Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Unieszkodliwianie odpadów stałych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Unieszkodliwianie odpadów stałych
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Stanisław Masiuk <Stanislaw.Masiuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy chemii ogólnej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student zrozumie ważne znaczenie ochrony środowiska naturalnego przed nadmiernym powstawaniem odpadów oraz pozna metody redukcji ilości odpadów i problemy zagrożenia spowodowane niewłaściwą gospodarką odpadami stałymi.
C-2Student potrafi w stopniu wystarczającym oceniać odpady z punktu widzenia metody ich unieszkodliwienia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Odpady. Charakterystyki. Wskaźniki. Kryteria klasyfikujace odpady.1
T-W-2Metody unieszkodliwienia odpadów. Modele gospodarki odpadami. Technologie minimalizacji odpadów.1
T-W-3Unieszkodliwienie odpadów przez ich deponowanie na składowiskach i w mogilnikach. Kryteria wyboru. Elementy składowisk. Wymagania. Uciązliwość. Procesy zachodzące. Bilanse. Specyfikacje. Monitoring. Koncepcje rozwoju. Elementarne obliczenia.2
T-W-4Proces kompostowania. Przemiany związków organicznych. Schematy technologiczne. Czynniki decydujace o jakości kompostu. Zastosowanie kompostu. Elementarne obliczenia urządzeń.2
T-W-5Recykling. Recykling materiałowy i energetyczny. Operacje podczas recyklingu. Możliwości recyklingu materiałowego. Podstawowe obliczenia stopnia recyklingu.2
T-W-6Utylizacja termiczna. Zjawiska podczas spalania. Efekty energetyczne. Schematy technologiczne. Problemy gazów odlotowych. Dioksyny i furany. Nowoczesne instalacje. Porównanie efektu energetycznego przy spalaniu i odzysku surowców wtórnych.2
T-W-7Zestalanie odpadów sypkich.1
T-W-8Monitoring. Nakłady. Nowe koncepcje. Schematy SIGOPu.1
T-W-9Ogólne informacje o unieszkodliwienie odpadów z produkcji kwasu nieorganicznego, odpadów z rtęcią, paleniskowych, pylów z hut, złomu sprzętu elektrotechnicznego, odpadów zawierających metale ciężkie oraz z zakładów mięsnych.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do sprawdzianu.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnego sprawdzianu o treści teoretycznej na zakończenie semestru.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-16b_W06
Student osiągnie ogólną wiedzę z teorii i technicznej strony redukcji odpadów.
KOS_2A_W06, KOS_2A_W08T2A_W03, T2A_W05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-16b_U01
Student potrafi w stopniu wystarczajacym oceniać odpady z punktu widzenia metody ich unieszkodliwienia.
KOS_2A_U01, KOS_2A_U18T2A_U01, T2A_U15InzA2_U05C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-16b_K01
Student zrozumie powagę problemów ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem i wibracją. Osiągnie wiedzę i umiejętności pozwalające wspólpracować z ośrodkami zajmującymi się problemami czystości środowiska naturalnego.
KOS_2A_K02, KOS_2A_K03T2A_K02InzA2_K01C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-16b_W06
Student osiągnie ogólną wiedzę z teorii i technicznej strony redukcji odpadów.
2,0Student nie posiada wiedzy dotyczacej metod unieszkodliwianie odpadów stałych.
3,0Student posiada anigmatyczną wiedzy dotyczącej metod unieszkodliwianie odpadów stałych.
3,5Student posiada wiedzę dotyczącą metod unieszkodliwianie odpadów stałych oraz wiedzę o elementarnych problemach związanych z techniczną realizację metod.
4,0Student posiada wiedzę dotyczacą metod unieszkodliwianie odpadów stałych oraz wiedzę o problemach związanych z techniczną realizacją wybranej metody redukcji odpadów stałych..
4,5Student posiada wiedzędotyczącą metod unieszkodliwianie odpadów stałych oraz wiedzę o elementarnych problemach związanych z techniczną realizację poznanych metod unieszkodliwianie odpadów stałych.
5,0Student posiada wiedzę pozwalająca na omawianie wybranej metody unieszkodliwianie odpadów stałych dla dowolnie wybranej jednoski produkcyjnej.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-16b_U01
Student potrafi w stopniu wystarczajacym oceniać odpady z punktu widzenia metody ich unieszkodliwienia.
