Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Metody elektrochemiczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody elektrochemiczne
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Beata Kołodziej <Beata.Kolodziej@zut.edu.pl>, Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>, Anna Szady <Anna.Szady@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 0,50,38zaliczenie
wykładyW1 15 0,50,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie podstaw z chemii analitycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z metodami elektrochemicznymi stosowanymi w analityce, ich wadami i zaletami.
C-2Nauczenie nowoczesnego podejścia do problemów chemii analitycznej oraz zasad pracy i rygorów jakie muszą być przestrzegane w laboratorium podczas realizacji procesu analizy ilościowej
C-3Umiejętność dokonania wyboru odpowiedniej techniki analitycznej w zależności od informacji, jakich chce się uzyskać o analizowanej próbce oraz wyeliminowanie możliwych błędów towrzyszących stosowanym technikom
C-4Zdolność do poprawnej interpretacji wyników oznaczeń metodami elektrochemicznymi

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium metod elektrochemicznych. Podział metod elektrochemicznych. Metoda krzywej kalibracyjnej i dodatku wzorca2
T-L-2Konduktometria. Wyznaczanie miana roztworu NaOH metodą wizualna i konduktometryczną. Porównanie wyników. Oznaczane kwasu organicznego i nieorganicznego w mieszaninie. Oznaczanie jonów Fe(III) za pomocą mianowanego roztworu EDTA metodą miareczkowania konduktometrycznego4
T-L-3Potencjometria. Kalibracja elektrod. Wyznaczanie pH roztworów badanych z wyznaczeniem przedziałów ufności4
T-L-4Polarografia. Oznaczanie ilościowe miedzi cynku w mieszaninie metodą dodawania wzorca4
T-L-5Zaliczenie laboratorium1
15
wykłady
T-W-1Podział elektrochemicznych metod instrumentalnych z omówieniem podstawowych praw chemicznych, na których się opierają. Metody oznaczeń - metoda krzywej kalibracyjnej i metoda dodatku wzorca2
T-W-2Prawa elektrolizy. Cel stosowania elektrolizy przy kontrolowanym potencjale. Zastosowanie elektrolizy.1
T-W-3Konduktometria. Przewodnictwo elektrolitów. Stała naczyńka konduktometrycznego. Konduktometria klasyczna. Miareczkowanie konduktometryczne4
T-W-4Metody potencjometryczne. Równanie Nernsta i Nikolskiego. Elektroda w elektrochemii-półogniwo. Ogniwa galwaniczne, ogniwa stężeniowe. Elektrody, podział elektrod i ich charakterystyka, elektrody wskaźnikowe i odniesienia. Miareczkowanie potencjometryczne.3
T-W-5Polarografia. Metody oznaczeń ilościowych w polarografii. Zastosowanie polarografii stałoprądowej, czułość metody.2
T-W-6Woltoamperometria. Amperometria. Miareczkowanie amperometryczne z jedną elektrodą wskaźnikową, krzywe miareczkowania amperometrycznego. Zastosowanie miareczkowania amperometrycznego.2
T-W-7Zaliczenie przedmiotu1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-3Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena precyzji wykonania ćwiczenia i sposobu prezentacji wyników (sprawozdanie)
S-2Ocena formująca: Oceny z kolokwiów cząstkowych (ćwiczenia laboratoryjne)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium zaliczeniowego (wykład)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-03_W01
Posiada wiedzę z zakresu metod elektrochemicznych umożliwiającą dobór odpowiedniej metody analitycznej oraz zakresu jej stosowania
KOS_2A_W03T2A_W01C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-03_U01
Student potrafi rozwiązać problemy związane z trudnościami podczas analizy różnych próbek
KOS_2A_U11T2A_U08InzA2_U01C-3, C-4T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-L-4M-2, M-3S-1
KOS_2A_C02-03_U02
Student potrafi pracować zespołowo
KOS_2A_U05T2A_U03C-2T-L-2, T-L-3, T-L-4M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-03_K01
Potrafi określić i dostosować swoje działania związane z rozwiązaniem przydzielonego zadania oraz odpowiada za rzetelność uzyskanych wyników
KOS_2A_K05, KOS_2A_K06T2A_K04, T2A_K05C-4T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-L-4M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-03_W01
Posiada wiedzę z zakresu metod elektrochemicznych umożliwiającą dobór odpowiedniej metody analitycznej oraz zakresu jej stosowania
2,0Student nie posiada wiedzy umożliwiającej dobór właściwej metody elektrochemicznej oraz jej ograniczeń
3,0Student posiada wiedzę umożliwiającej dobór właściwej metody elektrochemicznej oraz jej ograniczeń w stopniu podstawowym
3,5Student posiada wiedzę umożliwiającej dobór właściwej metody elektrochemicznej oraz jej ograniczeń w stopniu dostatecznym
4,0Student posiada wiedzę umożliwiającej dobór właściwej metody elektrochemicznej oraz jej ograniczeń w stopniu zadowalającym
4,5Student posiada wiedzę umożliwiającej dobór właściwej metody elektrochemicznej oraz jej ograniczeń w stopniu zaawansowanym
5,0Student posiada wiedzę umożliwiającej dobór właściwej metody elektrochemicznej oraz jej ograniczeń w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-03_U01
