów komunalnych i znaczenie poszczególnych operacji
C-4Poznanie zasad pobierania i przechowywania próbek wody.
C-5Nabycie umiejętności dokonania oceny jakości wody i wyjaśnienia ewentualnych odstępstw od norm.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Przeprowadzenie w wodzie następujących oznaczeń: zawartości tlenu rozpuszczonego, twardości (Ca+2 + Mg 2+), ChZT, utlenialności, zawartości jonów azotanowych, azotynowych, amonowych i fosforanów15
T-L-2określenie korozyjności wody,2
T-L-3Oznaczanie ogólnego węgla organicznego.3
T-L-4Badanie procesu koagulacji.5
T-L-5Usuwanie twardości wody metodą wymiany jonowej.5
30
wykłady
T-W-1Kształtowanie się składu chemicznego wód naturalnych. Migracja składników z podłoża zlewni, z gleb i osadów dennych do wód. Znaczenie kompleksu sorpcyjnego.4
T-W-2Charakterystyka wód powierzchniowych. Charakterystyka wód podziemnych. Obowiązujące rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód.2
T-W-3Samooczyszczanie się wód. Zjawisko eutrofizacji. Mikroelementy.2
T-W-4Chemizmy wód rzecznych, jeziornych, morskich i podziemnych.2
T-W-5Monitoring powierzchniowych wód płynących, wód stojących i wód Bałtyku.2
T-W-6Rozporządzenie dotyczące ścieków wprowadzanych do wód i gleby. Wymagania stawiane wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze.2
T-W-7Uzdatnianie wód powierzchniowych i podziemnych do celów komunalnych.2
T-W-8Podstawy koagulacji, filtracji. Dezynfekcja wody.2
T-W-9Woda do celów przemysłowych.1
T-W-10Cel i zakres badania wody. Ogólne zagadnienia metodyki badania wody.1
T-W-11Zasady pobierania próbek do badań fizykochemicznych i oznaczeń specjalnych.1
T-W-12Przechowywanie i utrwalanie próbek.1
T-W-13Fizyczne i chemiczne wskaźniki jakości wody.4
T-W-14Wskaźniki zanieczyszczenia wód związkami organicznymi.2
T-W-15Oznaczanie związków azotu. Związki refrakcyjne. Wskaźniki bakteriologiczne.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych.10
A-L-2Przygotowanie sprawozdania z zajęć.5
A-L-3Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych.30
A-L-4zaliczenie pisemne1
46
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Przygotowanie się do egzaminu30
A-W-3Zapoznanie się z literaturą.15
A-W-4Egzamin.1
76

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2Na zajęciach laboratoryjnych indywidualna i zespołowa realizacja zadań.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań oraz zaliczenie pisemne laboratorium
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
S-3Ocena formująca: Ocena współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-06a_W05
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie objaśniać zmiany składu chemicznego zachodzące w zbiornikach wód powierzchniowych i wód podziemnych po wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. Powinien znać podstawy uzdatniania wod powierzchniowych i podziemnych w celu otrzymania wody do picia; powinien znać zasady pobierania i przechowywania próbek; podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu wód naturalnych i wody do picia oraz i obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu wody
KOS_2A_W05T2A_W02C-1, C-2, C-5, C-4, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_??_U011
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przewidzieć kierunki zmian składu wody w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowe analizy jakości wody i wyciągać wnioski o stanie zbiornika wodnego
KOS_2A_U11T2A_U08InzA2_U01C-1, C-2, C-5, C-4, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_??_K05
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien nabyć postawę aktywności w określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania; powinien potrafić określić zakres niezbędnych analiz do oceny jakości wody oraz zaplanować niezbędny zakres operacji uzdatniania wody
KOS_2A_K05T2A_K04C-1, C-2, C-5, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3
KOS_2A_C02-06a_K04
Student powinien wykazywać otwartość na pracę w zespole zadaniowo, postrzeganie relacji oraz hiererchii pracy grupowej, umieć zaplanować zakres praz niezbędnych dla oceny jakości wody oraz dla uzyskania wody o założonej jakości oraz brać w nich udział
KOS_2A_K04T2A_K03InzA2_K02C-1, C-2, C-5, C-4, C-3T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-06a_W05
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie objaśniać zmiany składu chemicznego zachodzące w zbiornikach wód powierzchniowych i wód podziemnych po wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. Powinien znać podstawy uzdatniania wod powierzchniowych i podziemnych w celu otrzymania wody do picia; powinien znać zasady pobierania i przechowywania próbek; podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu wód naturalnych i wody do picia oraz i obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu wody
2,0Student nie potrafi przedstawić warunków kształtowania składu chemicznego jezior, rzek, mórz i wód podziemnych. Nie potrafi przedstawić i objaśnić etapów uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych w celu otrzymania wody do picia. Nie zna podstaw pobierania próbek wody , obowiązujących rozporządzeń odnośnie oceny składu wody i podstawowych analiz oceny wody
