Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S2)
specjalność: Informatyka procesowa

Sylabus przedmiotu Praca magisterska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca magisterska
Specjalność Informatyka procesowa
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Józef Nastaj <Jozef.Nastaj@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 20,0 ECTS (formy) 20,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD3 0 20,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotów z semestru I oraz II

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykształcenie absolwenta posiadającego pogłębioną i rozszerzoną wiedzę i umiejetności z obszaru inżynierii chemicznej i procesowej w zakresie specjalności informatyka procesowa, którą potrafi zastosować do rozwiązywania złożonych zadań inzynierskich
C-2Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Zapoznanie studenta z zaleceniami dotyczącymi układu treści magisterskich prac dyplomowych0
T-PD-2Zebranie i przeanalizowanie przez studenta literatury zawierajacej aktualny stan wiedzy na temat zagadnienia, które stanowi przedmiot pracy. Zestawienie przez studenta cytowanej w pracy literatury0
T-PD-3Sformułowanie przez studenta podstawowych założeń, które powinny ujmować sprecyzowanie rozwiązywanego przez niego problemu0
T-PD-4W zależności od specyfiki pracy wykonanie przez studenta części pomiarowej/projektowej lub obliczeniowej pracy0
T-PD-5Przeprowadzenie przez studenta analizy otrzymanych wyników pracy. Sformułowanie przez studenta wniosków końcowych.0
T-PD-6Wykonanie przez studenta oprawy graficznej pracy dyplomowej. zestawienie tabel i innych załączników pracy dyplomowej.0
T-PD-7Zredagowanie przez studenta dyplomowej pracy magisterskiej.0
T-PD-8Przygotowanie się studenta do obrony pracy magisterskiej0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Zebranie i przeanalizowanie literatury przedmiotu stanowiącej przedmiot pracy magisterskiej60
A-PD-2W zależności od specyfiki wykonywanej pracy wykonanie pomiarów/projektu lub obliczeń200
A-PD-3Przeprowadzenie analizy otrzymanych wyników pracy90
A-PD-4Zredagowanie pracy magisterskiej150
A-PD-5Konsultowanie wyników pracy na poszczególnych etapach jej wykonywania z promotorem60
A-PD-6Przygotowanie się do obrony pracy magisterskiej40
600

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Samodzielna praca studenta
M-2Konsultacje z promotorem pracy magisterskiej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie dwóch pozytywnych recenzji

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-16_W01
Student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności informatyka procesowa na kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa
ICHP_2A_W05T2A_W03InzA2_W05C-1T-PD-3, T-PD-4, T-PD-5, T-PD-6, T-PD-2, T-PD-7, T-PD-1, T-PD-8M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-16_U01
Student potrafi pozyskiwac i krytycznie oceniać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł
ICHP_2A_U01T2A_U01C-2T-PD-2, T-PD-7, T-PD-3, T-PD-4, T-PD-5, T-PD-1, T-PD-8, T-PD-6M-1, M-2S-1
ICHP_2A_C01-16_U02
Student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności inżynieria procesowa
ICHP_2A_U11T2A_U11C-1T-PD-3, T-PD-5, T-PD-2, T-PD-6, T-PD-4, T-PD-1, T-PD-7, T-PD-8M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-16_K01
student rozumie potrzebę ciagłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
ICHP_2A_K01T2A_K01C-1, C-2T-PD-7, T-PD-8, T-PD-2, T-PD-4, T-PD-6, T-PD-5, T-PD-1, T-PD-3M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-16_W01
Student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności informatyka procesowa na kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa
2,0student nie potrafi objaśniać kluczowych operacji i procesów z zakresu specjalności informatyka procesowa
3,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności informatyka procesowa w stopniu podstawowym
3,5student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności informatyka procesowa w stopniu więcej niż podstawowym
4,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności informatyka procesowa w stopniu zaawansowanym
4,5student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności informatyka procesowa w stopniu zaawansowanym i przedstawić ich opis matematyczny
5,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności informatyka procesowa w stopniu zaawansowanym, przedstawic ich szczegółowy opis matematyczny

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-16_U01
Student potrafi pozyskiwac i krytycznie oceniać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł
2,0student nie potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacji z literatury
3,0student potrafi pozyskiwać informacje z literatury w stopniu podstawowym
3,5student potrafi pozyskiwać informacje z literatury i oceniać je w stopniu podstawowym
4,0student potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury w języku polskim
4,5student potrafi pozyskiwać i krytycznie opracować informacje z literatury z wybranych źródeł
5,0student potrafi pozyskiwać informacje z literatury z różnych źródeł i krytycznie analizować materiał obcojęzyczny
ICHP_2A_C01-16_U02
Student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności inżynieria procesowa
2,0student nie potrafi weryfikować koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności informatyka procesowa
3,0student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności informatyka procesowa w stopniu podstawowym
3,5student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności informatyka procesowa w stopniu więcej niż podstawowym
4,0student potrafi weryfikować rożne koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności informatyka procesowa
4,5student potrafi weryfikować wiele koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności informatyka procesowa
5,0student potrafi weryfikować wiele koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności informatyka procesowa w stopniu zaawansowanym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-16_K01
student rozumie potrzebę ciagłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
2,0student nie rozumie potrzeby ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
3,0student w podstawowym stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
3,5student w więcej niż podstawowym stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
4,0student w szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
4,5student w bardzo szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
5,0student w bardzo szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego i wykazuje kreatywną postawę w tym kierunku

Literatura podstawowa

  1. Brandt S., Analiza danych. Wydanie drugie zmienione, PWN, Warszawa, 2002, ISBN 83-01-12986-7
  2. Klonecki W., Statystyka dla inżynierów, PWN, Warszawa, 1999, ISBN 83-01-12754-6
  3. Kukiełka L., Podstawy badań inżynierskich, PWN, Warszawa, 2002, ISBN 83-01-13749-5
  4. Praca zbiorowa pod red. J. Kamińskiej-Szmaj, Słownik ortograficzno-gramatyczny języka polskiego z zasadami ortografii i interpunkcji, Wydawnictwo EUROPA, Wrocław, 2002
  5. Domański P., English: Science and technology, WNT, Warszawa, 1996, ISBN 83-204-1968-9
  6. Seidel K-H., Słownik techniczny angielsko-polski i polsko-angielski, Wydawnictwo REA s.J., Warszawa, 2005, ISBN 83-7141-523-0
  7. Praca zbiorowa pod red. J. Linde-Usiekniewicz, Wielki Słownik Angielsko-Polski PWN-Oxford, PWN, Warszawa, 2002, ISBN 83-01-13708-8

Literatura dodatkowa

  1. Nowak R., Statystyka dla fizyków, PWN, Warszawa, 2002, ISBN 83-01-13702-9
  2. Praca zbiorowa pod red. M. Bańko, Inny słownik języka polskiego PWN, t. I oraz II, PWN, Warszawa, 2000
  3. Miodek J., Słownik Ojczyzny Polszczyzny, Wydawnictwo EUROPA, Wrocława, 2002, ISBN 83-87977-92-6

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Zapoznanie studenta z zaleceniami dotyczącymi układu treści magisterskich prac dyplomowych0
T-PD-2Zebranie i przeanalizowanie przez studenta literatury zawierajacej aktualny stan wiedzy na temat zagadnienia, które stanowi przedmiot pracy. Zestawienie przez studenta cytowanej w pracy literatury0
T-PD-3Sformułowanie przez studenta podstawowych założeń, które powinny ujmować sprecyzowanie rozwiązywanego przez niego problemu0
T-PD-4W zależności od specyfiki pracy wykonanie przez studenta części pomiarowej/projektowej lub obliczeniowej pracy0
T-PD-5Przeprowadzenie przez studenta analizy otrzymanych wyników pracy. Sformułowanie przez studenta wniosków końcowych.0
T-PD-6Wykonanie przez studenta oprawy graficznej pracy dyplomowej. zestawienie tabel i innych załączników pracy dyplomowej.0
T-PD-7Zredagowanie przez studenta dyplomowej pracy magisterskiej.0
T-PD-8Przygotowanie się studenta do obrony pracy magisterskiej0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Zebranie i przeanalizowanie literatury przedmiotu stanowiącej przedmiot pracy magisterskiej60
A-PD-2W zależności od specyfiki wykonywanej pracy wykonanie pomiarów/projektu lub obliczeń200
A-PD-3Przeprowadzenie analizy otrzymanych wyników pracy90
A-PD-4Zredagowanie pracy magisterskiej150
A-PD-5Konsultowanie wyników pracy na poszczególnych etapach jej wykonywania z promotorem60
A-PD-6Przygotowanie się do obrony pracy magisterskiej40
600
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-16_W01Student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności informatyka procesowa na kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_W05ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe operacje i procesy z zakresu wybranej specjalności kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie absolwenta posiadającego pogłębioną i rozszerzoną wiedzę i umiejetności z obszaru inżynierii chemicznej i procesowej w zakresie specjalności informatyka procesowa, którą potrafi zastosować do rozwiązywania złożonych zadań inzynierskich
Treści programoweT-PD-3Sformułowanie przez studenta podstawowych założeń, które powinny ujmować sprecyzowanie rozwiązywanego przez niego problemu
T-PD-4W zależności od specyfiki pracy wykonanie przez studenta części pomiarowej/projektowej lub obliczeniowej pracy
T-PD-5Przeprowadzenie przez studenta analizy otrzymanych wyników pracy. Sformułowanie przez studenta wniosków końcowych.
T-PD-6Wykonanie przez studenta oprawy graficznej pracy dyplomowej. zestawienie tabel i innych załączników pracy dyplomowej.
T-PD-2Zebranie i przeanalizowanie przez studenta literatury zawierajacej aktualny stan wiedzy na temat zagadnienia, które stanowi przedmiot pracy. Zestawienie przez studenta cytowanej w pracy literatury
T-PD-7Zredagowanie przez studenta dyplomowej pracy magisterskiej.
T-PD-1Zapoznanie studenta z zaleceniami dotyczącymi układu treści magisterskich prac dyplomowych
T-PD-8Przygotowanie się studenta do obrony pracy magisterskiej
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta
M-2Konsultacje z promotorem pracy magisterskiej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie dwóch pozytywnych recenzji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi objaśniać kluczowych operacji i procesów z zakresu specjalności informatyka procesowa
3,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności informatyka procesowa w stopniu podstawowym
3,5student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności informatyka procesowa w stopniu więcej niż podstawowym
4,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności informatyka procesowa w stopniu zaawansowanym
4,5student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności informatyka procesowa w stopniu zaawansowanym i przedstawić ich opis matematyczny
5,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności informatyka procesowa w stopniu zaawansowanym, przedstawic ich szczegółowy opis matematyczny
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-16_U01Student potrafi pozyskiwac i krytycznie oceniać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U01posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, również w języku obcym, oraz formułowania na tej podstawie wyczerpujących opinii i raportów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji
Treści programoweT-PD-2Zebranie i przeanalizowanie przez studenta literatury zawierajacej aktualny stan wiedzy na temat zagadnienia, które stanowi przedmiot pracy. Zestawienie przez studenta cytowanej w pracy literatury
T-PD-7Zredagowanie przez studenta dyplomowej pracy magisterskiej.
T-PD-3Sformułowanie przez studenta podstawowych założeń, które powinny ujmować sprecyzowanie rozwiązywanego przez niego problemu
T-PD-4W zależności od specyfiki pracy wykonanie przez studenta części pomiarowej/projektowej lub obliczeniowej pracy
T-PD-5Przeprowadzenie przez studenta analizy otrzymanych wyników pracy. Sformułowanie przez studenta wniosków końcowych.
T-PD-1Zapoznanie studenta z zaleceniami dotyczącymi układu treści magisterskich prac dyplomowych
T-PD-8Przygotowanie się studenta do obrony pracy magisterskiej
T-PD-6Wykonanie przez studenta oprawy graficznej pracy dyplomowej. zestawienie tabel i innych załączników pracy dyplomowej.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta
M-2Konsultacje z promotorem pracy magisterskiej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie dwóch pozytywnych recenzji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacji z literatury
3,0student potrafi pozyskiwać informacje z literatury w stopniu podstawowym
3,5student potrafi pozyskiwać informacje z literatury i oceniać je w stopniu podstawowym
4,0student potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury w języku polskim
4,5student potrafi pozyskiwać i krytycznie opracować informacje z literatury z wybranych źródeł
5,0student potrafi pozyskiwać informacje z literatury z różnych źródeł i krytycznie analizować materiał obcojęzyczny
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-16_U02Student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności inżynieria procesowa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U11potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w odniesieniu do stanu wiedzy w inżynierii chemicznej i procesowej a w szczególności w zakresie swojej specjalności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie absolwenta posiadającego pogłębioną i rozszerzoną wiedzę i umiejetności z obszaru inżynierii chemicznej i procesowej w zakresie specjalności informatyka procesowa, którą potrafi zastosować do rozwiązywania złożonych zadań inzynierskich
Treści programoweT-PD-3Sformułowanie przez studenta podstawowych założeń, które powinny ujmować sprecyzowanie rozwiązywanego przez niego problemu
T-PD-5Przeprowadzenie przez studenta analizy otrzymanych wyników pracy. Sformułowanie przez studenta wniosków końcowych.
T-PD-2Zebranie i przeanalizowanie przez studenta literatury zawierajacej aktualny stan wiedzy na temat zagadnienia, które stanowi przedmiot pracy. Zestawienie przez studenta cytowanej w pracy literatury
T-PD-6Wykonanie przez studenta oprawy graficznej pracy dyplomowej. zestawienie tabel i innych załączników pracy dyplomowej.
T-PD-4W zależności od specyfiki pracy wykonanie przez studenta części pomiarowej/projektowej lub obliczeniowej pracy
T-PD-1Zapoznanie studenta z zaleceniami dotyczącymi układu treści magisterskich prac dyplomowych
T-PD-7Zredagowanie przez studenta dyplomowej pracy magisterskiej.
T-PD-8Przygotowanie się studenta do obrony pracy magisterskiej
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta
M-2Konsultacje z promotorem pracy magisterskiej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie dwóch pozytywnych recenzji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi weryfikować koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności informatyka procesowa
3,0student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności informatyka procesowa w stopniu podstawowym
3,5student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności informatyka procesowa w stopniu więcej niż podstawowym
4,0student potrafi weryfikować rożne koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności informatyka procesowa
4,5student potrafi weryfikować wiele koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności informatyka procesowa
5,0student potrafi weryfikować wiele koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności informatyka procesowa w stopniu zaawansowanym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-16_K01student rozumie potrzebę ciagłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_K01posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie absolwenta posiadającego pogłębioną i rozszerzoną wiedzę i umiejetności z obszaru inżynierii chemicznej i procesowej w zakresie specjalności informatyka procesowa, którą potrafi zastosować do rozwiązywania złożonych zadań inzynierskich
C-2Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji
Treści programoweT-PD-7Zredagowanie przez studenta dyplomowej pracy magisterskiej.
T-PD-8Przygotowanie się studenta do obrony pracy magisterskiej
T-PD-2Zebranie i przeanalizowanie przez studenta literatury zawierajacej aktualny stan wiedzy na temat zagadnienia, które stanowi przedmiot pracy. Zestawienie przez studenta cytowanej w pracy literatury
T-PD-4W zależności od specyfiki pracy wykonanie przez studenta części pomiarowej/projektowej lub obliczeniowej pracy
T-PD-6Wykonanie przez studenta oprawy graficznej pracy dyplomowej. zestawienie tabel i innych załączników pracy dyplomowej.
T-PD-5Przeprowadzenie przez studenta analizy otrzymanych wyników pracy. Sformułowanie przez studenta wniosków końcowych.
T-PD-1Zapoznanie studenta z zaleceniami dotyczącymi układu treści magisterskich prac dyplomowych
T-PD-3Sformułowanie przez studenta podstawowych założeń, które powinny ujmować sprecyzowanie rozwiązywanego przez niego problemu
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta
M-2Konsultacje z promotorem pracy magisterskiej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie dwóch pozytywnych recenzji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie rozumie potrzeby ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
3,0student w podstawowym stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
3,5student w więcej niż podstawowym stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
4,0student w szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
4,5student w bardzo szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
5,0student w bardzo szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego i wykazuje kreatywną postawę w tym kierunku