Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Wymiana pędu i masy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wymiana pędu i masy
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Cudak <Magdalena.Cudak@zut.edu.pl>, Anna Kiełbus-Rąpała <Anna.Kielbus-Rapala@zut.edu.pl>, Marta Major-Godlewska <Marta.Major@zut.edu.pl>, Jolanta Szoplik <Jolanta.Szoplik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 1,50,40egzamin
laboratoriaL1 30 1,50,30zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,00,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Inżynieria procesowa I
W-2Inżynieria procesowa II

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie wymiany pędu i masy
C-2Ukształtowanie u studentów umiejętności obliczeń w zakresie wymiany pędu i masy
C-3Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania pomiarów w zakresie wymiany pędy i masy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawowe pojęcia teorii pola. Równanie linii prądu i toru elementu płynu. Wydatek strumienia. Cyrkulacja płynu. Przepływy potencjalne7
T-A-2Współczynniki przenoszenia masy. Współczynniki dyfuzji w fazie gazowej i ciekłej. Współczynniki wnikania masy. Wspólczynniki przenikania masy. Rozwiązania różniczkowych równań bilansu masy.7
T-A-3Kolokwium1
15
laboratoria
T-L-1Zapoznanie studentów z przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach laboratoryjnych. Szkolenie BHP1
T-L-2Hydraulika kolumny wypełnionej3
T-L-3Hydraulika kolumny barbotażowej3
T-L-4Badanie współczynnika wnikania masy w układzie ciecz-gaz3
T-L-5Badania wymiany masy metodą elektrochemiczną3
T-L-6Badanie układów ciecz-gaz w kolumnie3
T-L-7Modelowanie przepływu w kolumnie nawilżającej3
T-L-8Modelowanie biofiltra3
T-L-9Zatrzymanie gazu w cieczy w zbiorniku z mieszadłem3
T-L-10Badanie układu trójfazowego3
T-L-11Zaliczanie poprawkowe - termin dodatkowy2
30
wykłady
T-W-1Teoria procesów przepływowych. Pojęcia podstawowe.3
T-W-2Różniczkowe równanie bilansu pędu. Różniczkowe równanie bilansu masy. Rózniczkowe równanie energii5
T-W-3Turbulencja. Rodzaje przepływów turbulentnych. Ruch turbulentny średnio ustalony. Naprężenia Reynoldsa3
T-W-4Lepkość wirowa. Elementy statystycznej teorii turbulencji2
T-W-5Rozkład czasu przebywania w aparacie2
T-W-6Teoria ruchu masy. Analiza różnych przypadków różniczkowych równań masy. Rozwiązania różniczkowych równań masy.4
T-W-7Dyfuzja nieustalona w fazie gazowej. Ustalone wnikanie masy podczas spływu cieczy. Wymiana masy podczas konwekcji swobodnej.7
T-W-8Numeryczne rozwiązania równan dyfuzji2
T-W-9Analogie wymiany masy i pędu w ruchu laminarnym i turbulentnym2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych15
A-A-2przygotowanie sie studenta do zaliczenia ćwiczen audytoryjnych15
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2przygotowanie się studenta do zajęć laboratoryjnych5
A-L-3przygotowanie się studenta do zaliczenia zajęć laboratoryjnych10
45
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach30
A-W-2przygotowanie się studenta do egzaminu15
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
S-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia: kolokwium pisemne; czas trwania: 45 min
S-4Ocena formująca: Laboratorium: poprawnie wykonane przez grupę studentów sprawozdanie z każdego ćwiczenia laboratoryjnego
S-5Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń laboratoryjnych
S-6Ocena podsumowująca: Laboratorium: obserwacja pracy w grupie
S-7Ocena podsumowująca: Laboratorium: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-01a_W04
student zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej
KOS_2A_W04T2A_W01C-1, C-2T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1, M-2S-1, S-3
KOS_2A_C01-01a_W08
student ma wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu zastosowania procesów inżynierii chemicznej w ochronie środowiska
KOS_2A_W08T2A_W05C-1T-W-3, T-W-8M-1S-1
KOS_2A_C01-01a_W10
student zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
KOS_2A_W10T2A_W07InzA2_W02C-1, C-2T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-A-1, T-A-2M-1, M-2S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-01a_U04
potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu
KOS_2A_U04T2A_U03C-3T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10M-3S-5, S-7, S-4
KOS_2A_C01-01a_U12
student potrafi wykorzystać do rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne i eksperymentalne
KOS_2A_U12T2A_U09InzA2_U02C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-L-7, T-L-8M-2, M-3S-3, S-5, S-4
KOS_2A_C01-01a_U18
student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych
KOS_2A_U18T2A_U15InzA2_U05C-1T-W-6, T-W-7M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-01a_K05
student potrafi odpowiednio określić prorytety służące realizacji określonego zadania
KOS_2A_K05T2A_K04C-3T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-10M-3S-5, S-7, S-6

