Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Odnawialne źródła energii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Odnawialne źródła energii
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Paulina Pianko-Oprych <Paulina.Pianko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 0,00,00zaliczenie
wykładyW2 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1W-1 Matematyka
W-2W-2 Fizyka
W-3W-3 Termodynamika techniczna
W-4W-4 Maszyny i urządzenia przepływowe

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1C-1 Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami zintegrowanych sposobów wykorzystania dostępnych źródeł energii odnawialnych.
C-2C-2 Zapoznanie studenta z klasyfikacją i zastosowaniem hybrydowych układów.
C-3C-3 Przygotowanie studenta do wykonywania podstawowych obliczeń z zakresu systemow energetyki niekonwencjonalnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Na ćwiczeniach rozwiązywane są zadania ilustrujące wyłożone zagadnienia teoretyczne z wykładów.15
15
wykłady
T-W-1Podstawowe definicje: system hybrydowy, napęd hybrydowy. Zintegrowane sposoby wykorzystania dostępnych źródeł energii odnawialnych: woda - słońce, woda - wiatr, słońce - wiatr, wiatr - słońce - woda, integracja energii hydro i geotermalnej. Klasyfikacje i zastosowanie układów hybrydowych: źródło pierwotne - bateria słoneczna i źródła wtórne: bateria chemiczna, turbiny wiatrowe, generator z silnikiem Diesla, ogniwa paliwowe. Hybrydowe systemy fotowoltaiczne. Budowa i zasada działania ogniwa paliwowego. Typy i sprawność ogniw paliwowych. Hybrydowe systemy grzewcze: pompy ciepła wspomagane kotłami opalanymi biomasą, kolektory słoneczne połączone z konwencjonalnym źródłem ciepła, rekuperatory, termo kominek połączony z kotłem gazowym lub olejowym. Baterie akumulatorów energii i ich zastosowanie. Gospodarka wodorowa. Alternatywne pojazdy - napęd hybrydowy samochodu z zasilaniem z ogniwa paliwowego, napęd hybrydowy samochodu z silnikiem spalinowym. Sprawność samochodów z ogniwem paliwowym. Wpływ na środowisko. Systemy hybrydowe w energetyce jądrowej - wytwarzanie energii i przetwarzanie radioaktywnych odpadów. Wady i zalety hybrydowych źródeł energii.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1A-A-1 Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych0
0
wykłady
A-W-1A-W-1 Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2A-W-2 Przygotowanie się do zaliczenia15
A-W-3A-W-3 Praca własna studenta5
A-W-4A-W-4 Opracowanie raportu z zajęć25
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1M-1 Przygotowanie multimedialnej formy prezentacji wykładów
M-2M-2 Prowadzenie wyznaczonego fragmentu zajęć audytoryjnych w zakładach dysponujących instalacjami niekonwencjonalnych źródeł energii - wizyta w ośrodku szkoleniowo-badawczym w Ostoi
M-3M-3 Udostępnienie zbioru norm PN-EN z zakresu przedmiotowego zajęć
M-4M-4 Prowadzenie wyznaczonego fragmentu zajęć audytoryjnych z zastosowanie zestawów edukacyjnych firmy Horizon wyposażonych w ogniwa paliwowe i moduł fotowoltaiczny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: S-1 Zaliczenie treści wykładowych w postaci pisemnego zaliczenia
S-2Ocena formująca: S-2 Zaliczenie treści materiału ćwiczeń w postaci prac kontrolnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-15b_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien rozumieć i znać zasady funkcjonowania różnych rodzajów niekonwencjonalnych źródeł energii.
KOS_2A_W02T2A_W01C-1, C-2T-W-1M-1, M-2, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-15b_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi dokonać wyboru rozwiązania technicznego w zakresie instalacji wykorzystujących niekonwencjonalne źródła energii. Student nabywa umiejętności obliczania systemów energetyki niekonwencjonalnej, kryteriów doboru kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę.
KOS_2A_U21T2A_U18InzA2_U07C-2, C-3T-A-1M-2, M-4, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-15b_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada kompetencje parametryzowania wybranych procesów technologicznych z dziedziny wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w aspekcie kryteriów jakościowych i ekonomicznych.
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-3T-A-1M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-15b_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien rozumieć i znać zasady funkcjonowania różnych rodzajów niekonwencjonalnych źródeł energii.
2,0mniej niż 55% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,055-60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,560-70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,070-80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,580-90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
5,090-100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-15b_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi dokonać wyboru rozwiązania technicznego w zakresie instalacji wykorzystujących niekonwencjonalne źródła energii. Student nabywa umiejętności obliczania systemów energetyki niekonwencjonalnej, kryteriów doboru kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę.
2,0mniej niż 55% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,055-60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,560-70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,070-80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,580-90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
5,090-100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-15b_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada kompetencje parametryzowania wybranych procesów technologicznych z dziedziny wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w aspekcie kryteriów jakościowych i ekonomicznych.
2,0mniej niż 55% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,055-60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,560-70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,070-80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,580-90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
5,090-100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.