3,0Student potrafi przedstawić warunki kształtowania składu chemicznego jezior, rzek, mórz i wód podziemnych.Potrafi przedstawić i objaśnić etapy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych w celu otrzymania wody do picia. Zna podstawy pobierania próbek wody , obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu wody i podstawowe analizy oceny wody w 60 %
3,5Student potrafi przedstawić warunki kształtowania składu chemicznego jezior, rzek, mórz i wód podziemnych.Potrafi przedstawić i objaśnić etapy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych w celu otrzymania wody do picia. Zna podstawy pobierania próbek wody , obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu wody i podstawowe analizy oceny wody w 70 %
4,0Student potrafi przedstawić warunki kształtowania składu chemicznego jezior, rzek, mórz i wód podziemnych.Potrafi przedstawić i objaśnić etapy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych w celu otrzymania wody do picia. Zna podstawy pobierania próbek wody , obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu wody i podstawowe analizy oceny wody w 80 %
4,5Student potrafi przedstawić warunki kształtowania składu chemicznego jezior, rzek, mórz i wód podziemnych.Potrafi przedstawić i objaśnić etapy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych w celu otrzymania wody do picia. Zna podstawy pobierania próbek wody , obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu wody i podstawowe analizy oceny wody w 90 %
5,0Student potrafi przedstawić warunki kształtowania składu chemicznego jezior, rzek, mórz i wód podziemnych.Potrafi przedstawić i objaśnić etapy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych w celu otrzymania wody do picia. Zna podstawy pobierania próbek wody , obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu wody i podstawowe analizy oceny wody.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_??_U011
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przewidzieć kierunki zmian składu wody w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowe analizy jakości wody i wyciągać wnioski o stanie zbiornika wodnego
2,0Student nie potrafi przewidzieć kierunków zmian składu wody w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowych analizy jakości wody ani wyciągnąć wniosków o stanie zbiornika wodnego
3,0Student potrafi przewidzieć kierunki zmian składu wody w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowe analizy jakości wody i wyciągnąć wnioski o stanie zbiornika wodnego w 60%
3,5Student potrafi przewidzieć kierunki zmian składu wody w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowe analizy jakości wody i wyciągnąć wnioski o stanie zbiornika wodnego w 70%
4,0Student potrafi przewidzieć kierunki zmian składu wody w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowe analizy jakości wody i wyciągnąć wnioski o stanie zbiornika wodnego w 80%
4,5Student potrafi przewidzieć kierunki zmian składu wody w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowe analizy jakości wody i wyciągnąć wnioski o stanie zbiornika wodnego w 90%
5,0Student potrafi przewidzieć kierunki zmian składu wody w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowe analizy jakości wody i wyciągnąć wnioski o stanie zbiornika wodnego

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_??_K05
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien nabyć postawę aktywności w określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania; powinien potrafić określić zakres niezbędnych analiz do oceny jakości wody oraz zaplanować niezbędny zakres operacji uzdatniania wody
2,0Student nie wykazuje aktywności w określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania, nie potrafi pracować w grupie, Nie potrafi określić zakresu analiz niezbędnych do oceny jakości wody ani zaplanować niezbędnych operacji uzdatniania wody
3,0Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie Potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny jakości wody zaplanować oraz niezbędny zakres operacji uzdatniania wodyw 60%
3,5Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie Potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny jakości wody oraz zaplanować niezbędny zakres operacji uzdatniania wodyw 70%
4,0Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie Potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny jakości wody oraz zaplanować niezbędny zakres operacji uzdatniania wody w 80%
4,5Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie Potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny jakości wody oraz zaplanować niezbędny zakres operacji uzdatniania wody w 90%
5,0Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie Potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny jakości wody oraz zaplanować niezbędny zakres operacji uzdatniania wody.
