Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S2)
specjalność: Informatyka procesowa

Sylabus przedmiotu Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowej
Specjalność Informatyka procesowa
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Sylwia Peryt-Stawiarska <peryt@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagana jest znajomość podstaw mikro- i makroekonomii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawami prawa oraz źródłem prawa (konstytucja, ustawy, rozporządzenia).
C-2Zapoznanie studentów z zasadami funcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce wolnorynkowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Akty prawne: definicja i podział. Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych.2
T-W-2Jednoosobowa działalność gospodarcza - zasady zakładania własnej firmy. Funkcjonowanie sektora MSP na rynku.4
T-W-3Przedsiębiorstwa branży chemicznej - formy własności, struktura organizacyjna.2
T-W-4Strategie rozwoju i zarządzania przedsiebiorstwem branży chemicznej.4
T-W-5Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykładzie analizy wskaźnikowej.4
T-W-6Wiodące firmy branżchemcznej i pokrewnych - próba oceny sytuacji ekonomicznej podmiotów.4
T-W-7Źródła pozyskiwania kapitału.3
T-W-8Innowacyjność a efektywność ekonomiczna.2
T-W-9Sytuacja ekonomiczna sektora chemicznego w świetle sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie.3
T-W-10Kolokwium zaliczeniowe.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.15
A-W-3Zapoznanie z literaturą rozszerzającą tematykę wykładu.15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
M-2Metoda aktywizująca: analiza przypadków (case study) oraz dyskusja dydaktyczna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena pracy w grupie podczas analizy przypadku (case study).
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-12_W10
Student ma wiedzę pozwalającą rozumieć i uwzględnić w praktyce inżynierskiej pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej.
ICHP_2A_W10T2A_W08InzA2_W03C-1, C-2T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-2, T-W-8, T-W-9, T-W-3, T-W-7, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2
ICHP_2A_C01-12_W12
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej.
ICHP_2A_W12T2A_W09, T2A_W11InzA2_W04C-2, C-1T-W-7, T-W-4, T-W-8, T-W-9, T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-6M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-12_U01
Student potrafi korzystać ze źródeł literaturowych i baz danych.
ICHP_2A_U01T2A_U01C-1, C-2T-W-1, T-W-7, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-2, T-W-9, T-W-4M-1, M-2S-1, S-2
ICHP_2A_C01-12_U14
Student potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.
ICHP_2A_U14T2A_U14InzA2_U04C-2, C-1T-W-9, T-W-1, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-4, T-W-2, T-W-8, T-W-3M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-12_K03
Student potrafi pracować w zepole nad rozwiązaniem problemu, ma świadomość swojego wkładu w realizację zadań i ponoszonej odpowiedzialności.
ICHP_2A_K03T2A_K03C-2, C-1T-W-4, T-W-1, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-W-5, T-W-9, T-W-2, T-W-3M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-12_W10
Student ma wiedzę pozwalającą rozumieć i uwzględnić w praktyce inżynierskiej pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej.
2,0Student nie zna i nie rozumie podstawowej wiedzy podanej na wykładzie.
3,0Student zna i rozumie podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w nieznacznym stopniu.
3,5Student zna i rozumie podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym.
4,0Student zna i rozumie większość podanych na wykładzie informacji i potrafi je zinterpretować i wykorzystać w stopniu dobrym.
4,5Student zna i rozumie znaczącą większość podanych na wykładzie informacji i potrafi ją właściwie zinterpretować i wykorzystać w znacznym stopniu.
5,0Student zna i rozumie cała wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i w pełni wykorzystać.
ICHP_2A_C01-12_W12
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej.
2,0
3,0Student zna i rozumie podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-12_U01
Student potrafi korzystać ze źródeł literaturowych i baz danych.
2,0
3,0Student potrafi korzystać ze źródeł literaturowych w stopniu dostatecznym. Potrafi przeprowadzić aanalizę ekonomiczną w podstawowym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_2A_C01-12_U14
Student potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.
2,0
3,0Student potrafi korzystać ze źródeł literaturowych w stopniu dostatecznym. Potrafi przeprowadzić aanalizę ekonomiczną w podstawowym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-12_K03
Student potrafi pracować w zepole nad rozwiązaniem problemu, ma świadomość swojego wkładu w realizację zadań i ponoszonej odpowiedzialności.