Literatura podstawowa

 1. Lewandowski W., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa, 2007
 2. Lewandowski W., Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim, Wydawnictwo Hogben, Szczecin, 2006
 3. Klugmann-Radziemska E., Odnawialne źródła energii, Przykłady obliczeniowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2006
 4. Klugmann E., Ogniwa i moduły fotowoltaiczne oraz inne niekonwencjonalne źródła energii, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2005
 5. Klugmann E., Klugmann-Radziemska E., Alternatywne źródła energii: energetyka fotowoltaiczna, Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1999
 6. Zalewski W., Pompy ciepła: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań, Politechnika Krakowska, Kraków, 1998
 7. Czerwiński A., Akumulatory, baterie i ogniwa, Wydawnictwo Komunikacji i łączności, Warszawa, 2005
 8. Jastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, WNT, Warszawa, 2007
 9. Ciechanowicz W., Energia, środowisko i ekonomia, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 1995
 10. Lubośny Z., Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

 1. Praca zbiorowa pod kierunkiem Zawadzkiego M., Kolektory słoneczne, pompy ciepła, Polska Ekologia, Warszawa, 2003
 2. Redey L., Ogniwa paliwowe, WNT, Warszawa, 1973

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Na ćwiczeniach rozwiązywane są zadania ilustrujące wyłożone zagadnienia teoretyczne z wykładów.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe definicje: system hybrydowy, napęd hybrydowy. Zintegrowane sposoby wykorzystania dostępnych źródeł energii odnawialnych: woda - słońce, woda - wiatr, słońce - wiatr, wiatr - słońce - woda, integracja energii hydro i geotermalnej. Klasyfikacje i zastosowanie układów hybrydowych: źródło pierwotne - bateria słoneczna i źródła wtórne: bateria chemiczna, turbiny wiatrowe, generator z silnikiem Diesla, ogniwa paliwowe. Hybrydowe systemy fotowoltaiczne. Budowa i zasada działania ogniwa paliwowego. Typy i sprawność ogniw paliwowych. Hybrydowe systemy grzewcze: pompy ciepła wspomagane kotłami opalanymi biomasą, kolektory słoneczne połączone z konwencjonalnym źródłem ciepła, rekuperatory, termo kominek połączony z kotłem gazowym lub olejowym. Baterie akumulatorów energii i ich zastosowanie. Gospodarka wodorowa. Alternatywne pojazdy - napęd hybrydowy samochodu z zasilaniem z ogniwa paliwowego, napęd hybrydowy samochodu z silnikiem spalinowym. Sprawność samochodów z ogniwem paliwowym. Wpływ na środowisko. Systemy hybrydowe w energetyce jądrowej - wytwarzanie energii i przetwarzanie radioaktywnych odpadów. Wady i zalety hybrydowych źródeł energii.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1A-A-1 Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych0
0
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1A-W-1 Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2A-W-2 Przygotowanie się do zaliczenia15
A-W-3A-W-3 Praca własna studenta5
A-W-4A-W-4 Opracowanie raportu z zajęć25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-15b_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien rozumieć i znać zasady funkcjonowania różnych rodzajów niekonwencjonalnych źródeł energii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W02ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii ogólnej, przydatną do opisu i zrozumienia zjawisk i praw chemicznych oraz formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych ze studiowanym kierunkiem
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1C-1 Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami zintegrowanych sposobów wykorzystania dostępnych źródeł energii odnawialnych.
C-2C-2 Zapoznanie studenta z klasyfikacją i zastosowaniem hybrydowych układów.
Treści programoweT-W-1Podstawowe definicje: system hybrydowy, napęd hybrydowy. Zintegrowane sposoby wykorzystania dostępnych źródeł energii odnawialnych: woda - słońce, woda - wiatr, słońce - wiatr, wiatr - słońce - woda, integracja energii hydro i geotermalnej. Klasyfikacje i zastosowanie układów hybrydowych: źródło pierwotne - bateria słoneczna i źródła wtórne: bateria chemiczna, turbiny wiatrowe, generator z silnikiem Diesla, ogniwa paliwowe. Hybrydowe systemy fotowoltaiczne. Budowa i zasada działania ogniwa paliwowego. Typy i sprawność ogniw paliwowych. Hybrydowe systemy grzewcze: pompy ciepła wspomagane kotłami opalanymi biomasą, kolektory słoneczne połączone z konwencjonalnym źródłem ciepła, rekuperatory, termo kominek połączony z kotłem gazowym lub olejowym. Baterie akumulatorów energii i ich zastosowanie. Gospodarka wodorowa. Alternatywne pojazdy - napęd hybrydowy samochodu z zasilaniem z ogniwa paliwowego, napęd hybrydowy samochodu z silnikiem spalinowym. Sprawność samochodów z ogniwem paliwowym. Wpływ na środowisko. Systemy hybrydowe w energetyce jądrowej - wytwarzanie energii i przetwarzanie radioaktywnych odpadów. Wady i zalety hybrydowych źródeł energii.