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-01a_W04
student zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej
2,0student nie zna metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej
3,0student umie wybrać podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej
3,5student umie wybrać i opisać podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej
4,0student umie wybrać i wyczerpująco opisać podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej
4,5student umie wybrać i wyczerpująco opisać różne metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej
5,0student umie wybrać i wyczerpująco opisać wiele różnych metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej
KOS_2A_C01-01a_W08
student ma wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu zastosowania procesów inżynierii chemicznej w ochronie środowiska
2,0student nie ma wiedzy o trendach rozwojowych z zakresu zastosowania procesów inżynierii chemicznej w ochronie środowiska
3,0student potrafi wskazać podstawowe trendy rozwojowe z zakresu zastosowania procesów inżynierii chemicznej w ochronie środowiska
3,5student potrafi wskazać i opisać podstawowe trendy rozwojowe z zakresu zastosowania procesów inżynierii chemicznej w ochronie środowiska
4,0student potrafi wskazać i szeroko opisać podstawowe trendy rozwojowe z zakresu zastosowania procesów inżynierii chemicznej w ochronie środowiska
4,5student potrafi wskazać i wyczerpująco opisać podstawowe trendy rozwojowe z zakresu zastosowania procesów inżynierii chemicznej w ochronie środowiska
5,0student potrafi wskazać i bardzo wyczerpująco opisać podstawowe trendy rozwojowe z zakresu zastosowania procesów inżynierii chemicznej w ochronie środowiska
KOS_2A_C01-01a_W10
student zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
2,0student nie zna podstawowych metod stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
3,0student umie wskazać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
3,5student umie wskazać i scharakteryzować podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
4,0student umie wskazać i wyczerpująco scharakteryzować podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
4,5student umie wskazać, wyczerpująco scharakteryzować podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich oraz zaproponować właściwą metodę do określonego zadania
5,0student umie wskazać, wyczerpująco scharakteryzować podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich oraz zaproponować właściwą metodę do określonego zadania i uzasadnić wybór

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-01a_U04
potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu
2,0student nie potrafi opracować szczegółowej dokumentacji wyników eksperymentu
3,0student potrafi w stopniu podstawowym opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu
3,5student potrafi w stopniu więcej niż podstawowym opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu
4,0student potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu oraz potrafi zinterpretować wyniki
4,5student potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu oraz potrafi wyczerpująco zinterpretować wyniki
5,0student potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu oraz potrafi bardzo wyczerpująco zinterpretować wyniki
KOS_2A_C01-01a_U12
student potrafi wykorzystać do rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne i eksperymentalne
2,0student nie potrafi wykorzystać metod analitycznych i eksperymentalnych do rozwiązywania zadań inżynierskich
3,0student potrafi wykorzystać podstawowe metody analityczne i eksperymentalne do rozwiązywania zadań inżynierskich
3,5student potrafi wykorzystać różne metody analityczne i eksperymentalne do rozwiązywania zadań inżynierskich
4,0student potrafi wykorzystać wiele różnych metod analitycznych i eksperymentalnych do rozwiązywania zadań inżynierskich
4,5student potrafi wykorzystać wiele różnych metod analitycznych i eksperymentalnych do rozwiązywania zadań inżynierskich oraz potrafi interpretować uzyskane wyniki
5,0student potrafi wykorzystać wiele różnych metod analitycznych i eksperymentalnych do rozwiązywania zadań inżynierskich oraz potrafi wyczerpująco interpretować uzyskane wyniki
KOS_2A_C01-01a_U18
student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych
2,0student nie potrafi przeprowadzić krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych w obszarze procesów wymiany pędu i masy
3,0student potrafi w stopniu podstawowym przeprowadzić krytyczną analizę sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych w obszarze procesów wymiany pędu i masy
3,5student potrafi w stopniu więcej niż podstawowym przeprowadzić krytyczną analizę sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych w obszarze procesów wymiany pędu i masy
4,0student potrafi w szerokim stopniu przeprowadzić krytyczną analizę sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych w obszarze procesów wymiany pędu i masy