KOS_2A_C02-06a_K04
Student powinien wykazywać otwartość na pracę w zespole zadaniowo, postrzeganie relacji oraz hiererchii pracy grupowej, umieć zaplanować zakres praz niezbędnych dla oceny jakości wody oraz dla uzyskania wody o założonej jakości oraz brać w nich udział
2,0Student nie wykazuje otwartości na pracę w zespole, nie przestrzega relacji ani hiererchii pracy grupowej. Nie potrafi zaplanować wykonania zakresu niezbędnych czynności dla oceny jakości wody ani uzyskania wody o założonej jakości
3,0Student wykazuje otwartości na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować wykonanie zakresu niezbędnych czynności dla oceny jakości wody oraz dla uzyskania wody o założonej jakości w 60 %
3,5Student wykazuje otwartości na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować wykonanie zakresu niezbędnych czynności dla oceny jakości wody oraz dla uzyskania wody o założonej jakości w 70 %
4,0Student wykazuje otwartości na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować wykonanie zakresu niezbędnych czynności dla oceny jakości wody oraz dla uzyskania wody o założonej jakości w 80 %
4,5Student wykazuje otwartości na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować wykonanie zakresu niezbędnych czynności dla oceny jakości wody oraz dla uzyskania wody o założonej jakości w 90 %
5,0Student wykazuje otwartości na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować wykonanie zakresu niezbędnych czynności dla oceny jakości wody oraz dla uzyskania wody o założonej jakości

Literatura podstawowa

  1. A.Kowal, M. Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005
  2. K.Starmach, S.Wróbel, K.Pasternak, Hydrobiologia, PWN, Warszawa, 1976
  3. O.A. Alekin, Podstawy hydrochemii, Wyd.Geologiczne, Warszawa, 1956
  4. W.Hermanowicz, J.Dojlido, W.Dożańska, B. Koziorowski, J.Zerbe, Warszawa 1999, Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa, 1999

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Przeprowadzenie w wodzie następujących oznaczeń: zawartości tlenu rozpuszczonego, twardości (Ca+2 + Mg 2+), ChZT, utlenialności, zawartości jonów azotanowych, azotynowych, amonowych i fosforanów15
T-L-2określenie korozyjności wody,2
T-L-3Oznaczanie ogólnego węgla organicznego.3
T-L-4Badanie procesu koagulacji.5
T-L-5Usuwanie twardości wody metodą wymiany jonowej.5
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Kształtowanie się składu chemicznego wód naturalnych. Migracja składników z podłoża zlewni, z gleb i osadów dennych do wód. Znaczenie kompleksu sorpcyjnego.4
T-W-2Charakterystyka wód powierzchniowych. Charakterystyka wód podziemnych. Obowiązujące rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód.2
T-W-3Samooczyszczanie się wód. Zjawisko eutrofizacji. Mikroelementy.2
T-W-4Chemizmy wód rzecznych, jeziornych, morskich i podziemnych.2
T-W-5Monitoring powierzchniowych wód płynących, wód stojących i wód Bałtyku.2
T-W-6Rozporządzenie dotyczące ścieków wprowadzanych do wód i gleby. Wymagania stawiane wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze.2
T-W-7Uzdatnianie wód powierzchniowych i podziemnych do celów komunalnych.2
