Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Absorpcja i absorbery:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Absorpcja i absorbery
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Cudak <Magdalena.Cudak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 30 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe zagadnienia z zakresu wymiany masy

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenów z problemami obliczeniowymi i badawczymi absorpcji.
C-2Zapoznanie studentów z problemami skażenia środowiska substancjami znajdującymi się w gazach odlotowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Stopie skażenia powietrza w różnych rejonach kraju różnymi substancjami toksycznymi. Kryteria doboru właściwej metody oczyszczania gazów odlotowych4
T-A-2Metody obliczeniowe absorpcji. przegląd różnych konstrukcji absorberów, dobór typu absorbera4
T-A-3Wyznaczanie równowagi absorpcyjnej układu3
T-A-4Badania absorpcji ciągłej i periodycznej3
T-A-5Problemy badawcze i obliczeniowe absorpcji przzy oczyszczaniu gazów odlotowych4
T-A-6Powiększanie skali procesu2
T-A-7Przykłady zastosowania absorpcji do wychwytywania zanieczyszczeń gazowych w różnych gałęziach przemysłu, np. obliczanie absorbera do pochłaniania NOx ze spalinowych gazów energetycznych6
T-A-8Kolokwium4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2przygotowanie do zajęć, czytanie wskazanej literatury30
A-A-3przygotowanie do kolokwium30
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: dwa kolokwia po 90 minut każde, forma pisemna

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-14a_W10
Student zna metody, techniki i narzadzia stosowane do rozwiązywania złożónych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
KOS_2A_W10T2A_W07InzA2_W02C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-14a_U21
Student potrafi ocenić przydatność i dobór odpowiedniej metody stosowanej do rozwiązywania zadania inżynierskiego uwzględniajacego aspekty ochrony środowiska
KOS_2A_U21T2A_U18InzA2_U07C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-14a_K02
Student ma świadomość ważności oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-14a_W10
Student zna metody, techniki i narzadzia stosowane do rozwiązywania złożónych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student opanował podstawowa wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi wymienić i opisać przykładową konstrukcję absorbera, oraz wymienić przynajmniej jedną metodę oczyszczania gazów odlotowych
3,5Student opanował szczegółową wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi wymienić i opisać różne konstrucje absorberów, potrafi wymienić więcej niż jedną metodę oczyszczania gazów odlotowych.
4,0Student opanował szczegółową wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi wymienić i opisać różne metody stosowane przy oczyszczaniu gazów odlotowych, potrafi wymienić i opisać różne konstrucje absorberów.
4,5Student opanował szczegółową wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi wymienić i opisać metody stosowane przy oczyszczaniu gazów odlotowych, potrafi wymienić i opisac różne konstrucje absorberów, podać ich wady i zalety.
5,0Student opanował szczegółową wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi wymienić i opisać metody stosowane przy oczyszczaniu gazów odlotowych, potrafi wymienić i opisać różne konstrucje absorberów, podać ich wady i zalety, zna metodykę wyznaczania równowaqg absorpcyjnych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-14a_U21
Student potrafi ocenić przydatność i dobór odpowiedniej metody stosowanej do rozwiązywania zadania inżynierskiego uwzględniajacego aspekty ochrony środowiska
2,0Student nie potrafi dobrać odpowiedniej metody stosowanej przy oczyszczaniu gazów odlotowych.
3,0Student potrafi dobrać odpowiednią metodę stosowaną przy oczyszczaniu gazów odlotowych.
3,5Student potrafi dobrać odpowiednią metodę stosowaną przy oczyszczaniu gazów odlotowych, umie wyznaczyć równowagę absorpcyjną układu.
4,0Student potrafi dobrać odpowiednią metodę stosowaną przy oczyszczaniu gazów odlotowych, umie wyznaczyć równowagę absorpcyjną układu, potrafi obliczyć i dobrać absorber dla konkretnego przypadku.
4,5Student potrafi dobrać odpowiednią metodę stosowaną przy oczyszczaniu gazów odlotowych, potrafi ocenić jej przydatność, umie wyznaczyć równowagę absorpcyjną układu, potrafi obliczyć i dobrać absorber dla konkretnego przypadku.
5,0Student potrafi dobrać odpowiednią metodę stosowaną przy oczyszczaniu gazów odlotowych, potrafi ocenić jej przydatność, umie wyznaczyć równowagę absorpcyjną układu, potrafi obliczyć i dobrać absorber dla konkretnego przypadku, potrafi określić stopień skażenia powietrza,

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-14a_K02
Student ma świadomość ważności oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko
2,0Student nie rozumie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej na środowisko naturalne.
3,0Student rozumie, w stopniu dostatecznym, pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne. Nie potrafi podać żadnego przykładu negatywnego wpływu substancji znajdujących się w gazach odlotowych na środowisko.
3,5Student rozumie, w stopniu dostatecznym, pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne. Potrafi podać pojedyncze przykłady negatywnego wpływu substancji znajdujących się w gazach odlotowych na środowisko.
4,0Student rozumie, w stopniu dobrym, pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne. Potrafi podać kilka przykładów negatywnego wpływu substancji znajdujących się w gazach odlotowych na środowisko.
4,5Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne. Potrafi przedstawić i scharakteryzować różne przykłady negatywnego wpływu substancji znajdujących się w gazach odlotowych na środowisko, wyciągnąć wstępne wnioski.
5,0Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne. Potrafi przedstawić i scharakteryzować różne przykłady negatywnego wpływu substancji znajdujących się w gazach odlotowych na środowisko, wyciągnąć wnioski oraz zaproponować przykładowe rozwiązania występujących problemów.

Literatura podstawowa

  1. T. Hobler, Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, WNT, Warszawa, 1976
  2. R. Pohorecki, S. Wroński, Kinetyka i termodynamika procesów inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1977
  3. S. Wroński, R. Pohorecki, J. Siwiński, Przykłady obliczeń z termodynamiki i kinetyki procesów inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1979
  4. A. Chacuk, M. Starzak, R. Zarzycki, Absorpcja i absorbery, WNT, Warszawa, 1995
  5. R. Zarzycki, Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska, WNT, Warszawa, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Stopie skażenia powietrza w różnych rejonach kraju różnymi substancjami toksycznymi. Kryteria doboru właściwej metody oczyszczania gazów odlotowych4
T-A-2Metody obliczeniowe absorpcji. przegląd różnych konstrukcji absorberów, dobór typu absorbera4
T-A-3Wyznaczanie równowagi absorpcyjnej układu3
T-A-4Badania absorpcji ciągłej i periodycznej3
T-A-5Problemy badawcze i obliczeniowe absorpcji przzy oczyszczaniu gazów odlotowych4
T-A-6Powiększanie skali procesu2
T-A-7Przykłady zastosowania absorpcji do wychwytywania zanieczyszczeń gazowych w różnych gałęziach przemysłu, np. obliczanie absorbera do pochłaniania NOx ze spalinowych gazów energetycznych6
T-A-8Kolokwium4
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2przygotowanie do zajęć, czytanie wskazanej literatury30
A-A-3przygotowanie do kolokwium30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-14a_W10Student zna metody, techniki i narzadzia stosowane do rozwiązywania złożónych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenów z problemami obliczeniowymi i badawczymi absorpcji.
C-2Zapoznanie studentów z problemami skażenia środowiska substancjami znajdującymi się w gazach odlotowych.
Treści programoweT-A-1Stopie skażenia powietrza w różnych rejonach kraju różnymi substancjami toksycznymi. Kryteria doboru właściwej metody oczyszczania gazów odlotowych
T-A-2Metody obliczeniowe absorpcji. przegląd różnych konstrukcji absorberów, dobór typu absorbera
T-A-3Wyznaczanie równowagi absorpcyjnej układu
T-A-4Badania absorpcji ciągłej i periodycznej
T-A-5Problemy badawcze i obliczeniowe absorpcji przzy oczyszczaniu gazów odlotowych
T-A-6Powiększanie skali procesu
T-A-7Przykłady zastosowania absorpcji do wychwytywania zanieczyszczeń gazowych w różnych gałęziach przemysłu, np. obliczanie absorbera do pochłaniania NOx ze spalinowych gazów energetycznych
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: dwa kolokwia po 90 minut każde, forma pisemna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,0Student opanował podstawowa wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi wymienić i opisać przykładową konstrukcję absorbera, oraz wymienić przynajmniej jedną metodę oczyszczania gazów odlotowych
3,5Student opanował szczegółową wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi wymienić i opisać różne konstrucje absorberów, potrafi wymienić więcej niż jedną metodę oczyszczania gazów odlotowych.
4,0Student opanował szczegółową wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi wymienić i opisać różne metody stosowane przy oczyszczaniu gazów odlotowych, potrafi wymienić i opisać różne konstrucje absorberów.
4,5Student opanował szczegółową wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi wymienić i opisać metody stosowane przy oczyszczaniu gazów odlotowych, potrafi wymienić i opisac różne konstrucje absorberów, podać ich wady i zalety.