4,5student potrafi przeprowadzić wyczerpującą, krytyczną analizę sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych w obszarze procesów wymiany pędu i masy
5,0student potrafi przeprowadzić bardzo wyczerpującą, krytyczną analizę sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych w obszarze procesów wymiany pędu i masy

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-01a_K05
student potrafi odpowiednio określić prorytety służące realizacji określonego zadania
2,0student nie potrafi odpowiednio określić priorytetów służących do realizacji określonego zadania
3,0student potrafi odpowiednio określić podstawowe priorytety służące do realizacji określonego zadania
3,5student potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego zadania i wykazuje dbałość o ich przestrzeganie
4,0student potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego zadania i wykazuje szczególną dbałość o ich przestrzeganie
4,5student potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego zadania oraz wykazuje szczególną dbałość o ich przestrzeganie i kreatywną postawę w trakcie realizacji tego zadania
5,0student potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego zadania oraz wykazuje szczególną dbałość o ich przestrzeganie i bardzo kreatywną postawę w trakcie realizacji tego zadania

Literatura podstawowa

  1. Kembłowski Z., Michałowski S., Strumiłło Cz., Zarzycki R., Podstawy teoretyczne inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, Warszawa, 1985
  2. Pohorecki R., Wroński S., Kinetyka i termodynamika procesów inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1977
  3. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M., Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Tom. 1. Ochrona środowiska naturalnego, WNT, Warszawa, 2007
  4. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M., Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Tom 2. Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska, WNT, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Rup K., Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, WNT, Warszawa, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawowe pojęcia teorii pola. Równanie linii prądu i toru elementu płynu. Wydatek strumienia. Cyrkulacja płynu. Przepływy potencjalne7
T-A-2Współczynniki przenoszenia masy. Współczynniki dyfuzji w fazie gazowej i ciekłej. Współczynniki wnikania masy. Wspólczynniki przenikania masy. Rozwiązania różniczkowych równań bilansu masy.7
T-A-3Kolokwium1
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zapoznanie studentów z przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach laboratoryjnych. Szkolenie BHP1
T-L-2Hydraulika kolumny wypełnionej3
T-L-3Hydraulika kolumny barbotażowej3
T-L-4Badanie współczynnika wnikania masy w układzie ciecz-gaz3
T-L-5Badania wymiany masy metodą elektrochemiczną3
T-L-6Badanie układów ciecz-gaz w kolumnie3
T-L-7Modelowanie przepływu w kolumnie nawilżającej3
T-L-8Modelowanie biofiltra3
T-L-9Zatrzymanie gazu w cieczy w zbiorniku z mieszadłem3
T-L-10Badanie układu trójfazowego3
T-L-11Zaliczanie poprawkowe - termin dodatkowy2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Teoria procesów przepływowych. Pojęcia podstawowe.3
T-W-2Różniczkowe równanie bilansu pędu. Różniczkowe równanie bilansu masy. Rózniczkowe równanie energii5
T-W-3Turbulencja. Rodzaje przepływów turbulentnych. Ruch turbulentny średnio ustalony. Naprężenia Reynoldsa3
T-W-4Lepkość wirowa. Elementy statystycznej teorii turbulencji2
T-W-5Rozkład czasu przebywania w aparacie2
T-W-6Teoria ruchu masy. Analiza różnych przypadków różniczkowych równań masy. Rozwiązania różniczkowych równań masy.4
T-W-7Dyfuzja nieustalona w fazie gazowej. Ustalone wnikanie masy podczas spływu cieczy. Wymiana masy podczas konwekcji swobodnej.7
T-W-8Numeryczne rozwiązania równan dyfuzji2
T-W-9Analogie wymiany masy i pędu w ruchu laminarnym i turbulentnym2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych15
A-A-2przygotowanie sie studenta do zaliczenia ćwiczen audytoryjnych15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych30
A-L-2przygotowanie się studenta do zajęć laboratoryjnych5
A-L-3przygotowanie się studenta do zaliczenia zajęć laboratoryjnych10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach30
A-W-2przygotowanie się studenta do egzaminu15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-01a_W04student zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W04zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie wymiany pędu i masy
C-2Ukształtowanie u studentów umiejętności obliczeń w zakresie wymiany pędu i masy
Treści programoweT-W-5Rozkład czasu przebywania w aparacie
T-W-6Teoria ruchu masy. Analiza różnych przypadków różniczkowych równań masy. Rozwiązania różniczkowych równań masy.
T-W-7Dyfuzja nieustalona w fazie gazowej. Ustalone wnikanie masy podczas spływu cieczy. Wymiana masy podczas konwekcji swobodnej.
