Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S2)
specjalność: Informatyka procesowa

Sylabus przedmiotu Wykład monograficzny:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wykład monograficzny
Specjalność Informatyka procesowa
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Eugeniusz Milchert <Eugeniusz.Milchert@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej, fizycznej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z typowymi procesami technologicznymi jak: utlenianie, chlorowanie, sulfonowanie, nitrowanie, redukcja, uwodornienie, aminowanie. Ukształtowanie umiejętności w zakresie wykorzystania inżynierii chemicznej i procesowej w opracowywaniu i sterowaniu procesami technologicznymi, przy użyciu narzędzi informatycznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Charakterystyka i sposoby wykonania przemysłowego utleniania.4
T-W-2Przemysłowe procesy chlorowania. Chlorowanie addycyjne i substytucyjne.6
T-W-3Sposoby sulfonowania, w tym bezodpadowego.3
T-W-4Nitrowanie i procesy redukcji nitropochodnych do amin.6
T-W-5Procesy uwodornienia i odwodnienia.4
T-W-6Aminowanie i amonoliza.3
T-W-7Procesy polimeryzacji i kondensacji.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach.30
A-W-2Konsultacje z prowadzącym przedmiot.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia23
A-W-4Zaliczenie.2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny w połączeniu z dostarczonymi studentom wybranymi schematami technologicznymi o różnym stopniu uproszczenia. Jednoczesna prezentacja audiowizualna omawianego schematu technologicznego.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca po dwóch wykładach w celu poznania umiejętności i poziomu reprezentowanego przez studntów. Ocena podsumowująca na ostatnich zajęciach w semestrze w postaci pisemnego sprawdzenia wiedzy z zakresu określonej technologii prezentowanej ze schematem technologicznym.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-11_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie w stanie opisać, scharakteryzować i objaśnić wybrane technologie przemysłowego utleniania, chlorowania, sulfonowania, nitrowania, redukcji i aminowania.
ICHP_2A_W09T2A_W07InzA2_W02C-1T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-1, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-11_U01
Potrafi analizować przebieg wybranych procesów technologicznych, kontrolować ich przebieg poprzez zmiany parametrów technologicznych, wprowadzać zmiany w funkcjonujących systemach produkcyjnych poprawiające uzyskiwane wydajności i jakość produktu.
ICHP_2A_U16T2A_U16C-1T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-11_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy wobec kierowanych przez niego technologii, nabędzie kreatywności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej.
ICHP_2A_K04T2A_K04C-1T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-5, T-W-3, T-W-7M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-11_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie w stanie opisać, scharakteryzować i objaśnić wybrane technologie przemysłowego utleniania, chlorowania, sulfonowania, nitrowania, redukcji i aminowania.
2,0Student nie posiada wiedzy na temat prowadzenia typowego procesu technologicznego opartego na utlenianiu.
3,0Potrafi przedstawić charakterystykę i omówić typowe procesy technologiczne utleniania i chorowania.
3,5Potrafi przedstawić charakterystykę i omówić typowe procesy technologiczne oparte na utlenianiu, chorowaniu, sulfonowaniu.
4,0Potrafi scharakteryyzować i omówić procesy technologiczne oparte na utlenianiu, chorowaniu, sulfonowaniu, uwodornieniu.
4,5Potrafi scharakteryyzować i omówić procesy technologiczne oparte na utlenianiu, chorowaniu, sulfonowaniu, uwodornieniu, nitrowaniu i redukcji.
5,0Potrafi scharakteryyzować i omówić procesy technologiczne oparte na utlenianiu, chorowaniu, sulfonowaniu, uwodornieniu i odwodornieniu, nitrowaniu i redukcji, polimeryzacji i polikondensacji.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-11_U01
Potrafi analizować przebieg wybranych procesów technologicznych, kontrolować ich przebieg poprzez zmiany parametrów technologicznych, wprowadzać zmiany w funkcjonujących systemach produkcyjnych poprawiające uzyskiwane wydajności i jakość produktu.
2,0Student nie umie analizować, prowadzić, zastosować typowego procesu utleniania węglowodorów.
3,0Student umie analizować, prowadzić, zastosować, użytkować typowy proces utleniania węglowodorów.
3,5Student umie analizować, prowadzić, zastosować, użytkować typowy proces utleniania węglowodorów, chlorowania addycyjnego.
4,0Student umie analizować, prowadzić, zastosować, użytkować typowy proces utleniania węglowodorów, chlorowania, sulfonowania.