Student potrafi rozwiązać problemy związane z trudnościami podczas analizy różnych próbek
2,0Student nie potrafi rozwiązania podstawowych problemów
3,0Student potrafi rozwiązywać problemy na poziomie podstawowym
3,5Student potrafi rozwiązywać problemy na poziomie dostatecznym
4,0Student potrafi rozwiązywać problemy na poziomie zadowalającym
4,5Student potrafi rozwiązywać problemy na poziomie dobrym
5,0Student potrafi rozwiązywać problemy na poziomie bardzo dobrym
KOS_2A_C02-03_U02
Student potrafi pracować zespołowo
2,0Student nie potrafi pracować w zespole
3,0Większość prac związanych z wykonaniem ćwiczenia oraz opracowaniem wyników wykonywana jest samodzielnie
3,5Zadawalający podział prac nad wykonaniem ćwiczenia i przygotowaniem sprawozdania
4,0Studenci dobrze współpracują przy wykonywaniu ćwiczenia i nad opracowaniem sprawozdania
4,5Bardzo dobra współpraca w zespole
5,0Idealna współpraca studentów w grupie

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-03_K01
Potrafi określić i dostosować swoje działania związane z rozwiązaniem przydzielonego zadania oraz odpowiada za rzetelność uzyskanych wyników
2,0Student nie potrafi określić swoich zadań, a przedstawione wyniki są błędne i nierzetelne
3,0Student potrafi określić swoje zadania na poziomie podstawowym i nie potrafi ich zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu. Otrzymane wyniki są błędne, jednak błędy wynikają z pomyłki w oznaczeniu
3,5Student potrafi określić swoje zadania na poziomie dość dobrym i potrafi je zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu w stopniu dostatecznym. Przedstawione wyniki są poprawne, jednak ich opis jest mało przejrzysty
4,0Student potrafi określić swoje zadania na dobrym poziomie i potrafi je zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu w stopniu co najmniej dostatecznym. Przedstawione wyniki oznaczeń są poprawne, są elementy sprawdzające, jednak ich opis nie jest całkowicie czytelny
4,5Student potrafi określić swoje zadania na dobrym poziomie i potrafi je zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu w stopniu co najmniej dobrym. Wyniki oznaczenia są poprawne, są elementy sprawdzające, opis jest czytelny, jednak obecne są drobne błędy
5,0Student potrafi określić swoje zadania na poziomie bardzo dobrym i potrafi je zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu w stopniu zaawansowanym. Przedstawione wyniki oznaczenia są poprawne, są elementy sprawdzające, opis jest czytelny

Literatura podstawowa

  1. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2007
  2. A. Cygański, Metody elektroanalityczne, WNT, Warszawa, 1995
  3. D.A.Skoog, D.M.West, F.J.Holler, S.R.Crouch, Podstawy chemii analitycznej T.2, PWN, Warszawa, 2007
  4. Z. Brzózka, W. Wróblewski, Sensory chemiczne, Oficyna Wydawanicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999
  5. E. Szłyk, P. Piszczka (redakcja), Pracownia analizy instrumentalnej cz. 1, Wydawanictwo UMK, Toruń, 2004

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium metod elektrochemicznych. Podział metod elektrochemicznych. Metoda krzywej kalibracyjnej i dodatku wzorca2
T-L-2Konduktometria. Wyznaczanie miana roztworu NaOH metodą wizualna i konduktometryczną. Porównanie wyników. Oznaczane kwasu organicznego i nieorganicznego w mieszaninie. Oznaczanie jonów Fe(III) za pomocą mianowanego roztworu EDTA metodą miareczkowania konduktometrycznego4
T-L-3Potencjometria. Kalibracja elektrod. Wyznaczanie pH roztworów badanych z wyznaczeniem przedziałów ufności4
T-L-4Polarografia. Oznaczanie ilościowe miedzi cynku w mieszaninie metodą dodawania wzorca4
T-L-5Zaliczenie laboratorium1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podział elektrochemicznych metod instrumentalnych z omówieniem podstawowych praw chemicznych, na których się opierają. Metody oznaczeń - metoda krzywej kalibracyjnej i metoda dodatku wzorca2
T-W-2Prawa elektrolizy. Cel stosowania elektrolizy przy kontrolowanym potencjale. Zastosowanie elektrolizy.1
T-W-3Konduktometria. Przewodnictwo elektrolitów. Stała naczyńka konduktometrycznego. Konduktometria klasyczna. Miareczkowanie konduktometryczne4
T-W-4Metody potencjometryczne. Równanie Nernsta i Nikolskiego. Elektroda w elektrochemii-półogniwo. Ogniwa galwaniczne, ogniwa stężeniowe. Elektrody, podział elektrod i ich charakterystyka, elektrody wskaźnikowe i odniesienia. Miareczkowanie potencjometryczne.3
T-W-5Polarografia. Metody oznaczeń ilościowych w polarografii. Zastosowanie polarografii stałoprądowej, czułość metody.2
T-W-6Woltoamperometria. Amperometria. Miareczkowanie amperometryczne z jedną elektrodą wskaźnikową, krzywe miareczkowania amperometrycznego. Zastosowanie miareczkowania amperometrycznego.2
T-W-7Zaliczenie przedmiotu1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-03_W01Posiada wiedzę z zakresu metod elektrochemicznych umożliwiającą dobór odpowiedniej metody analitycznej oraz zakresu jej stosowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z metodami elektrochemicznymi stosowanymi w analityce, ich wadami i zaletami.
C-2Nauczenie nowoczesnego podejścia do problemów chemii analitycznej oraz zasad pracy i rygorów jakie muszą być przestrzegane w laboratorium podczas realizacji procesu analizy ilościowej
Treści programoweT-W-1Podział elektrochemicznych metod instrumentalnych z omówieniem podstawowych praw chemicznych, na których się opierają. Metody oznaczeń - metoda krzywej kalibracyjnej i metoda dodatku wzorca
T-W-2Prawa elektrolizy. Cel stosowania elektrolizy przy kontrolowanym potencjale. Zastosowanie elektrolizy.
T-W-3Konduktometria. Przewodnictwo elektrolitów. Stała naczyńka konduktometrycznego. Konduktometria klasyczna. Miareczkowanie konduktometryczne
T-W-4Metody potencjometryczne. Równanie Nernsta i Nikolskiego. Elektroda w elektrochemii-półogniwo. Ogniwa galwaniczne, ogniwa stężeniowe. Elektrody, podział elektrod i ich charakterystyka, elektrody wskaźnikowe i odniesienia. Miareczkowanie potencjometryczne.
T-W-5Polarografia. Metody oznaczeń ilościowych w polarografii. Zastosowanie polarografii stałoprądowej, czułość metody.
T-W-6Woltoamperometria. Amperometria. Miareczkowanie amperometryczne z jedną elektrodą wskaźnikową, krzywe miareczkowania amperometrycznego. Zastosowanie miareczkowania amperometrycznego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Oceny z kolokwiów cząstkowych (ćwiczenia laboratoryjne)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium zaliczeniowego (wykład)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy umożliwiającej dobór właściwej metody elektrochemicznej oraz jej ograniczeń
3,0Student posiada wiedzę umożliwiającej dobór właściwej metody elektrochemicznej oraz jej ograniczeń w stopniu podstawowym
3,5Student posiada wiedzę umożliwiającej dobór właściwej metody elektrochemicznej oraz jej ograniczeń w stopniu dostatecznym
4,0Student posiada wiedzę umożliwiającej dobór właściwej metody elektrochemicznej oraz jej ograniczeń w stopniu zadowalającym
4,5Student posiada wiedzę umożliwiającej dobór właściwej metody elektrochemicznej oraz jej ograniczeń w stopniu zaawansowanym
5,0Student posiada wiedzę umożliwiającej dobór właściwej metody elektrochemicznej oraz jej ograniczeń w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-03_U01Student potrafi rozwiązać problemy związane z trudnościami podczas analizy różnych próbek
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3Umiejętność dokonania wyboru odpowiedniej techniki analitycznej w zależności od informacji, jakich chce się uzyskać o analizowanej próbce oraz wyeliminowanie możliwych błędów towrzyszących stosowanym technikom
C-4Zdolność do poprawnej interpretacji wyników oznaczeń metodami elektrochemicznymi
Treści programoweT-L-2Konduktometria. Wyznaczanie miana roztworu NaOH metodą wizualna i konduktometryczną. Porównanie wyników. Oznaczane kwasu organicznego i nieorganicznego w mieszaninie. Oznaczanie jonów Fe(III) za pomocą mianowanego roztworu EDTA metodą miareczkowania konduktometrycznego
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium metod elektrochemicznych. Podział metod elektrochemicznych. Metoda krzywej kalibracyjnej i dodatku wzorca
T-L-3Potencjometria. Kalibracja elektrod. Wyznaczanie pH roztworów badanych z wyznaczeniem przedziałów ufności
T-L-4Polarografia. Oznaczanie ilościowe miedzi cynku w mieszaninie metodą dodawania wzorca
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-3Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena precyzji wykonania ćwiczenia i sposobu prezentacji wyników (sprawozdanie)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozwiązania podstawowych problemów
3,0Student potrafi rozwiązywać problemy na poziomie podstawowym
3,5Student potrafi rozwiązywać problemy na poziomie dostatecznym
4,0Student potrafi rozwiązywać problemy na poziomie zadowalającym
4,5Student potrafi rozwiązywać problemy na poziomie dobrym
5,0Student potrafi rozwiązywać problemy na poziomie bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-03_U02Student potrafi pracować zespołowo