T-W-8Numeryczne rozwiązania równan dyfuzji
T-W-9Analogie wymiany masy i pędu w ruchu laminarnym i turbulentnym
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny
S-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia: kolokwium pisemne; czas trwania: 45 min
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej
3,0student umie wybrać podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej
3,5student umie wybrać i opisać podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej
4,0student umie wybrać i wyczerpująco opisać podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej
4,5student umie wybrać i wyczerpująco opisać różne metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej
5,0student umie wybrać i wyczerpująco opisać wiele różnych metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii chemicznej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-01a_W08student ma wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu zastosowania procesów inżynierii chemicznej w ochronie środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W08ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie wymiany pędu i masy
Treści programoweT-W-3Turbulencja. Rodzaje przepływów turbulentnych. Ruch turbulentny średnio ustalony. Naprężenia Reynoldsa
T-W-8Numeryczne rozwiązania równan dyfuzji
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie ma wiedzy o trendach rozwojowych z zakresu zastosowania procesów inżynierii chemicznej w ochronie środowiska
3,0student potrafi wskazać podstawowe trendy rozwojowe z zakresu zastosowania procesów inżynierii chemicznej w ochronie środowiska
3,5student potrafi wskazać i opisać podstawowe trendy rozwojowe z zakresu zastosowania procesów inżynierii chemicznej w ochronie środowiska
4,0student potrafi wskazać i szeroko opisać podstawowe trendy rozwojowe z zakresu zastosowania procesów inżynierii chemicznej w ochronie środowiska
4,5student potrafi wskazać i wyczerpująco opisać podstawowe trendy rozwojowe z zakresu zastosowania procesów inżynierii chemicznej w ochronie środowiska
5,0student potrafi wskazać i bardzo wyczerpująco opisać podstawowe trendy rozwojowe z zakresu zastosowania procesów inżynierii chemicznej w ochronie środowiska
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-01a_W10student zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W10zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie wymiany pędu i masy
C-2Ukształtowanie u studentów umiejętności obliczeń w zakresie wymiany pędu i masy
Treści programoweT-W-2Różniczkowe równanie bilansu pędu. Różniczkowe równanie bilansu masy. Rózniczkowe równanie energii
T-W-5Rozkład czasu przebywania w aparacie
T-W-6Teoria ruchu masy. Analiza różnych przypadków różniczkowych równań masy. Rozwiązania różniczkowych równań masy.
T-W-7Dyfuzja nieustalona w fazie gazowej. Ustalone wnikanie masy podczas spływu cieczy. Wymiana masy podczas konwekcji swobodnej.
T-A-1Podstawowe pojęcia teorii pola. Równanie linii prądu i toru elementu płynu. Wydatek strumienia. Cyrkulacja płynu. Przepływy potencjalne
T-A-2Współczynniki przenoszenia masy. Współczynniki dyfuzji w fazie gazowej i ciekłej. Współczynniki wnikania masy. Wspólczynniki przenikania masy. Rozwiązania różniczkowych równań bilansu masy.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny
S-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia: kolokwium pisemne; czas trwania: 45 min
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna podstawowych metod stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
3,0student umie wskazać podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
3,5student umie wskazać i scharakteryzować podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
4,0student umie wskazać i wyczerpująco scharakteryzować podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich
4,5student umie wskazać, wyczerpująco scharakteryzować podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich oraz zaproponować właściwą metodę do określonego zadania
5,0student umie wskazać, wyczerpująco scharakteryzować podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich oraz zaproponować właściwą metodę do określonego zadania i uzasadnić wybór
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-01a_U04potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U04potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego lub dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania pomiarów w zakresie wymiany pędy i masy
Treści programoweT-L-2Hydraulika kolumny wypełnionej
T-L-3Hydraulika kolumny barbotażowej
T-L-4Badanie współczynnika wnikania masy w układzie ciecz-gaz
T-L-5Badania wymiany masy metodą elektrochemiczną
T-L-6Badanie układów ciecz-gaz w kolumnie
T-L-7Modelowanie przepływu w kolumnie nawilżającej
T-L-8Modelowanie biofiltra
T-L-9Zatrzymanie gazu w cieczy w zbiorniku z mieszadłem
T-L-10Badanie układu trójfazowego
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń laboratoryjnych
S-7Ocena podsumowująca: Laboratorium: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z ćwiczeń
S-4Ocena formująca: Laboratorium: poprawnie wykonane przez grupę studentów sprawozdanie z każdego ćwiczenia laboratoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi opracować szczegółowej dokumentacji wyników eksperymentu
3,0student potrafi w stopniu podstawowym opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu
3,5student potrafi w stopniu więcej niż podstawowym opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu
4,0student potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu oraz potrafi zinterpretować wyniki
4,5student potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu oraz potrafi wyczerpująco zinterpretować wyniki
5,0student potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników eksperymentu oraz potrafi bardzo wyczerpująco zinterpretować wyniki
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-01a_U12student potrafi wykorzystać do rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u studentów umiejętności obliczeń w zakresie wymiany pędu i masy
C-3Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania pomiarów w zakresie wymiany pędy i masy
Treści programoweT-A-1Podstawowe pojęcia teorii pola. Równanie linii prądu i toru elementu płynu. Wydatek strumienia. Cyrkulacja płynu. Przepływy potencjalne
T-A-2Współczynniki przenoszenia masy. Współczynniki dyfuzji w fazie gazowej i ciekłej. Współczynniki wnikania masy. Wspólczynniki przenikania masy. Rozwiązania różniczkowych równań bilansu masy.