4,5Student umie analizować, prowadzić, zastosować, użytkować typowy proces utleniania węglowodorów, chlorowania, sulfonowania, nitrowania lub redukcji.
5,0Student umie analizować, prowadzić, zastosować, użytkować typowy proces utleniania węglowodorów, chlorowania, sulfonowania, nitrowania lub redukcji, uwodornienia i aminowania.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-11_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy wobec kierowanych przez niego technologii, nabędzie kreatywności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej.
2,0
3,0Potrafi okreslić przydatność danego procesu technologicznego i wykorzystać go do obliczeń inżynieskich.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J.Molenda, E.Grzywa, Technologia podstawowych syntez chemicznych, WNT, Warszawa, 2000, pierwsze
  2. E.Grzywa, J.Molenda, Technologia podstawowych syntez chemicznych, t 2, WNT, Warszawa, 1996, drugie
  3. R.Bogoczek, M.Kociołek-Balawejder, Technologia chemiczna organiczna, Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 1992, pierwsze

Literatura dodatkowa

  1. S.Bretsznajder, Podstawy ogólne technologii chemicznej, WNT, Warszawa, 1973, pierwsze
  2. E.Milchert, Technologie produkcji chloropochodnych organicznych, Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1997, pierwsze
  3. E.Bortel, H.Koneczny, Zarys technologii Chemicznej, Naukowe PWN, Warszawa, 1992, pierwsze

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka i sposoby wykonania przemysłowego utleniania.4
T-W-2Przemysłowe procesy chlorowania. Chlorowanie addycyjne i substytucyjne.6
T-W-3Sposoby sulfonowania, w tym bezodpadowego.3
T-W-4Nitrowanie i procesy redukcji nitropochodnych do amin.6
T-W-5Procesy uwodornienia i odwodnienia.4
T-W-6Aminowanie i amonoliza.3
T-W-7Procesy polimeryzacji i kondensacji.4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach.30
A-W-2Konsultacje z prowadzącym przedmiot.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia23
A-W-4Zaliczenie.2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-11_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie w stanie opisać, scharakteryzować i objaśnić wybrane technologie przemysłowego utleniania, chlorowania, sulfonowania, nitrowania, redukcji i aminowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_W09ma pogłębioną wiedzę na temat metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanej specjalności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z typowymi procesami technologicznymi jak: utlenianie, chlorowanie, sulfonowanie, nitrowanie, redukcja, uwodornienie, aminowanie. Ukształtowanie umiejętności w zakresie wykorzystania inżynierii chemicznej i procesowej w opracowywaniu i sterowaniu procesami technologicznymi, przy użyciu narzędzi informatycznych.
Treści programoweT-W-4Nitrowanie i procesy redukcji nitropochodnych do amin.
T-W-2Przemysłowe procesy chlorowania. Chlorowanie addycyjne i substytucyjne.
T-W-5Procesy uwodornienia i odwodnienia.
T-W-6Aminowanie i amonoliza.
T-W-7Procesy polimeryzacji i kondensacji.
T-W-1Charakterystyka i sposoby wykonania przemysłowego utleniania.
T-W-3Sposoby sulfonowania, w tym bezodpadowego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny w połączeniu z dostarczonymi studentom wybranymi schematami technologicznymi o różnym stopniu uproszczenia. Jednoczesna prezentacja audiowizualna omawianego schematu technologicznego.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca po dwóch wykładach w celu poznania umiejętności i poziomu reprezentowanego przez studntów. Ocena podsumowująca na ostatnich zajęciach w semestrze w postaci pisemnego sprawdzenia wiedzy z zakresu określonej technologii prezentowanej ze schematem technologicznym.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat prowadzenia typowego procesu technologicznego opartego na utlenianiu.
3,0Potrafi przedstawić charakterystykę i omówić typowe procesy technologiczne utleniania i chorowania.
3,5Potrafi przedstawić charakterystykę i omówić typowe procesy technologiczne oparte na utlenianiu, chorowaniu, sulfonowaniu.
4,0Potrafi scharakteryyzować i omówić procesy technologiczne oparte na utlenianiu, chorowaniu, sulfonowaniu, uwodornieniu.
4,5Potrafi scharakteryyzować i omówić procesy technologiczne oparte na utlenianiu, chorowaniu, sulfonowaniu, uwodornieniu, nitrowaniu i redukcji.
