Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S2)
specjalność: Informatyka procesowa

Sylabus przedmiotu Prawo normalizacyjne i patentowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo normalizacyjne i patentowe
Specjalność Informatyka procesowa
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Marian Kordas <Marian.Kordas@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Rafał Rakoczy <Rafal.Rakoczy@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowej
W-2Problemy prawne w ochronie środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student w ramach wykładów zdobędzie wiedzę związaną podstawami elementów prawa związanego z zagadnieniami wykorzystania i interpretowania norm, ochroną prawną twórczej myśli technicznej. Informacją patentową oraz ekonomiką wynalazczości.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Pojęcia podstawowe: definicje, polskie normy, Polski Komitet Normalizacyjny - PKN, działalność normalizacyjna, stosowanie norm.2
T-W-2Cele i zadania normalizacji, funkcje normalizacji, poziomy i organizacje normalizacyjne, zasady opracowywania norm, zmiany w strukturze norm, Międzynarodowa Klasyfikacja Norm – ICS.4
T-W-3Normy i działalność normalizacyjna krajowa, regionalna i międzynarodowa.4
T-W-4Prawo patentowe. Europejskie prawo patentowe. Urząd patentowy.4
T-W-5Ochrona własności intelektualnej. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.4
T-W-6Opis patentowy, analiza danych poszczególnych części opisu. Przykładowe krajowe oraz zagraniczne opisy patentowych.3
T-W-7Uwagi dotyczące opisu ochronnego wzoru użytkowego oraz opisu patentowe. Powody nie zgłaszania wszystkich nowych wynalazków do urzędów patentowych.4
T-W-8Stosowanie rozwiązań technicznych w postaci tajemnic produkcyjnych i fabrycznych.4
T-W-9Kolokwium zaliczające przedmiot1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury20
A-W-3Przygotowanie prezentacji przez studenta5
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia4
59

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2Metody problemowe: wykład konwersatoryjny
M-3Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_A01_W01
Student posiada wiedzę pozwalającą rozumieć i uwzględniać pozatechniczne wpływy działalności inżynierskiej. Student posiada wiedzę o podstawach prawa w zakresie norm i patentów.
ICHP_2A_W10T2A_W08InzA2_W03C-1T-W-2, T-W-8, T-W-5, T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-W-7, T-W-6M-2, M-1, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_A01_U01
Student w ramach zajęć nabędzie umiejętność pozyskiwania i oceny informacji oraz na jej podstawie firmułowania opinii. Pozna techniki informacyjno-komunikacyjne przydatne w zadaniach realizowanych dla działalności inżynierskiej.
ICHP_2A_U01, ICHP_2A_U07T2A_U01, T2A_U07C-1T-W-2, T-W-8M-3, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_A01_K01
Student posiada świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego. Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, potrafi kreatywnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny.
ICHP_2A_K06T2A_K06InzA2_K02C-1T-W-2, T-W-8M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_A01_W01
Student posiada wiedzę pozwalającą rozumieć i uwzględniać pozatechniczne wpływy działalności inżynierskiej. Student posiada wiedzę o podstawach prawa w zakresie norm i patentów.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy o roli norm, patentu oraz prawie z tym związanym.
3,0Student posiada podstawową wiedzę o roli norm, patentu oraz prawie z tym związanym.
3,5Student w podstawowym stopniu opanował wiedzę z elementami prawa normalizacyjnego i patentowego w niewielkim stopniu zauważa jego wpływ na gospodarkę i życie codzienne.
4,0Student w rozszerzonym stopniu opanował wiedzę z elementami prawa normalizacyjnego i patentowego w dobrym stopniu zauważa jego wpływ na gospodarkę i życie codzienne.
4,5Student w rozszerzonym stopniu opanował wiedzę z elementami prawa normalizacyjnego i patentowego w dobrym stopniu zauważa jego wpływ na gospodarkę i życie codzienne. Informacje zawarte w patentach i normach wykorzystuje w działalności inżynierskiej.
5,0Student w rozszerzonym stopniu opanował wiedzę z elementami prawa normalizacyjnego i patentowego w dobrym stopniu zauważa jego wpływ na gospodarkę i życie codzienne. Informacje zawarte w patentach i normach traktuje jako wyznacznik postępu techniki.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_A01_U01
Student w ramach zajęć nabędzie umiejętność pozyskiwania i oceny informacji oraz na jej podstawie firmułowania opinii. Pozna techniki informacyjno-komunikacyjne przydatne w zadaniach realizowanych dla działalności inżynierskiej.
2,0Student nie posiada podstawowych umiejętności w interpretacji norm, patentu oraz prawie z tym związanym.
3,0Student posiada podstawowe umiejętności w interpretacji norm, patentu oraz prawie z tym związanym.
3,5Student posiada podstawowe umiejętności w interpretacji norm, patentu oraz prawie z tym związanym w ograniczonym stopniu potrafi pozyskiwać informacje zawarte w normach i patentach.
4,0Student posiada rozszerzoną umiejętność w interpretacji norm, patentu oraz prawie z tym związanym w dobrym stopniu potrafi pozyskiwać informacje zawarte w normach i patentach.
4,5Student posiada rozszerzoną umiejętność w interpretacji norm, patentu oraz prawie z tym związanym w dobrym stopniu potrafi pozyskiwać informacje zawarte w normach i patentach. Potrafi formułować opinie w oparciu o uzyskane informacje oraz literaturę przedmiotu.
5,0Student posiada pełną umiejętność interpretacji norm i patentów. Świadomie podejmuje działania najlepsze pod względem prawnym i ekonomicznym.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_A01_K01
Student posiada świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego. Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, potrafi kreatywnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny.
2,0Nie spełnia kryterium uzyskania oceny 3,0.
3,0Student potrafi działać odtwórczo nie ma potrzeby ciągłego kształcenia.
3,5Student potrafi działać odtwórczo wykazując niewielką kreatywność, wykazuje potrzebę kształcenia.
4,0Student wykazuje kreatywność przy stawianych zadaniach inspiruje innych do działania i kształcenia.
4,5Student wykazuje kreatywność przy stawianych zadaniach inspiruje innych do działania i kształcenia. Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki swoich działań.
5,0Student wykazuje kreatywność przy stawianych zadaniach inspiruje innych do działania kształcenia. Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki swoich działań myśli w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy. Widzi wyraźny związek pomiędzy prawem normalizacyjnym i patentowym a rozwojem techniki.

Literatura podstawowa

  1. Dereń A., Gajek L., Zygadło J., Własność intelektualna i przemysłowa w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym, PW, Wrocław, 1998
  2. Gawlik B., Prawo własności przemysłowej: (prawo patentowe, prawo znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych oraz ochrona topografii układów scalonych). Cz. 1. Opracowanie analityczne, UKIE, Warszawa, 1998
  3. Gawlik B., Prawo własności przemysłowej: (prawo patentowe, prawo znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych oraz ochrona topografii układów scalonych). Cz. 2. Dokumenty, UKIE, Warszawa, 1998
  4. Leśmian – Kordas R., Drzewieniecka B., Normalizacja w Polsce, WSM, Szczecin, 2000
  5. Lewczuk W., Wprowadzenie i stosowanie norm, PKNiM, Warszawa, 1978

Literatura dodatkowa

  1. Gajos M., Opis patentowy jako źródło informacji, UŚ, Katowice, 2000

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia podstawowe: definicje, polskie normy, Polski Komitet Normalizacyjny - PKN, działalność normalizacyjna, stosowanie norm.2
T-W-2Cele i zadania normalizacji, funkcje normalizacji, poziomy i organizacje normalizacyjne, zasady opracowywania norm, zmiany w strukturze norm, Międzynarodowa Klasyfikacja Norm – ICS.4
T-W-3Normy i działalność normalizacyjna krajowa, regionalna i międzynarodowa.4
T-W-4Prawo patentowe. Europejskie prawo patentowe. Urząd patentowy.4
T-W-5Ochrona własności intelektualnej. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.4
T-W-6Opis patentowy, analiza danych poszczególnych części opisu. Przykładowe krajowe oraz zagraniczne opisy patentowych.3
T-W-7Uwagi dotyczące opisu ochronnego wzoru użytkowego oraz opisu patentowe. Powody nie zgłaszania wszystkich nowych wynalazków do urzędów patentowych.4
T-W-8Stosowanie rozwiązań technicznych w postaci tajemnic produkcyjnych i fabrycznych.4
T-W-9Kolokwium zaliczające przedmiot1
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury20
A-W-3Przygotowanie prezentacji przez studenta5
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia4
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_A01_W01Student posiada wiedzę pozwalającą rozumieć i uwzględniać pozatechniczne wpływy działalności inżynierskiej. Student posiada wiedzę o podstawach prawa w zakresie norm i patentów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_W10ma wiedzę pozwalającą rozumieć i uwzględnić w praktyce inżynierskiej pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Student w ramach wykładów zdobędzie wiedzę związaną podstawami elementów prawa związanego z zagadnieniami wykorzystania i interpretowania norm, ochroną prawną twórczej myśli technicznej. Informacją patentową oraz ekonomiką wynalazczości.
Treści programoweT-W-2Cele i zadania normalizacji, funkcje normalizacji, poziomy i organizacje normalizacyjne, zasady opracowywania norm, zmiany w strukturze norm, Międzynarodowa Klasyfikacja Norm – ICS.
T-W-8Stosowanie rozwiązań technicznych w postaci tajemnic produkcyjnych i fabrycznych.
T-W-5Ochrona własności intelektualnej. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.
T-W-1Pojęcia podstawowe: definicje, polskie normy, Polski Komitet Normalizacyjny - PKN, działalność normalizacyjna, stosowanie norm.
T-W-4Prawo patentowe. Europejskie prawo patentowe. Urząd patentowy.
T-W-3Normy i działalność normalizacyjna krajowa, regionalna i międzynarodowa.
T-W-7Uwagi dotyczące opisu ochronnego wzoru użytkowego oraz opisu patentowe. Powody nie zgłaszania wszystkich nowych wynalazków do urzędów patentowych.
T-W-6Opis patentowy, analiza danych poszczególnych części opisu. Przykładowe krajowe oraz zagraniczne opisy patentowych.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe: wykład konwersatoryjny
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy o roli norm, patentu oraz prawie z tym związanym.
3,0Student posiada podstawową wiedzę o roli norm, patentu oraz prawie z tym związanym.
3,5Student w podstawowym stopniu opanował wiedzę z elementami prawa normalizacyjnego i patentowego w niewielkim stopniu zauważa jego wpływ na gospodarkę i życie codzienne.
4,0Student w rozszerzonym stopniu opanował wiedzę z elementami prawa normalizacyjnego i patentowego w dobrym stopniu zauważa jego wpływ na gospodarkę i życie codzienne.
4,5Student w rozszerzonym stopniu opanował wiedzę z elementami prawa normalizacyjnego i patentowego w dobrym stopniu zauważa jego wpływ na gospodarkę i życie codzienne. Informacje zawarte w patentach i normach wykorzystuje w działalności inżynierskiej.
5,0Student w rozszerzonym stopniu opanował wiedzę z elementami prawa normalizacyjnego i patentowego w dobrym stopniu zauważa jego wpływ na gospodarkę i życie codzienne. Informacje zawarte w patentach i normach traktuje jako wyznacznik postępu techniki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_A01_U01Student w ramach zajęć nabędzie umiejętność pozyskiwania i oceny informacji oraz na jej podstawie firmułowania opinii. Pozna techniki informacyjno-komunikacyjne przydatne w zadaniach realizowanych dla działalności inżynierskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U01posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, również w języku obcym, oraz formułowania na tej podstawie wyczerpujących opinii i raportów
ICHP_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Student w ramach wykładów zdobędzie wiedzę związaną podstawami elementów prawa związanego z zagadnieniami wykorzystania i interpretowania norm, ochroną prawną twórczej myśli technicznej. Informacją patentową oraz ekonomiką wynalazczości.
Treści programoweT-W-2Cele i zadania normalizacji, funkcje normalizacji, poziomy i organizacje normalizacyjne, zasady opracowywania norm, zmiany w strukturze norm, Międzynarodowa Klasyfikacja Norm – ICS.
T-W-8Stosowanie rozwiązań technicznych w postaci tajemnic produkcyjnych i fabrycznych.
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-2Metody problemowe: wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowych umiejętności w interpretacji norm, patentu oraz prawie z tym związanym.
3,0Student posiada podstawowe umiejętności w interpretacji norm, patentu oraz prawie z tym związanym.
3,5Student posiada podstawowe umiejętności w interpretacji norm, patentu oraz prawie z tym związanym w ograniczonym stopniu potrafi pozyskiwać informacje zawarte w normach i patentach.
4,0Student posiada rozszerzoną umiejętność w interpretacji norm, patentu oraz prawie z tym związanym w dobrym stopniu potrafi pozyskiwać informacje zawarte w normach i patentach.
4,5Student posiada rozszerzoną umiejętność w interpretacji norm, patentu oraz prawie z tym związanym w dobrym stopniu potrafi pozyskiwać informacje zawarte w normach i patentach. Potrafi formułować opinie w oparciu o uzyskane informacje oraz literaturę przedmiotu.
5,0Student posiada pełną umiejętność interpretacji norm i patentów. Świadomie podejmuje działania najlepsze pod względem prawnym i ekonomicznym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_A01_K01Student posiada świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego. Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, potrafi kreatywnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Student w ramach wykładów zdobędzie wiedzę związaną podstawami elementów prawa związanego z zagadnieniami wykorzystania i interpretowania norm, ochroną prawną twórczej myśli technicznej. Informacją patentową oraz ekonomiką wynalazczości.
Treści programoweT-W-2Cele i zadania normalizacji, funkcje normalizacji, poziomy i organizacje normalizacyjne, zasady opracowywania norm, zmiany w strukturze norm, Międzynarodowa Klasyfikacja Norm – ICS.
T-W-8Stosowanie rozwiązań technicznych w postaci tajemnic produkcyjnych i fabrycznych.
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryterium uzyskania oceny 3,0.
3,0Student potrafi działać odtwórczo nie ma potrzeby ciągłego kształcenia.
3,5Student potrafi działać odtwórczo wykazując niewielką kreatywność, wykazuje potrzebę kształcenia.
4,0Student wykazuje kreatywność przy stawianych zadaniach inspiruje innych do działania i kształcenia.
4,5Student wykazuje kreatywność przy stawianych zadaniach inspiruje innych do działania i kształcenia. Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki swoich działań.
5,0Student wykazuje kreatywność przy stawianych zadaniach inspiruje innych do działania kształcenia. Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki swoich działań myśli w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy. Widzi wyraźny związek pomiędzy prawem normalizacyjnym i patentowym a rozwojem techniki.