2,0
3,0Student zdaje sobie sprawę w stopniu dostatecznym z konieczności pracy w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za realizację prac zespołu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red), Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2002
  2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807
  2. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 nr 94 poz. 1037

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Akty prawne: definicja i podział. Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych.2
T-W-2Jednoosobowa działalność gospodarcza - zasady zakładania własnej firmy. Funkcjonowanie sektora MSP na rynku.4
T-W-3Przedsiębiorstwa branży chemicznej - formy własności, struktura organizacyjna.2
T-W-4Strategie rozwoju i zarządzania przedsiebiorstwem branży chemicznej.4
T-W-5Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykładzie analizy wskaźnikowej.4
T-W-6Wiodące firmy branżchemcznej i pokrewnych - próba oceny sytuacji ekonomicznej podmiotów.4
T-W-7Źródła pozyskiwania kapitału.3
T-W-8Innowacyjność a efektywność ekonomiczna.2
T-W-9Sytuacja ekonomiczna sektora chemicznego w świetle sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie.3
T-W-10Kolokwium zaliczeniowe.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.15
A-W-3Zapoznanie z literaturą rozszerzającą tematykę wykładu.15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-12_W10Student ma wiedzę pozwalającą rozumieć i uwzględnić w praktyce inżynierskiej pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_W10ma wiedzę pozwalającą rozumieć i uwzględnić w praktyce inżynierskiej pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami prawa oraz źródłem prawa (konstytucja, ustawy, rozporządzenia).
C-2Zapoznanie studentów z zasadami funcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce wolnorynkowej.
Treści programoweT-W-1Akty prawne: definicja i podział. Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych.
T-W-4Strategie rozwoju i zarządzania przedsiebiorstwem branży chemicznej.
T-W-6Wiodące firmy branżchemcznej i pokrewnych - próba oceny sytuacji ekonomicznej podmiotów.
T-W-2Jednoosobowa działalność gospodarcza - zasady zakładania własnej firmy. Funkcjonowanie sektora MSP na rynku.
T-W-8Innowacyjność a efektywność ekonomiczna.
T-W-9Sytuacja ekonomiczna sektora chemicznego w świetle sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie.
T-W-3Przedsiębiorstwa branży chemicznej - formy własności, struktura organizacyjna.
T-W-7Źródła pozyskiwania kapitału.
T-W-5Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykładzie analizy wskaźnikowej.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
M-2Metoda aktywizująca: analiza przypadków (case study) oraz dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena pracy w grupie podczas analizy przypadku (case study).
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna i nie rozumie podstawowej wiedzy podanej na wykładzie.
3,0Student zna i rozumie podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w nieznacznym stopniu.
3,5Student zna i rozumie podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym.
4,0Student zna i rozumie większość podanych na wykładzie informacji i potrafi je zinterpretować i wykorzystać w stopniu dobrym.
4,5Student zna i rozumie znaczącą większość podanych na wykładzie informacji i potrafi ją właściwie zinterpretować i wykorzystać w znacznym stopniu.
5,0Student zna i rozumie cała wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i w pełni wykorzystać.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-12_W12Student ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_W12ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, w tym zarządzania jakością
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T2A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z zasadami funcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce wolnorynkowej.
C-1Zapoznanie studentów z podstawami prawa oraz źródłem prawa (konstytucja, ustawy, rozporządzenia).
Treści programoweT-W-7Źródła pozyskiwania kapitału.
T-W-4Strategie rozwoju i zarządzania przedsiebiorstwem branży chemicznej.
T-W-8Innowacyjność a efektywność ekonomiczna.
T-W-9Sytuacja ekonomiczna sektora chemicznego w świetle sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie.
T-W-2Jednoosobowa działalność gospodarcza - zasady zakładania własnej firmy. Funkcjonowanie sektora MSP na rynku.
T-W-5Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykładzie analizy wskaźnikowej.
T-W-1Akty prawne: definicja i podział. Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych.
T-W-3Przedsiębiorstwa branży chemicznej - formy własności, struktura organizacyjna.