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U05potrafi pracować indywidualnie i w zespole, ocenić czasochłonność zadania, kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-2Nauczenie nowoczesnego podejścia do problemów chemii analitycznej oraz zasad pracy i rygorów jakie muszą być przestrzegane w laboratorium podczas realizacji procesu analizy ilościowej
Treści programoweT-L-2Konduktometria. Wyznaczanie miana roztworu NaOH metodą wizualna i konduktometryczną. Porównanie wyników. Oznaczane kwasu organicznego i nieorganicznego w mieszaninie. Oznaczanie jonów Fe(III) za pomocą mianowanego roztworu EDTA metodą miareczkowania konduktometrycznego
T-L-3Potencjometria. Kalibracja elektrod. Wyznaczanie pH roztworów badanych z wyznaczeniem przedziałów ufności
T-L-4Polarografia. Oznaczanie ilościowe miedzi cynku w mieszaninie metodą dodawania wzorca
Metody nauczaniaM-3Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena precyzji wykonania ćwiczenia i sposobu prezentacji wyników (sprawozdanie)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w zespole
3,0Większość prac związanych z wykonaniem ćwiczenia oraz opracowaniem wyników wykonywana jest samodzielnie
3,5Zadawalający podział prac nad wykonaniem ćwiczenia i przygotowaniem sprawozdania
4,0Studenci dobrze współpracują przy wykonywaniu ćwiczenia i nad opracowaniem sprawozdania
4,5Bardzo dobra współpraca w zespole
5,0Idealna współpraca studentów w grupie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-03_K01Potrafi określić i dostosować swoje działania związane z rozwiązaniem przydzielonego zadania oraz odpowiada za rzetelność uzyskanych wyników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
KOS_2A_K06prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-4Zdolność do poprawnej interpretacji wyników oznaczeń metodami elektrochemicznymi
Treści programoweT-L-2Konduktometria. Wyznaczanie miana roztworu NaOH metodą wizualna i konduktometryczną. Porównanie wyników. Oznaczane kwasu organicznego i nieorganicznego w mieszaninie. Oznaczanie jonów Fe(III) za pomocą mianowanego roztworu EDTA metodą miareczkowania konduktometrycznego
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium metod elektrochemicznych. Podział metod elektrochemicznych. Metoda krzywej kalibracyjnej i dodatku wzorca
T-L-3Potencjometria. Kalibracja elektrod. Wyznaczanie pH roztworów badanych z wyznaczeniem przedziałów ufności
T-L-4Polarografia. Oznaczanie ilościowe miedzi cynku w mieszaninie metodą dodawania wzorca
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-3Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena precyzji wykonania ćwiczenia i sposobu prezentacji wyników (sprawozdanie)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi określić swoich zadań, a przedstawione wyniki są błędne i nierzetelne
3,0Student potrafi określić swoje zadania na poziomie podstawowym i nie potrafi ich zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu. Otrzymane wyniki są błędne, jednak błędy wynikają z pomyłki w oznaczeniu
3,5Student potrafi określić swoje zadania na poziomie dość dobrym i potrafi je zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu w stopniu dostatecznym. Przedstawione wyniki są poprawne, jednak ich opis jest mało przejrzysty
4,0Student potrafi określić swoje zadania na dobrym poziomie i potrafi je zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu w stopniu co najmniej dostatecznym. Przedstawione wyniki oznaczeń są poprawne, są elementy sprawdzające, jednak ich opis nie jest całkowicie czytelny
4,5Student potrafi określić swoje zadania na dobrym poziomie i potrafi je zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu w stopniu co najmniej dobrym. Wyniki oznaczenia są poprawne, są elementy sprawdzające, opis jest czytelny, jednak obecne są drobne błędy
5,0Student potrafi określić swoje zadania na poziomie bardzo dobrym i potrafi je zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu w stopniu zaawansowanym. Przedstawione wyniki oznaczenia są poprawne, są elementy sprawdzające, opis jest czytelny