Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S2)
specjalność: Informatyka procesowa

Sylabus przedmiotu Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczych
Specjalność Informatyka procesowa
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Sylwia Peryt-Stawiarska <peryt@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowych
W-2Procesy i aparatura procesowa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka instalacji w przemyśle przetwórczym
C-2Ukształtowanie umiejętności zabezpieczania instalacji o dużym ryzyku wystąpienia awarii w przemyśle przetwórczym
C-3Zapoznanie studentów z programami do oceny zagrożeń pożarowo wybuchowych i obliczenia skutków zdarzeń katastroficznych i w przemysle przetwórczym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Identyfikacja i klasyfikacja zakładów przemysłowych1
T-W-2System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce2
T-W-3Obowiązki prowadzących zakłady dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii1
T-W-4Bezpieczeństwo produkcji2
T-W-5Zarządzanie ryzykiem w przemyśle przetwórczym4
T-W-6Procedury operacyjne, eksploatacyjne i remontowe w przemysłach przetwórczych2
T-W-7Analiza standardów bezpieczeństwa w systemowym zarządzaniu ryzykiem awarii w przemyśle spożywczym2
T-W-8Warstwy zabezpieczeń reaktora zagrożonego wybuchem2
T-W-9Analiza ryzyka reaktora zagrożonego wybuchem - HAZOP, drzewa błedu, drzewa zdarzeń, diagram przyczyn i skutków4
T-W-10Ocena zagrożeń pożarowo wybuchowych analizowanego reaktora2
T-W-11Analiza ryzyka węzła destylacji azeotropowej do zatężania alkoholu etylowego z użyciem n-pentanu4
T-W-12Określenie efektów fizycznych i obliczenie skutków katastroficznego pęknięcia zbiornika z alkoholem etylowym4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu15
A-W-3Przygotowanie się do kolokwium10
A-W-4Konsultacje5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium zaliczeniowego (wykłady).

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-13_W01
Student zdobywa wiedzę dotyczącą standardów bezpieczeństwa i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje w przemysłach przetwórczych. Zdobywa wiedzę odnośnie zagrożeń występujących w trakcie przetwarzania substancji niebezpiecznych. Zapoznaje się z zabezpieczaniem instalacji w przemysłach przetwórczych. Zdobywa wiedzę na temat analizy ryzyka i oceny zagrożeń instalacji w przemysłach przetwórczych.
ICHP_2A_W10T2A_W08InzA2_W03C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-13_U01
Student potrafi ustalić warstwy zabezpieczeń instalacji w przemysłach przetwórczych. Ma wiedzę na temat analizy ryzyka i oceny zagrożeń pożarowo wybuchowych instalacji do przetwarzania substancji niebezpiecznych.
ICHP_2A_U13T2A_U13C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-13_K01
Student wykazuje zdolność stosowania wiedzy dotyczącej warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje stosowane w przemysłach przetwórczych Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej,
ICHP_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1S-1
ICHP_2A_C01-13_K02
Student prawidłowo identyfikuje zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie pracy instalacji stosowanych w przemysłach przetwórczych. Potrafi dobrać odpowiednie zabezpieczenia instalacji, a tym samym zmniejszyć do minimum ryzyko awarii
ICHP_2A_K05T2A_K05C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-13_W01
Student zdobywa wiedzę dotyczącą standardów bezpieczeństwa i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje w przemysłach przetwórczych. Zdobywa wiedzę odnośnie zagrożeń występujących w trakcie przetwarzania substancji niebezpiecznych. Zapoznaje się z zabezpieczaniem instalacji w przemysłach przetwórczych. Zdobywa wiedzę na temat analizy ryzyka i oceny zagrożeń instalacji w przemysłach przetwórczych.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy podanej na wykładzie
3,0Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w nieznacznym stopniu
3,5Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym
4,0Student opanował większość podanych na wykładzie informacji i potrafi je właściwie zinterpretować i wykorzystać w stopniu dobrym
4,5Student opanował całą wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i wykorzystać w znacznym stopniu
5,0Student opanował cała wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i w pełni wykorzystać praktycznie

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-13_U01
Student potrafi ustalić warstwy zabezpieczeń instalacji w przemysłach przetwórczych. Ma wiedzę na temat analizy ryzyka i oceny zagrożeń pożarowo wybuchowych instalacji do przetwarzania substancji niebezpiecznych.
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do samodzielnego rozwiązania najprostszych zadań.
3,0Student potrafi przeprowadzić analizę ryzyka instalacji do przetwarzania substancji niebezpiecznych korzystając w znacznym stopniu z pomocy innych.
3,5Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i przeprowadzić z nieznacznymi uchybieniami analizę ryzyka instalacji do przetwarzania substancji niebezpiecznych. W nieznacznym stopniu korzysta z pomocy innych.
4,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę ryzyka instalacji do przetwarzania substancji niebezpiecznych. Analiza obarczona jest nielicznymi i niedyskwalifikującymi błędami
4,5Student potrafi samodzielnie dobrać zabezpieczenia instalacji do przetwarzania substancji niebezpiecznych bez znaczących błędów.
5,0Student samodzielnie i bezbłędnie potrafi dobrać zabezpieczenia instalacji do przetwarzania substancji niebezpiecznych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-13_K01
Student wykazuje zdolność stosowania wiedzy dotyczącej warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje stosowane w przemysłach przetwórczych Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej,
2,0Student nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, jakie mogą wystąpić w przemyśle przetwórczym. Nie rozumie, jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji w przemyśle przetwórczym
3,0Student w stopniu dostatecznym rozumie, jakie zagrożenia mogą wystąpić w przemyśle przetwórczym oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji w przemyśle przetwórczym
3,5Student w znacznym stopniu rozumie, jakie zagrożenia mogą wystąpić w przemyśle przetwórczym oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji w przemyśle przetwórczym
4,0Student ma dobrą świadomość, jakie zagrożenia mogą wystąpić w przemyśle przetwórczym oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji w przemyśle przetwórczym. Rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP i przepisów obowiązujących w przemyśle przetwórczym
4,5Student ma świadomość skutków niewłaściwego zabezpieczenia instalacji w przemyśle przetwórczym. Rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP i przepisów obowiązujących w przemyśle przetwórczym. Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko
5,0Student ma pełną świadomość skutków niewłaściwego zabezpieczenia instalacji w przemyśle przetwórczym. Rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP i przepisów obowiązujących w przemyśle przetwórczym. Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
ICHP_2A_C01-13_K02
Student prawidłowo identyfikuje zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie pracy instalacji stosowanych w przemysłach przetwórczych. Potrafi dobrać odpowiednie zabezpieczenia instalacji, a tym samym zmniejszyć do minimum ryzyko awarii
2,0Student nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, jakie mogą wystąpić w przemyśle przetwórczym. Nie rozumie, jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji w przemyśle przetwórczym
3,0Student w stopniu dostatecznym rozumie, jakie zagrożenia mogą wystąpić w przemyśle przetwórczym oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji w przemyśle przetwórczym
3,5Student w znacznym stopniu rozumie, jakie zagrożenia mogą wystąpić w przemyśle przetwórczym oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji w przemyśle przetwórczym
4,0Student ma dobrą świadomość, jakie zagrożenia mogą wystąpić w przemyśle przetwórczym oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji w przemyśle przetwórczym.
4,5Student ma świadomość skutków niewłaściwego zabezpieczenia instalacji w przemyśle przetwórczym. Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko
5,0Student ma pełną świadomość skutków niewłaściwego zabezpieczenia instalacji w przemyśle przetwórczym. Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Literatura podstawowa

  1. Borysiewicz M., Furtek A., Potempski S., Poradnik metod oceny ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi, Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk, 2000
  2. Michalik J. S., Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa, 2005
  3. Markowski A., Zarządzanie ryzykiem w przmyśle chemicznym i procesowym, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Markowski A., Zapobieganie stratom w Przemyśle cz. III, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2000
  2. Kubasiak S., Bezpieczeństwo pracy w przemyśle chemicznym organicznym, Inst. Wydaw. CRZZ, Warszawa, 1980

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Identyfikacja i klasyfikacja zakładów przemysłowych1
T-W-2System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce2
T-W-3Obowiązki prowadzących zakłady dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii1
T-W-4Bezpieczeństwo produkcji2
T-W-5Zarządzanie ryzykiem w przemyśle przetwórczym4
T-W-6Procedury operacyjne, eksploatacyjne i remontowe w przemysłach przetwórczych2
T-W-7Analiza standardów bezpieczeństwa w systemowym zarządzaniu ryzykiem awarii w przemyśle spożywczym2
T-W-8Warstwy zabezpieczeń reaktora zagrożonego wybuchem2
T-W-9Analiza ryzyka reaktora zagrożonego wybuchem - HAZOP, drzewa błedu, drzewa zdarzeń, diagram przyczyn i skutków4
T-W-10Ocena zagrożeń pożarowo wybuchowych analizowanego reaktora2
T-W-11Analiza ryzyka węzła destylacji azeotropowej do zatężania alkoholu etylowego z użyciem n-pentanu4
T-W-12Określenie efektów fizycznych i obliczenie skutków katastroficznego pęknięcia zbiornika z alkoholem etylowym4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu15
A-W-3Przygotowanie się do kolokwium10
A-W-4Konsultacje5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-13_W01Student zdobywa wiedzę dotyczącą standardów bezpieczeństwa i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje w przemysłach przetwórczych. Zdobywa wiedzę odnośnie zagrożeń występujących w trakcie przetwarzania substancji niebezpiecznych. Zapoznaje się z zabezpieczaniem instalacji w przemysłach przetwórczych. Zdobywa wiedzę na temat analizy ryzyka i oceny zagrożeń instalacji w przemysłach przetwórczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_W10ma wiedzę pozwalającą rozumieć i uwzględnić w praktyce inżynierskiej pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka instalacji w przemyśle przetwórczym
C-2Ukształtowanie umiejętności zabezpieczania instalacji o dużym ryzyku wystąpienia awarii w przemyśle przetwórczym
C-3Zapoznanie studentów z programami do oceny zagrożeń pożarowo wybuchowych i obliczenia skutków zdarzeń katastroficznych i w przemysle przetwórczym
Treści programoweT-W-1Identyfikacja i klasyfikacja zakładów przemysłowych
T-W-2System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce
T-W-3Obowiązki prowadzących zakłady dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii
T-W-4Bezpieczeństwo produkcji
T-W-5Zarządzanie ryzykiem w przemyśle przetwórczym
T-W-6Procedury operacyjne, eksploatacyjne i remontowe w przemysłach przetwórczych
T-W-7Analiza standardów bezpieczeństwa w systemowym zarządzaniu ryzykiem awarii w przemyśle spożywczym
T-W-8Warstwy zabezpieczeń reaktora zagrożonego wybuchem
T-W-9Analiza ryzyka reaktora zagrożonego wybuchem - HAZOP, drzewa błedu, drzewa zdarzeń, diagram przyczyn i skutków
T-W-10Ocena zagrożeń pożarowo wybuchowych analizowanego reaktora
T-W-11Analiza ryzyka węzła destylacji azeotropowej do zatężania alkoholu etylowego z użyciem n-pentanu
T-W-12Określenie efektów fizycznych i obliczenie skutków katastroficznego pęknięcia zbiornika z alkoholem etylowym
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium zaliczeniowego (wykłady).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy podanej na wykładzie
3,0Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w nieznacznym stopniu
3,5Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym
4,0Student opanował większość podanych na wykładzie informacji i potrafi je właściwie zinterpretować i wykorzystać w stopniu dobrym
4,5Student opanował całą wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i wykorzystać w znacznym stopniu
5,0Student opanował cała wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i w pełni wykorzystać praktycznie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-13_U01Student potrafi ustalić warstwy zabezpieczeń instalacji w przemysłach przetwórczych. Ma wiedzę na temat analizy ryzyka i oceny zagrożeń pożarowo wybuchowych instalacji do przetwarzania substancji niebezpiecznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U13ma umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz w zespołach badawczych; zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa związane z wykonywaną pracą
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U13ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka instalacji w przemyśle przetwórczym
C-2Ukształtowanie umiejętności zabezpieczania instalacji o dużym ryzyku wystąpienia awarii w przemyśle przetwórczym
C-3Zapoznanie studentów z programami do oceny zagrożeń pożarowo wybuchowych i obliczenia skutków zdarzeń katastroficznych i w przemysle przetwórczym
Treści programoweT-W-1Identyfikacja i klasyfikacja zakładów przemysłowych
T-W-2System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce
T-W-3Obowiązki prowadzących zakłady dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii
T-W-4Bezpieczeństwo produkcji
T-W-5Zarządzanie ryzykiem w przemyśle przetwórczym
T-W-6Procedury operacyjne, eksploatacyjne i remontowe w przemysłach przetwórczych
T-W-7Analiza standardów bezpieczeństwa w systemowym zarządzaniu ryzykiem awarii w przemyśle spożywczym
T-W-8Warstwy zabezpieczeń reaktora zagrożonego wybuchem
T-W-9Analiza ryzyka reaktora zagrożonego wybuchem - HAZOP, drzewa błedu, drzewa zdarzeń, diagram przyczyn i skutków
T-W-10Ocena zagrożeń pożarowo wybuchowych analizowanego reaktora
T-W-11Analiza ryzyka węzła destylacji azeotropowej do zatężania alkoholu etylowego z użyciem n-pentanu
T-W-12Określenie efektów fizycznych i obliczenie skutków katastroficznego pęknięcia zbiornika z alkoholem etylowym
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium zaliczeniowego (wykłady).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do samodzielnego rozwiązania najprostszych zadań.
3,0Student potrafi przeprowadzić analizę ryzyka instalacji do przetwarzania substancji niebezpiecznych korzystając w znacznym stopniu z pomocy innych.
3,5Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i przeprowadzić z nieznacznymi uchybieniami analizę ryzyka instalacji do przetwarzania substancji niebezpiecznych. W nieznacznym stopniu korzysta z pomocy innych.
4,0Student potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę ryzyka instalacji do przetwarzania substancji niebezpiecznych. Analiza obarczona jest nielicznymi i niedyskwalifikującymi błędami
4,5Student potrafi samodzielnie dobrać zabezpieczenia instalacji do przetwarzania substancji niebezpiecznych bez znaczących błędów.
5,0Student samodzielnie i bezbłędnie potrafi dobrać zabezpieczenia instalacji do przetwarzania substancji niebezpiecznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-13_K01Student wykazuje zdolność stosowania wiedzy dotyczącej warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje stosowane w przemysłach przetwórczych Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka instalacji w przemyśle przetwórczym
C-2Ukształtowanie umiejętności zabezpieczania instalacji o dużym ryzyku wystąpienia awarii w przemyśle przetwórczym
C-3Zapoznanie studentów z programami do oceny zagrożeń pożarowo wybuchowych i obliczenia skutków zdarzeń katastroficznych i w przemysle przetwórczym
Treści programoweT-W-1Identyfikacja i klasyfikacja zakładów przemysłowych
T-W-2System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce
T-W-3Obowiązki prowadzących zakłady dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii
T-W-4Bezpieczeństwo produkcji
T-W-5Zarządzanie ryzykiem w przemyśle przetwórczym
T-W-6Procedury operacyjne, eksploatacyjne i remontowe w przemysłach przetwórczych
T-W-7Analiza standardów bezpieczeństwa w systemowym zarządzaniu ryzykiem awarii w przemyśle spożywczym
T-W-8Warstwy zabezpieczeń reaktora zagrożonego wybuchem
T-W-9Analiza ryzyka reaktora zagrożonego wybuchem - HAZOP, drzewa błedu, drzewa zdarzeń, diagram przyczyn i skutków
T-W-10Ocena zagrożeń pożarowo wybuchowych analizowanego reaktora
T-W-11Analiza ryzyka węzła destylacji azeotropowej do zatężania alkoholu etylowego z użyciem n-pentanu
T-W-12Określenie efektów fizycznych i obliczenie skutków katastroficznego pęknięcia zbiornika z alkoholem etylowym
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium zaliczeniowego (wykłady).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, jakie mogą wystąpić w przemyśle przetwórczym. Nie rozumie, jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji w przemyśle przetwórczym
3,0Student w stopniu dostatecznym rozumie, jakie zagrożenia mogą wystąpić w przemyśle przetwórczym oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji w przemyśle przetwórczym
3,5Student w znacznym stopniu rozumie, jakie zagrożenia mogą wystąpić w przemyśle przetwórczym oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji w przemyśle przetwórczym
4,0Student ma dobrą świadomość, jakie zagrożenia mogą wystąpić w przemyśle przetwórczym oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji w przemyśle przetwórczym. Rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP i przepisów obowiązujących w przemyśle przetwórczym
4,5Student ma świadomość skutków niewłaściwego zabezpieczenia instalacji w przemyśle przetwórczym. Rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP i przepisów obowiązujących w przemyśle przetwórczym. Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko
5,0Student ma pełną świadomość skutków niewłaściwego zabezpieczenia instalacji w przemyśle przetwórczym. Rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP i przepisów obowiązujących w przemyśle przetwórczym. Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-13_K02Student prawidłowo identyfikuje zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie pracy instalacji stosowanych w przemysłach przetwórczych. Potrafi dobrać odpowiednie zabezpieczenia instalacji, a tym samym zmniejszyć do minimum ryzyko awarii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka instalacji w przemyśle przetwórczym
C-2Ukształtowanie umiejętności zabezpieczania instalacji o dużym ryzyku wystąpienia awarii w przemyśle przetwórczym
C-3Zapoznanie studentów z programami do oceny zagrożeń pożarowo wybuchowych i obliczenia skutków zdarzeń katastroficznych i w przemysle przetwórczym
Treści programoweT-W-1Identyfikacja i klasyfikacja zakładów przemysłowych
T-W-2System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce
T-W-3Obowiązki prowadzących zakłady dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii
T-W-4Bezpieczeństwo produkcji
T-W-5Zarządzanie ryzykiem w przemyśle przetwórczym
T-W-6Procedury operacyjne, eksploatacyjne i remontowe w przemysłach przetwórczych
T-W-7Analiza standardów bezpieczeństwa w systemowym zarządzaniu ryzykiem awarii w przemyśle spożywczym
T-W-8Warstwy zabezpieczeń reaktora zagrożonego wybuchem
T-W-9Analiza ryzyka reaktora zagrożonego wybuchem - HAZOP, drzewa błedu, drzewa zdarzeń, diagram przyczyn i skutków
T-W-10Ocena zagrożeń pożarowo wybuchowych analizowanego reaktora
T-W-11Analiza ryzyka węzła destylacji azeotropowej do zatężania alkoholu etylowego z użyciem n-pentanu
T-W-12Określenie efektów fizycznych i obliczenie skutków katastroficznego pęknięcia zbiornika z alkoholem etylowym
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium zaliczeniowego (wykłady).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, jakie mogą wystąpić w przemyśle przetwórczym. Nie rozumie, jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji w przemyśle przetwórczym
3,0Student w stopniu dostatecznym rozumie, jakie zagrożenia mogą wystąpić w przemyśle przetwórczym oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji w przemyśle przetwórczym
3,5Student w znacznym stopniu rozumie, jakie zagrożenia mogą wystąpić w przemyśle przetwórczym oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji w przemyśle przetwórczym
4,0Student ma dobrą świadomość, jakie zagrożenia mogą wystąpić w przemyśle przetwórczym oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji w przemyśle przetwórczym.
4,5Student ma świadomość skutków niewłaściwego zabezpieczenia instalacji w przemyśle przetwórczym. Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko
5,0Student ma pełną świadomość skutków niewłaściwego zabezpieczenia instalacji w przemyśle przetwórczym. Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.