5,0Student opanował szczegółową wiedzę z zakresu przedmiotu, potrafi wymienić i opisać metody stosowane przy oczyszczaniu gazów odlotowych, potrafi wymienić i opisać różne konstrucje absorberów, podać ich wady i zalety, zna metodykę wyznaczania równowaqg absorpcyjnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-14a_U21Student potrafi ocenić przydatność i dobór odpowiedniej metody stosowanej do rozwiązywania zadania inżynierskiego uwzględniajacego aspekty ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U21potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe metody — rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenów z problemami obliczeniowymi i badawczymi absorpcji.
C-2Zapoznanie studentów z problemami skażenia środowiska substancjami znajdującymi się w gazach odlotowych.
Treści programoweT-A-1Stopie skażenia powietrza w różnych rejonach kraju różnymi substancjami toksycznymi. Kryteria doboru właściwej metody oczyszczania gazów odlotowych
T-A-2Metody obliczeniowe absorpcji. przegląd różnych konstrukcji absorberów, dobór typu absorbera
T-A-3Wyznaczanie równowagi absorpcyjnej układu
T-A-4Badania absorpcji ciągłej i periodycznej
T-A-5Problemy badawcze i obliczeniowe absorpcji przzy oczyszczaniu gazów odlotowych
T-A-6Powiększanie skali procesu
T-A-7Przykłady zastosowania absorpcji do wychwytywania zanieczyszczeń gazowych w różnych gałęziach przemysłu, np. obliczanie absorbera do pochłaniania NOx ze spalinowych gazów energetycznych
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: dwa kolokwia po 90 minut każde, forma pisemna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dobrać odpowiedniej metody stosowanej przy oczyszczaniu gazów odlotowych.
3,0Student potrafi dobrać odpowiednią metodę stosowaną przy oczyszczaniu gazów odlotowych.
3,5Student potrafi dobrać odpowiednią metodę stosowaną przy oczyszczaniu gazów odlotowych, umie wyznaczyć równowagę absorpcyjną układu.
4,0Student potrafi dobrać odpowiednią metodę stosowaną przy oczyszczaniu gazów odlotowych, umie wyznaczyć równowagę absorpcyjną układu, potrafi obliczyć i dobrać absorber dla konkretnego przypadku.
4,5Student potrafi dobrać odpowiednią metodę stosowaną przy oczyszczaniu gazów odlotowych, potrafi ocenić jej przydatność, umie wyznaczyć równowagę absorpcyjną układu, potrafi obliczyć i dobrać absorber dla konkretnego przypadku.
5,0Student potrafi dobrać odpowiednią metodę stosowaną przy oczyszczaniu gazów odlotowych, potrafi ocenić jej przydatność, umie wyznaczyć równowagę absorpcyjną układu, potrafi obliczyć i dobrać absorber dla konkretnego przypadku, potrafi określić stopień skażenia powietrza,
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-14a_K02Student ma świadomość ważności oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenów z problemami obliczeniowymi i badawczymi absorpcji.
C-2Zapoznanie studentów z problemami skażenia środowiska substancjami znajdującymi się w gazach odlotowych.
Treści programoweT-A-1Stopie skażenia powietrza w różnych rejonach kraju różnymi substancjami toksycznymi. Kryteria doboru właściwej metody oczyszczania gazów odlotowych
T-A-2Metody obliczeniowe absorpcji. przegląd różnych konstrukcji absorberów, dobór typu absorbera
T-A-3Wyznaczanie równowagi absorpcyjnej układu
T-A-4Badania absorpcji ciągłej i periodycznej
T-A-5Problemy badawcze i obliczeniowe absorpcji przzy oczyszczaniu gazów odlotowych
T-A-6Powiększanie skali procesu
T-A-7Przykłady zastosowania absorpcji do wychwytywania zanieczyszczeń gazowych w różnych gałęziach przemysłu, np. obliczanie absorbera do pochłaniania NOx ze spalinowych gazów energetycznych
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: dwa kolokwia po 90 minut każde, forma pisemna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej na środowisko naturalne.
3,0Student rozumie, w stopniu dostatecznym, pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne. Nie potrafi podać żadnego przykładu negatywnego wpływu substancji znajdujących się w gazach odlotowych na środowisko.
3,5Student rozumie, w stopniu dostatecznym, pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne. Potrafi podać pojedyncze przykłady negatywnego wpływu substancji znajdujących się w gazach odlotowych na środowisko.
4,0Student rozumie, w stopniu dobrym, pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne. Potrafi podać kilka przykładów negatywnego wpływu substancji znajdujących się w gazach odlotowych na środowisko.
4,5Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne. Potrafi przedstawić i scharakteryzować różne przykłady negatywnego wpływu substancji znajdujących się w gazach odlotowych na środowisko, wyciągnąć wstępne wnioski.
5,0Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej na środowisko naturalne. Potrafi przedstawić i scharakteryzować różne przykłady negatywnego wpływu substancji znajdujących się w gazach odlotowych na środowisko, wyciągnąć wnioski oraz zaproponować przykładowe rozwiązania występujących problemów.