T-L-7Modelowanie przepływu w kolumnie nawilżającej
T-L-8Modelowanie biofiltra
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia: kolokwium pisemne; czas trwania: 45 min
S-5Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena formująca: Laboratorium: poprawnie wykonane przez grupę studentów sprawozdanie z każdego ćwiczenia laboratoryjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi wykorzystać metod analitycznych i eksperymentalnych do rozwiązywania zadań inżynierskich
3,0student potrafi wykorzystać podstawowe metody analityczne i eksperymentalne do rozwiązywania zadań inżynierskich
3,5student potrafi wykorzystać różne metody analityczne i eksperymentalne do rozwiązywania zadań inżynierskich
4,0student potrafi wykorzystać wiele różnych metod analitycznych i eksperymentalnych do rozwiązywania zadań inżynierskich
4,5student potrafi wykorzystać wiele różnych metod analitycznych i eksperymentalnych do rozwiązywania zadań inżynierskich oraz potrafi interpretować uzyskane wyniki
5,0student potrafi wykorzystać wiele różnych metod analitycznych i eksperymentalnych do rozwiązywania zadań inżynierskich oraz potrafi wyczerpująco interpretować uzyskane wyniki
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-01a_U18student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie wymiany pędu i masy
Treści programoweT-W-6Teoria ruchu masy. Analiza różnych przypadków różniczkowych równań masy. Rozwiązania różniczkowych równań masy.
T-W-7Dyfuzja nieustalona w fazie gazowej. Ustalone wnikanie masy podczas spływu cieczy. Wymiana masy podczas konwekcji swobodnej.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi przeprowadzić krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych w obszarze procesów wymiany pędu i masy
3,0student potrafi w stopniu podstawowym przeprowadzić krytyczną analizę sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych w obszarze procesów wymiany pędu i masy
3,5student potrafi w stopniu więcej niż podstawowym przeprowadzić krytyczną analizę sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych w obszarze procesów wymiany pędu i masy
4,0student potrafi w szerokim stopniu przeprowadzić krytyczną analizę sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych w obszarze procesów wymiany pędu i masy
4,5student potrafi przeprowadzić wyczerpującą, krytyczną analizę sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych w obszarze procesów wymiany pędu i masy
5,0student potrafi przeprowadzić bardzo wyczerpującą, krytyczną analizę sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych w obszarze procesów wymiany pędu i masy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-01a_K05student potrafi odpowiednio określić prorytety służące realizacji określonego zadania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie u studentów umiejętności wykonywania pomiarów w zakresie wymiany pędy i masy
Treści programoweT-L-2Hydraulika kolumny wypełnionej
T-L-3Hydraulika kolumny barbotażowej
T-L-4Badanie współczynnika wnikania masy w układzie ciecz-gaz
T-L-5Badania wymiany masy metodą elektrochemiczną
T-L-6Badanie układów ciecz-gaz w kolumnie
T-L-10Badanie układu trójfazowego
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: Laboratorium: zaliczenie pisemne każdego z ćwiczeń laboratoryjnych
S-7Ocena podsumowująca: Laboratorium: zaliczenie końcowe jako ocena średnia z zaliczeń każdego z ćwiczeń
S-6Ocena podsumowująca: Laboratorium: obserwacja pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi odpowiednio określić priorytetów służących do realizacji określonego zadania
3,0student potrafi odpowiednio określić podstawowe priorytety służące do realizacji określonego zadania
3,5student potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego zadania i wykazuje dbałość o ich przestrzeganie
4,0student potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego zadania i wykazuje szczególną dbałość o ich przestrzeganie
4,5student potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego zadania oraz wykazuje szczególną dbałość o ich przestrzeganie i kreatywną postawę w trakcie realizacji tego zadania
5,0student potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego zadania oraz wykazuje szczególną dbałość o ich przestrzeganie i bardzo kreatywną postawę w trakcie realizacji tego zadania