Metody nauczaniaM-1M-1 Przygotowanie multimedialnej formy prezentacji wykładów
M-2M-2 Prowadzenie wyznaczonego fragmentu zajęć audytoryjnych w zakładach dysponujących instalacjami niekonwencjonalnych źródeł energii - wizyta w ośrodku szkoleniowo-badawczym w Ostoi
M-4M-4 Prowadzenie wyznaczonego fragmentu zajęć audytoryjnych z zastosowanie zestawów edukacyjnych firmy Horizon wyposażonych w ogniwa paliwowe i moduł fotowoltaiczny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: S-1 Zaliczenie treści wykładowych w postaci pisemnego zaliczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 55% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,055-60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,560-70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,070-80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,580-90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
5,090-100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-15b_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi dokonać wyboru rozwiązania technicznego w zakresie instalacji wykorzystujących niekonwencjonalne źródła energii. Student nabywa umiejętności obliczania systemów energetyki niekonwencjonalnej, kryteriów doboru kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U21potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe metody — rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2C-2 Zapoznanie studenta z klasyfikacją i zastosowaniem hybrydowych układów.
C-3C-3 Przygotowanie studenta do wykonywania podstawowych obliczeń z zakresu systemow energetyki niekonwencjonalnej.
Treści programoweT-A-1Na ćwiczeniach rozwiązywane są zadania ilustrujące wyłożone zagadnienia teoretyczne z wykładów.
Metody nauczaniaM-2M-2 Prowadzenie wyznaczonego fragmentu zajęć audytoryjnych w zakładach dysponujących instalacjami niekonwencjonalnych źródeł energii - wizyta w ośrodku szkoleniowo-badawczym w Ostoi
M-4M-4 Prowadzenie wyznaczonego fragmentu zajęć audytoryjnych z zastosowanie zestawów edukacyjnych firmy Horizon wyposażonych w ogniwa paliwowe i moduł fotowoltaiczny.
M-3M-3 Udostępnienie zbioru norm PN-EN z zakresu przedmiotowego zajęć
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: S-2 Zaliczenie treści materiału ćwiczeń w postaci prac kontrolnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 55% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,055-60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,560-70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,070-80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,580-90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
5,090-100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-15b_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada kompetencje parametryzowania wybranych procesów technologicznych z dziedziny wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w aspekcie kryteriów jakościowych i ekonomicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3C-3 Przygotowanie studenta do wykonywania podstawowych obliczeń z zakresu systemow energetyki niekonwencjonalnej.
Treści programoweT-A-1Na ćwiczeniach rozwiązywane są zadania ilustrujące wyłożone zagadnienia teoretyczne z wykładów.
Metody nauczaniaM-3M-3 Udostępnienie zbioru norm PN-EN z zakresu przedmiotowego zajęć
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: S-2 Zaliczenie treści materiału ćwiczeń w postaci prac kontrolnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 55% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,055-60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
3,560-70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,070-80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
4,580-90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.
5,090-100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia.