Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Projektowanie i symulacja komputerowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie i symulacja komputerowa
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Bogdan Ambrożek <Bogdan.Ambrozek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 30 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy matematyki
W-2Podstawy inżynierii chemicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat projektowania i symulacji komputerowej procesów stosowanych w ochronie środowiska
C-2Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat symulatorów procesowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wprowadzenie do projektowania procesów i aparatów stosowanych w ochronie środowiska2
T-A-2Matematyczne podstawy projektowania4
T-A-3Obliczanie kosztów2
T-A-4Optymalizacja w projektowaniu4
T-A-5Źródła informacji i danych potrzebnych do projektowania urządzeń stosowanych w ochronie Środowiska2
T-A-6Materiały konstrukcyjne2
T-A-7Specyfikacja, dobór i projektowanie urządzeń4
T-A-8Obliczenia wytrzymałościowe1
T-A-9Symulacja procesów; tworzenie modeli matematycznych procesów4
T-A-10Zastosowanie symulatorów procesowych do projektowania procesów ochrony środowiska5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Studiowanie literatury zalecanej przez prowadzącego zajęcia28
A-A-3Przygotowania do zaliczenia30
A-A-4Konsultacje2
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: zaliczenie wykładów na koniec semestru

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-14b_W04
Zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu projektowania i symulacji komputerowej procesów ochrony środowiska
KOS_2A_W04T2A_W01C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-8, T-A-9, T-A-10M-1S-1
KOS_2A_C01-14b_W08
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu projektowania i symulacji komputerowej procesów i aparatów stosowanych w ochronie środowiska
KOS_2A_W08T2A_W05C-1T-A-6, T-A-7, T-A-9, T-A-10M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-14b_U10
Potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do projektowania procesów ochrony środowiska
KOS_2A_U10T2A_U07C-1, C-2T-A-9, T-A-10M-1S-1
KOS_2A_C01-14b_U12
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne oraz symulacyjne
KOS_2A_U12T2A_U09InzA2_U02C-1, C-2T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-8, T-A-9, T-A-10M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-14b_K05
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z projektowaniem procesów iochrony środowiska
KOS_2A_K05T2A_K04C-1, C-2T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-9, T-A-10M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-14b_W04
Zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu projektowania i symulacji komputerowej procesów ochrony środowiska
2,0
3,0Zna w stopniu podstawowym metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu projektowania i symulacji komputerowej procesów ochrony środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C01-14b_W08
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu projektowania i symulacji komputerowej procesów i aparatów stosowanych w ochronie środowiska
2,0
3,0Ma opanowaną w stopniu podstawowym wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu projektowania i symulacji komputerowej procesów i aparatów stosowanych w ochronie środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-14b_U10
Potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do projektowania procesów ochrony środowiska
2,0
3,0Potrafi posługiwać się w stopniu podstawowym programami komputerowymi przeznaczonymi do projektowania procesów ochrony środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_C01-14b_U12
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne oraz symulacyjne
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne oraz symulacyjne
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-14b_K05
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z projektowaniem procesów iochrony środowiska
2,0
3,0Potrafi w stopniu podstawowym określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z projektowaniem procesów iochrony środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Schefflan R., Teach Yourself the Basics of Aspen Plus, Wiley, New York, 2011
  2. Sinnott R.K., Coulson & Richardson’s Chemical Engineering. Chemical Engineering Design, Butterworth- Heinemann, Oxford, 1999
  3. Reynolds J.P., Jeris J.S., L. Theodore L., Handbook of Chemical and Environmental Engineering Calculations, Wiley, New York, 2002
  4. Khandan N.N., Modeling Tools for Environmental Engineers and Scientists, CRC Press, Boca Raton, 2002
  5. Cutlib M.B., Shacham M., Problem Solving in Chemical Engineering with Numerical Methods, Prentice Hall, New Jersey, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Smith R., Chemical Process Design and Integration, Wiley, Chichester, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wprowadzenie do projektowania procesów i aparatów stosowanych w ochronie środowiska2
T-A-2Matematyczne podstawy projektowania4
T-A-3Obliczanie kosztów2
T-A-4Optymalizacja w projektowaniu4
T-A-5Źródła informacji i danych potrzebnych do projektowania urządzeń stosowanych w ochronie Środowiska2
T-A-6Materiały konstrukcyjne2
T-A-7Specyfikacja, dobór i projektowanie urządzeń4
T-A-8Obliczenia wytrzymałościowe1
T-A-9Symulacja procesów; tworzenie modeli matematycznych procesów4
T-A-10Zastosowanie symulatorów procesowych do projektowania procesów ochrony środowiska5
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Studiowanie literatury zalecanej przez prowadzącego zajęcia28
A-A-3Przygotowania do zaliczenia30
A-A-4Konsultacje2
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-14b_W04Zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu projektowania i symulacji komputerowej procesów ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W04zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat projektowania i symulacji komputerowej procesów stosowanych w ochronie środowiska
C-2Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat symulatorów procesowych
Treści programoweT-A-1Wprowadzenie do projektowania procesów i aparatów stosowanych w ochronie środowiska
T-A-2Matematyczne podstawy projektowania
T-A-3Obliczanie kosztów
T-A-4Optymalizacja w projektowaniu
T-A-5Źródła informacji i danych potrzebnych do projektowania urządzeń stosowanych w ochronie Środowiska
T-A-8Obliczenia wytrzymałościowe
T-A-9Symulacja procesów; tworzenie modeli matematycznych procesów
T-A-10Zastosowanie symulatorów procesowych do projektowania procesów ochrony środowiska
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: zaliczenie wykładów na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna w stopniu podstawowym metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu projektowania i symulacji komputerowej procesów ochrony środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-14b_W08Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu projektowania i symulacji komputerowej procesów i aparatów stosowanych w ochronie środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W08ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat projektowania i symulacji komputerowej procesów stosowanych w ochronie środowiska
Treści programoweT-A-6Materiały konstrukcyjne
T-A-7Specyfikacja, dobór i projektowanie urządzeń
T-A-9Symulacja procesów; tworzenie modeli matematycznych procesów
T-A-10Zastosowanie symulatorów procesowych do projektowania procesów ochrony środowiska
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: zaliczenie wykładów na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma opanowaną w stopniu podstawowym wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu projektowania i symulacji komputerowej procesów i aparatów stosowanych w ochronie środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-14b_U10Potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do projektowania procesów ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U10potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat projektowania i symulacji komputerowej procesów stosowanych w ochronie środowiska
C-2Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat symulatorów procesowych
Treści programoweT-A-9Symulacja procesów; tworzenie modeli matematycznych procesów
T-A-10Zastosowanie symulatorów procesowych do projektowania procesów ochrony środowiska
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: zaliczenie wykładów na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi posługiwać się w stopniu podstawowym programami komputerowymi przeznaczonymi do projektowania procesów ochrony środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-14b_U12Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne oraz symulacyjne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat projektowania i symulacji komputerowej procesów stosowanych w ochronie środowiska
C-2Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat symulatorów procesowych
Treści programoweT-A-2Matematyczne podstawy projektowania
T-A-3Obliczanie kosztów
T-A-4Optymalizacja w projektowaniu
T-A-8Obliczenia wytrzymałościowe
T-A-9Symulacja procesów; tworzenie modeli matematycznych procesów
T-A-10Zastosowanie symulatorów procesowych do projektowania procesów ochrony środowiska
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: zaliczenie wykładów na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne oraz symulacyjne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-14b_K05Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z projektowaniem procesów iochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat projektowania i symulacji komputerowej procesów stosowanych w ochronie środowiska
C-2Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat symulatorów procesowych
Treści programoweT-A-1Wprowadzenie do projektowania procesów i aparatów stosowanych w ochronie środowiska
T-A-3Obliczanie kosztów
T-A-4Optymalizacja w projektowaniu
T-A-9Symulacja procesów; tworzenie modeli matematycznych procesów
T-A-10Zastosowanie symulatorów procesowych do projektowania procesów ochrony środowiska
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: zaliczenie wykładów na koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi w stopniu podstawowym określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z projektowaniem procesów iochrony środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0