T-W-8Podstawy koagulacji, filtracji. Dezynfekcja wody.2
T-W-9Woda do celów przemysłowych.1
T-W-10Cel i zakres badania wody. Ogólne zagadnienia metodyki badania wody.1
T-W-11Zasady pobierania próbek do badań fizykochemicznych i oznaczeń specjalnych.1
T-W-12Przechowywanie i utrwalanie próbek.1
T-W-13Fizyczne i chemiczne wskaźniki jakości wody.4
T-W-14Wskaźniki zanieczyszczenia wód związkami organicznymi.2
T-W-15Oznaczanie związków azotu. Związki refrakcyjne. Wskaźniki bakteriologiczne.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych.10
A-L-2Przygotowanie sprawozdania z zajęć.5
A-L-3Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych.30
A-L-4zaliczenie pisemne1
46
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.30
A-W-2Przygotowanie się do egzaminu30
A-W-3Zapoznanie się z literaturą.15
A-W-4Egzamin.1
76
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-06a_W05W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie objaśniać zmiany składu chemicznego zachodzące w zbiornikach wód powierzchniowych i wód podziemnych po wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. Powinien znać podstawy uzdatniania wod powierzchniowych i podziemnych w celu otrzymania wody do picia; powinien znać zasady pobierania i przechowywania próbek; podstawy oznaczeń niezbędnych do oceny składu wód naturalnych i wody do picia oraz i obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu wody
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W05ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie zmian składu wody zachodzących w wodach naturalnych i pod wpływem czynników zewnętrznych
C-2Poznanie zasad decydująch o składzie chemicznym wody
C-5Nabycie umiejętności dokonania oceny jakości wody i wyjaśnienia ewentualnych odstępstw od norm.
C-4Poznanie zasad pobierania i przechowywania próbek wody.
C-3Poznanie postaw uzdatniania wody do celów komunalnych i znaczenie poszczególnych operacji
Treści programoweT-W-1Kształtowanie się składu chemicznego wód naturalnych. Migracja składników z podłoża zlewni, z gleb i osadów dennych do wód. Znaczenie kompleksu sorpcyjnego.
T-W-2Charakterystyka wód powierzchniowych. Charakterystyka wód podziemnych. Obowiązujące rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód.
T-W-3Samooczyszczanie się wód. Zjawisko eutrofizacji. Mikroelementy.
T-W-4Chemizmy wód rzecznych, jeziornych, morskich i podziemnych.
T-W-5Monitoring powierzchniowych wód płynących, wód stojących i wód Bałtyku.
T-W-6Rozporządzenie dotyczące ścieków wprowadzanych do wód i gleby. Wymagania stawiane wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze.
T-W-7Uzdatnianie wód powierzchniowych i podziemnych do celów komunalnych.
T-W-8Podstawy koagulacji, filtracji. Dezynfekcja wody.
T-W-9Woda do celów przemysłowych.
T-W-10Cel i zakres badania wody. Ogólne zagadnienia metodyki badania wody.
T-W-11Zasady pobierania próbek do badań fizykochemicznych i oznaczeń specjalnych.
T-W-12Przechowywanie i utrwalanie próbek.
T-W-13Fizyczne i chemiczne wskaźniki jakości wody.
T-W-14Wskaźniki zanieczyszczenia wód związkami organicznymi.