2,0Student nie potrafi ocenić własności technicznyche żadnej metody unieszkodliwianie odpadów stałych.
3,0Student jest w stanie ocenić metody unieszkodliwiane odpadów stałych ze względu na możliwość ich technicznej realizacji.
3,5Student umie zaprezentować analizę wybranej metody unieszkodliwianie odpadów stałych ze względu na rozwój techniczny, skuteczność utylizacji oraz oddziaływanie na środowisko naturalne.
4,0Student umie zaprezentować analizę dwóch wybranych metod unieszkdliwianie odpadów stałych ze względu na rozwój techniczny, skuteczność utylizacji oraz oddziaływanie na środowisko naturalne.
4,5Student umie zaprezentować analizę poznanych metod unieszkodliawie odpadów stałych ze względu na rozwój techniczny, skuteczność utylizacji oraz oddziaływanie na środowisko naturalne,
5,0Student umie zaprezentować analizę poznanych metod unieszkodliawie odpadów stałych ze względu na rozwój techniczny, skuteczność utylizacji oraz oddziaływanie na środowisko naturalne wybranej produkcji,

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-16b_K01
Student zrozumie powagę problemów ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem i wibracją. Osiągnie wiedzę i umiejętności pozwalające wspólpracować z ośrodkami zajmującymi się problemami czystości środowiska naturalnego.
2,0Student nie jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej.
3,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej.
3,5Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; nie jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania.
4,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania.
4,5Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania; jest chętny do samodzielnego formułowania problemów badawczych, projektowych i obliczeniowych.
5,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania; samodzielnie formułuje problemy badawcze, projektowe i obliczeniowe; jest kreatywny w swoim działaniu.

Literatura podstawowa

  1. Żygadło M., Gospodarka odpadami komunalnymi, WPŚw, Kielce, 11998
  2. Piecuch T., Termiczna utylizacja odpadów i ochrona powietrza przed szkodliwymi składnikami spalin, WPKo, Koszalin, 11998

Literatura dodatkowa

  1. Biedugnis S., Cholewiński J., Optymalizacja gospodarki odpadami, PWN, Warzsawa, 1991

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Odpady. Charakterystyki. Wskaźniki. Kryteria klasyfikujace odpady.1
T-W-2Metody unieszkodliwienia odpadów. Modele gospodarki odpadami. Technologie minimalizacji odpadów.1
T-W-3Unieszkodliwienie odpadów przez ich deponowanie na składowiskach i w mogilnikach. Kryteria wyboru. Elementy składowisk. Wymagania. Uciązliwość. Procesy zachodzące. Bilanse. Specyfikacje. Monitoring. Koncepcje rozwoju. Elementarne obliczenia.2
T-W-4Proces kompostowania. Przemiany związków organicznych. Schematy technologiczne. Czynniki decydujace o jakości kompostu. Zastosowanie kompostu. Elementarne obliczenia urządzeń.2
T-W-5Recykling. Recykling materiałowy i energetyczny. Operacje podczas recyklingu. Możliwości recyklingu materiałowego. Podstawowe obliczenia stopnia recyklingu.2
T-W-6Utylizacja termiczna. Zjawiska podczas spalania. Efekty energetyczne. Schematy technologiczne. Problemy gazów odlotowych. Dioksyny i furany. Nowoczesne instalacje. Porównanie efektu energetycznego przy spalaniu i odzysku surowców wtórnych.2
T-W-7Zestalanie odpadów sypkich.1
T-W-8Monitoring. Nakłady. Nowe koncepcje. Schematy SIGOPu.1
T-W-9Ogólne informacje o unieszkodliwienie odpadów z produkcji kwasu nieorganicznego, odpadów z rtęcią, paleniskowych, pylów z hut, złomu sprzętu elektrotechnicznego, odpadów zawierających metale ciężkie oraz z zakładów mięsnych.3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do sprawdzianu.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-16b_W06Student osiągnie ogólną wiedzę z teorii i technicznej strony redukcji odpadów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W06ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
KOS_2A_W08ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Student zrozumie ważne znaczenie ochrony środowiska naturalnego przed nadmiernym powstawaniem odpadów oraz pozna metody redukcji ilości odpadów i problemy zagrożenia spowodowane niewłaściwą gospodarką odpadami stałymi.