5,0Potrafi scharakteryyzować i omówić procesy technologiczne oparte na utlenianiu, chorowaniu, sulfonowaniu, uwodornieniu i odwodornieniu, nitrowaniu i redukcji, polimeryzacji i polikondensacji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-11_U01Potrafi analizować przebieg wybranych procesów technologicznych, kontrolować ich przebieg poprzez zmiany parametrów technologicznych, wprowadzać zmiany w funkcjonujących systemach produkcyjnych poprawiające uzyskiwane wydajności i jakość produktu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U16potrafi zweryfikować istniejące rozwiązania techniczne i zaproponować ich ulepszenia techniczne i usprawnienia procesowe
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U16potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z typowymi procesami technologicznymi jak: utlenianie, chlorowanie, sulfonowanie, nitrowanie, redukcja, uwodornienie, aminowanie. Ukształtowanie umiejętności w zakresie wykorzystania inżynierii chemicznej i procesowej w opracowywaniu i sterowaniu procesami technologicznymi, przy użyciu narzędzi informatycznych.
Treści programoweT-W-4Nitrowanie i procesy redukcji nitropochodnych do amin.
T-W-5Procesy uwodornienia i odwodnienia.
T-W-2Przemysłowe procesy chlorowania. Chlorowanie addycyjne i substytucyjne.
T-W-1Charakterystyka i sposoby wykonania przemysłowego utleniania.
T-W-3Sposoby sulfonowania, w tym bezodpadowego.
T-W-7Procesy polimeryzacji i kondensacji.
T-W-6Aminowanie i amonoliza.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny w połączeniu z dostarczonymi studentom wybranymi schematami technologicznymi o różnym stopniu uproszczenia. Jednoczesna prezentacja audiowizualna omawianego schematu technologicznego.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca po dwóch wykładach w celu poznania umiejętności i poziomu reprezentowanego przez studntów. Ocena podsumowująca na ostatnich zajęciach w semestrze w postaci pisemnego sprawdzenia wiedzy z zakresu określonej technologii prezentowanej ze schematem technologicznym.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie analizować, prowadzić, zastosować typowego procesu utleniania węglowodorów.
3,0Student umie analizować, prowadzić, zastosować, użytkować typowy proces utleniania węglowodorów.
3,5Student umie analizować, prowadzić, zastosować, użytkować typowy proces utleniania węglowodorów, chlorowania addycyjnego.
4,0Student umie analizować, prowadzić, zastosować, użytkować typowy proces utleniania węglowodorów, chlorowania, sulfonowania.
4,5Student umie analizować, prowadzić, zastosować, użytkować typowy proces utleniania węglowodorów, chlorowania, sulfonowania, nitrowania lub redukcji.
5,0Student umie analizować, prowadzić, zastosować, użytkować typowy proces utleniania węglowodorów, chlorowania, sulfonowania, nitrowania lub redukcji, uwodornienia i aminowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-11_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy wobec kierowanych przez niego technologii, nabędzie kreatywności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z typowymi procesami technologicznymi jak: utlenianie, chlorowanie, sulfonowanie, nitrowanie, redukcja, uwodornienie, aminowanie. Ukształtowanie umiejętności w zakresie wykorzystania inżynierii chemicznej i procesowej w opracowywaniu i sterowaniu procesami technologicznymi, przy użyciu narzędzi informatycznych.
Treści programoweT-W-4Nitrowanie i procesy redukcji nitropochodnych do amin.
T-W-1Charakterystyka i sposoby wykonania przemysłowego utleniania.
T-W-2Przemysłowe procesy chlorowania. Chlorowanie addycyjne i substytucyjne.
T-W-6Aminowanie i amonoliza.
T-W-5Procesy uwodornienia i odwodnienia.
T-W-3Sposoby sulfonowania, w tym bezodpadowego.
T-W-7Procesy polimeryzacji i kondensacji.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny w połączeniu z dostarczonymi studentom wybranymi schematami technologicznymi o różnym stopniu uproszczenia. Jednoczesna prezentacja audiowizualna omawianego schematu technologicznego.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca po dwóch wykładach w celu poznania umiejętności i poziomu reprezentowanego przez studntów. Ocena podsumowująca na ostatnich zajęciach w semestrze w postaci pisemnego sprawdzenia wiedzy z zakresu określonej technologii prezentowanej ze schematem technologicznym.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi okreslić przydatność danego procesu technologicznego i wykorzystać go do obliczeń inżynieskich.
3,5
4,0
4,5
5,0