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2Na zajęciach laboratoryjnych indywidualna i zespołowa realizacja zadań.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań oraz zaliczenie pisemne laboratorium
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przedstawić warunków kształtowania składu chemicznego jezior, rzek, mórz i wód podziemnych. Nie potrafi przedstawić i objaśnić etapów uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych w celu otrzymania wody do picia. Nie zna podstaw pobierania próbek wody , obowiązujących rozporządzeń odnośnie oceny składu wody i podstawowych analiz oceny wody
3,0Student potrafi przedstawić warunki kształtowania składu chemicznego jezior, rzek, mórz i wód podziemnych.Potrafi przedstawić i objaśnić etapy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych w celu otrzymania wody do picia. Zna podstawy pobierania próbek wody , obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu wody i podstawowe analizy oceny wody w 60 %
3,5Student potrafi przedstawić warunki kształtowania składu chemicznego jezior, rzek, mórz i wód podziemnych.Potrafi przedstawić i objaśnić etapy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych w celu otrzymania wody do picia. Zna podstawy pobierania próbek wody , obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu wody i podstawowe analizy oceny wody w 70 %
4,0Student potrafi przedstawić warunki kształtowania składu chemicznego jezior, rzek, mórz i wód podziemnych.Potrafi przedstawić i objaśnić etapy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych w celu otrzymania wody do picia. Zna podstawy pobierania próbek wody , obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu wody i podstawowe analizy oceny wody w 80 %
4,5Student potrafi przedstawić warunki kształtowania składu chemicznego jezior, rzek, mórz i wód podziemnych.Potrafi przedstawić i objaśnić etapy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych w celu otrzymania wody do picia. Zna podstawy pobierania próbek wody , obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu wody i podstawowe analizy oceny wody w 90 %
5,0Student potrafi przedstawić warunki kształtowania składu chemicznego jezior, rzek, mórz i wód podziemnych.Potrafi przedstawić i objaśnić etapy uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych w celu otrzymania wody do picia. Zna podstawy pobierania próbek wody , obowiązujące rozporządzenia odnośnie oceny składu wody i podstawowe analizy oceny wody.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_??_U011W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przewidzieć kierunki zmian składu wody w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowe analizy jakości wody i wyciągać wnioski o stanie zbiornika wodnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Poznanie zmian składu wody zachodzących w wodach naturalnych i pod wpływem czynników zewnętrznych
C-2Poznanie zasad decydująch o składzie chemicznym wody
C-5Nabycie umiejętności dokonania oceny jakości wody i wyjaśnienia ewentualnych odstępstw od norm.
C-4Poznanie zasad pobierania i przechowywania próbek wody.
C-3Poznanie postaw uzdatniania wody do celów komunalnych i znaczenie poszczególnych operacji
Treści programoweT-W-1Kształtowanie się składu chemicznego wód naturalnych. Migracja składników z podłoża zlewni, z gleb i osadów dennych do wód. Znaczenie kompleksu sorpcyjnego.
T-W-2Charakterystyka wód powierzchniowych. Charakterystyka wód podziemnych. Obowiązujące rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód.
T-W-3Samooczyszczanie się wód. Zjawisko eutrofizacji. Mikroelementy.
T-W-4Chemizmy wód rzecznych, jeziornych, morskich i podziemnych.
T-W-5Monitoring powierzchniowych wód płynących, wód stojących i wód Bałtyku.
T-W-6Rozporządzenie dotyczące ścieków wprowadzanych do wód i gleby. Wymagania stawiane wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze.
T-W-7Uzdatnianie wód powierzchniowych i podziemnych do celów komunalnych.
T-W-8Podstawy koagulacji, filtracji. Dezynfekcja wody.
T-W-9Woda do celów przemysłowych.
T-W-10Cel i zakres badania wody. Ogólne zagadnienia metodyki badania wody.
T-W-11Zasady pobierania próbek do badań fizykochemicznych i oznaczeń specjalnych.
T-W-12Przechowywanie i utrwalanie próbek.
T-W-13Fizyczne i chemiczne wskaźniki jakości wody.
T-W-14Wskaźniki zanieczyszczenia wód związkami organicznymi.
T-W-15Oznaczanie związków azotu. Związki refrakcyjne. Wskaźniki bakteriologiczne.
T-L-1Przeprowadzenie w wodzie następujących oznaczeń: zawartości tlenu rozpuszczonego, twardości (Ca+2 + Mg 2+), ChZT, utlenialności, zawartości jonów azotanowych, azotynowych, amonowych i fosforanów
T-L-2określenie korozyjności wody,
T-L-3Oznaczanie ogólnego węgla organicznego.
T-L-4Badanie procesu koagulacji.
T-L-5Usuwanie twardości wody metodą wymiany jonowej.
Metody nauczaniaM-2Na zajęciach laboratoryjnych indywidualna i zespołowa realizacja zadań.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań oraz zaliczenie pisemne laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przewidzieć kierunków zmian składu wody w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowych analizy jakości wody ani wyciągnąć wniosków o stanie zbiornika wodnego
3,0Student potrafi przewidzieć kierunki zmian składu wody w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowe analizy jakości wody i wyciągnąć wnioski o stanie zbiornika wodnego w 60%
3,5Student potrafi przewidzieć kierunki zmian składu wody w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowe analizy jakości wody i wyciągnąć wnioski o stanie zbiornika wodnego w 70%
4,0Student potrafi przewidzieć kierunki zmian składu wody w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowe analizy jakości wody i wyciągnąć wnioski o stanie zbiornika wodnego w 80%
4,5Student potrafi przewidzieć kierunki zmian składu wody w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowe analizy jakości wody i wyciągnąć wnioski o stanie zbiornika wodnego w 90%
5,0Student potrafi przewidzieć kierunki zmian składu wody w warunkach naturalnych i pod wpływem zanieczyszczenia, wykonać podstawowe analizy jakości wody i wyciągnąć wnioski o stanie zbiornika wodnego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_??_K05W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien nabyć postawę aktywności w określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania; powinien potrafić określić zakres niezbędnych analiz do oceny jakości wody oraz zaplanować niezbędny zakres operacji uzdatniania wody
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Poznanie zmian składu wody zachodzących w wodach naturalnych i pod wpływem czynników zewnętrznych
C-2Poznanie zasad decydująch o składzie chemicznym wody
C-5Nabycie umiejętności dokonania oceny jakości wody i wyjaśnienia ewentualnych odstępstw od norm.
C-4Poznanie zasad pobierania i przechowywania próbek wody.
Treści programoweT-W-1Kształtowanie się składu chemicznego wód naturalnych. Migracja składników z podłoża zlewni, z gleb i osadów dennych do wód. Znaczenie kompleksu sorpcyjnego.
T-W-2Charakterystyka wód powierzchniowych. Charakterystyka wód podziemnych. Obowiązujące rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód.
T-W-3Samooczyszczanie się wód. Zjawisko eutrofizacji. Mikroelementy.
T-W-4Chemizmy wód rzecznych, jeziornych, morskich i podziemnych.
T-W-5Monitoring powierzchniowych wód płynących, wód stojących i wód Bałtyku.
T-W-6Rozporządzenie dotyczące ścieków wprowadzanych do wód i gleby. Wymagania stawiane wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze.
T-W-7Uzdatnianie wód powierzchniowych i podziemnych do celów komunalnych.
T-W-8Podstawy koagulacji, filtracji. Dezynfekcja wody.
T-W-9Woda do celów przemysłowych.
T-W-10Cel i zakres badania wody. Ogólne zagadnienia metodyki badania wody.
T-W-11Zasady pobierania próbek do badań fizykochemicznych i oznaczeń specjalnych.
T-W-12Przechowywanie i utrwalanie próbek.
T-W-13Fizyczne i chemiczne wskaźniki jakości wody.
T-W-14Wskaźniki zanieczyszczenia wód związkami organicznymi.
T-W-15Oznaczanie związków azotu. Związki refrakcyjne. Wskaźniki bakteriologiczne.
T-L-1Przeprowadzenie w wodzie następujących oznaczeń: zawartości tlenu rozpuszczonego, twardości (Ca+2 + Mg 2+), ChZT, utlenialności, zawartości jonów azotanowych, azotynowych, amonowych i fosforanów
T-L-2określenie korozyjności wody,
T-L-3Oznaczanie ogólnego węgla organicznego.
T-L-4Badanie procesu koagulacji.
T-L-5Usuwanie twardości wody metodą wymiany jonowej.
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2Na zajęciach laboratoryjnych indywidualna i zespołowa realizacja zadań.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań oraz zaliczenie pisemne laboratorium
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
S-3Ocena formująca: Ocena współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje aktywności w określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania, nie potrafi pracować w grupie, Nie potrafi określić zakresu analiz niezbędnych do oceny jakości wody ani zaplanować niezbędnych operacji uzdatniania wody
3,0Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie Potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny jakości wody zaplanować oraz niezbędny zakres operacji uzdatniania wodyw 60%
3,5Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie Potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny jakości wody oraz zaplanować niezbędny zakres operacji uzdatniania wodyw 70%
4,0Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie Potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny jakości wody oraz zaplanować niezbędny zakres operacji uzdatniania wody w 80%
4,5Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie Potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny jakości wody oraz zaplanować niezbędny zakres operacji uzdatniania wody w 90%
5,0Student wykazuje aktywność w określaniu priorytetów służących do realizacji postawionego zadania, potrafi pracować w grupie Potrafi określić zakres analiz niezbędnych do oceny jakości wody oraz zaplanować niezbędny zakres operacji uzdatniania wody.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-06a_K04Student powinien wykazywać otwartość na pracę w zespole zadaniowo, postrzeganie relacji oraz hiererchii pracy grupowej, umieć zaplanować zakres praz niezbędnych dla oceny jakości wody oraz dla uzyskania wody o założonej jakości oraz brać w nich udział
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K04potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie zmian składu wody zachodzących w wodach naturalnych i pod wpływem czynników zewnętrznych
C-2Poznanie zasad decydująch o składzie chemicznym wody
C-5Nabycie umiejętności dokonania oceny jakości wody i wyjaśnienia ewentualnych odstępstw od norm.
C-4Poznanie zasad pobierania i przechowywania próbek wody.
C-3Poznanie postaw uzdatniania wody do celów komunalnych i znaczenie poszczególnych operacji
Treści programoweT-W-9Woda do celów przemysłowych.
T-W-10Cel i zakres badania wody. Ogólne zagadnienia metodyki badania wody.
T-W-11Zasady pobierania próbek do badań fizykochemicznych i oznaczeń specjalnych.
T-W-12Przechowywanie i utrwalanie próbek.
T-W-13Fizyczne i chemiczne wskaźniki jakości wody.
T-W-14Wskaźniki zanieczyszczenia wód związkami organicznymi.
T-W-15Oznaczanie związków azotu. Związki refrakcyjne. Wskaźniki bakteriologiczne.
T-L-1Przeprowadzenie w wodzie następujących oznaczeń: zawartości tlenu rozpuszczonego, twardości (Ca+2 + Mg 2+), ChZT, utlenialności, zawartości jonów azotanowych, azotynowych, amonowych i fosforanów
T-L-2określenie korozyjności wody,
T-L-3Oznaczanie ogólnego węgla organicznego.
T-L-4Badanie procesu koagulacji.
T-L-5Usuwanie twardości wody metodą wymiany jonowej.
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
M-2Na zajęciach laboratoryjnych indywidualna i zespołowa realizacja zadań.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena jakości oraz kompletności wykonanych zadań oraz zaliczenie pisemne laboratorium
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny
S-3Ocena formująca: Ocena współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje otwartości na pracę w zespole, nie przestrzega relacji ani hiererchii pracy grupowej. Nie potrafi zaplanować wykonania zakresu niezbędnych czynności dla oceny jakości wody ani uzyskania wody o założonej jakości
3,0Student wykazuje otwartości na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować wykonanie zakresu niezbędnych czynności dla oceny jakości wody oraz dla uzyskania wody o założonej jakości w 60 %
3,5Student wykazuje otwartości na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować wykonanie zakresu niezbędnych czynności dla oceny jakości wody oraz dla uzyskania wody o założonej jakości w 70 %
4,0Student wykazuje otwartości na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować wykonanie zakresu niezbędnych czynności dla oceny jakości wody oraz dla uzyskania wody o założonej jakości w 80 %
4,5Student wykazuje otwartości na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować wykonanie zakresu niezbędnych czynności dla oceny jakości wody oraz dla uzyskania wody o założonej jakości w 90 %
5,0Student wykazuje otwartości na pracę w zespole, przestrzega relacje i hiererchię pracy grupowej. Potrafi zaplanować wykonanie zakresu niezbędnych czynności dla oceny jakości wody oraz dla uzyskania wody o założonej jakości