Treści programoweT-W-1Odpady. Charakterystyki. Wskaźniki. Kryteria klasyfikujace odpady.
T-W-2Metody unieszkodliwienia odpadów. Modele gospodarki odpadami. Technologie minimalizacji odpadów.
T-W-3Unieszkodliwienie odpadów przez ich deponowanie na składowiskach i w mogilnikach. Kryteria wyboru. Elementy składowisk. Wymagania. Uciązliwość. Procesy zachodzące. Bilanse. Specyfikacje. Monitoring. Koncepcje rozwoju. Elementarne obliczenia.
T-W-4Proces kompostowania. Przemiany związków organicznych. Schematy technologiczne. Czynniki decydujace o jakości kompostu. Zastosowanie kompostu. Elementarne obliczenia urządzeń.
T-W-5Recykling. Recykling materiałowy i energetyczny. Operacje podczas recyklingu. Możliwości recyklingu materiałowego. Podstawowe obliczenia stopnia recyklingu.
T-W-6Utylizacja termiczna. Zjawiska podczas spalania. Efekty energetyczne. Schematy technologiczne. Problemy gazów odlotowych. Dioksyny i furany. Nowoczesne instalacje. Porównanie efektu energetycznego przy spalaniu i odzysku surowców wtórnych.
T-W-7Zestalanie odpadów sypkich.
T-W-8Monitoring. Nakłady. Nowe koncepcje. Schematy SIGOPu.
T-W-9Ogólne informacje o unieszkodliwienie odpadów z produkcji kwasu nieorganicznego, odpadów z rtęcią, paleniskowych, pylów z hut, złomu sprzętu elektrotechnicznego, odpadów zawierających metale ciężkie oraz z zakładów mięsnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnego sprawdzianu o treści teoretycznej na zakończenie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy dotyczacej metod unieszkodliwianie odpadów stałych.
3,0Student posiada anigmatyczną wiedzy dotyczącej metod unieszkodliwianie odpadów stałych.
3,5Student posiada wiedzę dotyczącą metod unieszkodliwianie odpadów stałych oraz wiedzę o elementarnych problemach związanych z techniczną realizację metod.
4,0Student posiada wiedzę dotyczacą metod unieszkodliwianie odpadów stałych oraz wiedzę o problemach związanych z techniczną realizacją wybranej metody redukcji odpadów stałych..
4,5Student posiada wiedzędotyczącą metod unieszkodliwianie odpadów stałych oraz wiedzę o elementarnych problemach związanych z techniczną realizację poznanych metod unieszkodliwianie odpadów stałych.
5,0Student posiada wiedzę pozwalająca na omawianie wybranej metody unieszkodliwianie odpadów stałych dla dowolnie wybranej jednoski produkcyjnej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-16b_U01Student potrafi w stopniu wystarczajacym oceniać odpady z punktu widzenia metody ich unieszkodliwienia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
KOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2Student potrafi w stopniu wystarczającym oceniać odpady z punktu widzenia metody ich unieszkodliwienia.
Treści programoweT-W-1Odpady. Charakterystyki. Wskaźniki. Kryteria klasyfikujace odpady.
T-W-2Metody unieszkodliwienia odpadów. Modele gospodarki odpadami. Technologie minimalizacji odpadów.
T-W-3Unieszkodliwienie odpadów przez ich deponowanie na składowiskach i w mogilnikach. Kryteria wyboru. Elementy składowisk. Wymagania. Uciązliwość. Procesy zachodzące. Bilanse. Specyfikacje. Monitoring. Koncepcje rozwoju. Elementarne obliczenia.
T-W-4Proces kompostowania. Przemiany związków organicznych. Schematy technologiczne. Czynniki decydujace o jakości kompostu. Zastosowanie kompostu. Elementarne obliczenia urządzeń.
T-W-5Recykling. Recykling materiałowy i energetyczny. Operacje podczas recyklingu. Możliwości recyklingu materiałowego. Podstawowe obliczenia stopnia recyklingu.
T-W-6Utylizacja termiczna. Zjawiska podczas spalania. Efekty energetyczne. Schematy technologiczne. Problemy gazów odlotowych. Dioksyny i furany. Nowoczesne instalacje. Porównanie efektu energetycznego przy spalaniu i odzysku surowców wtórnych.
T-W-7Zestalanie odpadów sypkich.
T-W-8Monitoring. Nakłady. Nowe koncepcje. Schematy SIGOPu.
T-W-9Ogólne informacje o unieszkodliwienie odpadów z produkcji kwasu nieorganicznego, odpadów z rtęcią, paleniskowych, pylów z hut, złomu sprzętu elektrotechnicznego, odpadów zawierających metale ciężkie oraz z zakładów mięsnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnego sprawdzianu o treści teoretycznej na zakończenie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi ocenić własności technicznyche żadnej metody unieszkodliwianie odpadów stałych.
3,0Student jest w stanie ocenić metody unieszkodliwiane odpadów stałych ze względu na możliwość ich technicznej realizacji.
3,5Student umie zaprezentować analizę wybranej metody unieszkodliwianie odpadów stałych ze względu na rozwój techniczny, skuteczność utylizacji oraz oddziaływanie na środowisko naturalne.
4,0Student umie zaprezentować analizę dwóch wybranych metod unieszkdliwianie odpadów stałych ze względu na rozwój techniczny, skuteczność utylizacji oraz oddziaływanie na środowisko naturalne.
4,5Student umie zaprezentować analizę poznanych metod unieszkodliawie odpadów stałych ze względu na rozwój techniczny, skuteczność utylizacji oraz oddziaływanie na środowisko naturalne,
5,0Student umie zaprezentować analizę poznanych metod unieszkodliawie odpadów stałych ze względu na rozwój techniczny, skuteczność utylizacji oraz oddziaływanie na środowisko naturalne wybranej produkcji,
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-16b_K01Student zrozumie powagę problemów ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem i wibracją. Osiągnie wiedzę i umiejętności pozwalające wspólpracować z ośrodkami zajmującymi się problemami czystości środowiska naturalnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K03wykazuje zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych i ich wpływu na relacje pomiędzy bytowaniem społeczeństw, procesami produkcyjnymi a środowiskiem; zna i umie stosować w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Student zrozumie ważne znaczenie ochrony środowiska naturalnego przed nadmiernym powstawaniem odpadów oraz pozna metody redukcji ilości odpadów i problemy zagrożenia spowodowane niewłaściwą gospodarką odpadami stałymi.
C-2Student potrafi w stopniu wystarczającym oceniać odpady z punktu widzenia metody ich unieszkodliwienia.
Treści programoweT-W-1Odpady. Charakterystyki. Wskaźniki. Kryteria klasyfikujace odpady.
T-W-2Metody unieszkodliwienia odpadów. Modele gospodarki odpadami. Technologie minimalizacji odpadów.
T-W-3Unieszkodliwienie odpadów przez ich deponowanie na składowiskach i w mogilnikach. Kryteria wyboru. Elementy składowisk. Wymagania. Uciązliwość. Procesy zachodzące. Bilanse. Specyfikacje. Monitoring. Koncepcje rozwoju. Elementarne obliczenia.
T-W-4Proces kompostowania. Przemiany związków organicznych. Schematy technologiczne. Czynniki decydujace o jakości kompostu. Zastosowanie kompostu. Elementarne obliczenia urządzeń.
T-W-5Recykling. Recykling materiałowy i energetyczny. Operacje podczas recyklingu. Możliwości recyklingu materiałowego. Podstawowe obliczenia stopnia recyklingu.
T-W-6Utylizacja termiczna. Zjawiska podczas spalania. Efekty energetyczne. Schematy technologiczne. Problemy gazów odlotowych. Dioksyny i furany. Nowoczesne instalacje. Porównanie efektu energetycznego przy spalaniu i odzysku surowców wtórnych.
T-W-7Zestalanie odpadów sypkich.
T-W-8Monitoring. Nakłady. Nowe koncepcje. Schematy SIGOPu.
T-W-9Ogólne informacje o unieszkodliwienie odpadów z produkcji kwasu nieorganicznego, odpadów z rtęcią, paleniskowych, pylów z hut, złomu sprzętu elektrotechnicznego, odpadów zawierających metale ciężkie oraz z zakładów mięsnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnego sprawdzianu o treści teoretycznej na zakończenie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej.
3,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej.
3,5Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; nie jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania.
4,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania.
4,5Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania; jest chętny do samodzielnego formułowania problemów badawczych, projektowych i obliczeniowych.
5,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania; samodzielnie formułuje problemy badawcze, projektowe i obliczeniowe; jest kreatywny w swoim działaniu.