T-W-6Wiodące firmy branżchemcznej i pokrewnych - próba oceny sytuacji ekonomicznej podmiotów.
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca: analiza przypadków (case study) oraz dyskusja dydaktyczna.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego.
S-1Ocena formująca: Ocena pracy w grupie podczas analizy przypadku (case study).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna i rozumie podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-12_U01Student potrafi korzystać ze źródeł literaturowych i baz danych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U01posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, również w języku obcym, oraz formułowania na tej podstawie wyczerpujących opinii i raportów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami prawa oraz źródłem prawa (konstytucja, ustawy, rozporządzenia).
C-2Zapoznanie studentów z zasadami funcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce wolnorynkowej.
Treści programoweT-W-1Akty prawne: definicja i podział. Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych.
T-W-7Źródła pozyskiwania kapitału.
T-W-3Przedsiębiorstwa branży chemicznej - formy własności, struktura organizacyjna.
T-W-5Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykładzie analizy wskaźnikowej.
T-W-6Wiodące firmy branżchemcznej i pokrewnych - próba oceny sytuacji ekonomicznej podmiotów.
T-W-8Innowacyjność a efektywność ekonomiczna.
T-W-2Jednoosobowa działalność gospodarcza - zasady zakładania własnej firmy. Funkcjonowanie sektora MSP na rynku.
T-W-9Sytuacja ekonomiczna sektora chemicznego w świetle sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie.
T-W-4Strategie rozwoju i zarządzania przedsiebiorstwem branży chemicznej.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
M-2Metoda aktywizująca: analiza przypadków (case study) oraz dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena pracy w grupie podczas analizy przypadku (case study).
S-2Ocena podsumowująca: Ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi korzystać ze źródeł literaturowych w stopniu dostatecznym. Potrafi przeprowadzić aanalizę ekonomiczną w podstawowym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-12_U14Student potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z zasadami funcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce wolnorynkowej.
C-1Zapoznanie studentów z podstawami prawa oraz źródłem prawa (konstytucja, ustawy, rozporządzenia).
Treści programoweT-W-9Sytuacja ekonomiczna sektora chemicznego w świetle sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie.
T-W-1Akty prawne: definicja i podział. Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych.
T-W-5Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykładzie analizy wskaźnikowej.
T-W-7Źródła pozyskiwania kapitału.
T-W-6Wiodące firmy branżchemcznej i pokrewnych - próba oceny sytuacji ekonomicznej podmiotów.
T-W-4Strategie rozwoju i zarządzania przedsiebiorstwem branży chemicznej.
T-W-2Jednoosobowa działalność gospodarcza - zasady zakładania własnej firmy. Funkcjonowanie sektora MSP na rynku.
T-W-8Innowacyjność a efektywność ekonomiczna.
T-W-3Przedsiębiorstwa branży chemicznej - formy własności, struktura organizacyjna.
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca: analiza przypadków (case study) oraz dyskusja dydaktyczna.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego.
S-1Ocena formująca: Ocena pracy w grupie podczas analizy przypadku (case study).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi korzystać ze źródeł literaturowych w stopniu dostatecznym. Potrafi przeprowadzić aanalizę ekonomiczną w podstawowym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-12_K03Student potrafi pracować w zepole nad rozwiązaniem problemu, ma świadomość swojego wkładu w realizację zadań i ponoszonej odpowiedzialności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_K03przestrzega wszystkich zasad pracy zespołowej; ma świadomość odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcia i dokonania w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z zasadami funcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce wolnorynkowej.
C-1Zapoznanie studentów z podstawami prawa oraz źródłem prawa (konstytucja, ustawy, rozporządzenia).
Treści programoweT-W-4Strategie rozwoju i zarządzania przedsiebiorstwem branży chemicznej.
T-W-1Akty prawne: definicja i podział. Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych.
T-W-7Źródła pozyskiwania kapitału.
T-W-8Innowacyjność a efektywność ekonomiczna.
T-W-6Wiodące firmy branżchemcznej i pokrewnych - próba oceny sytuacji ekonomicznej podmiotów.
T-W-5Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykładzie analizy wskaźnikowej.
T-W-9Sytuacja ekonomiczna sektora chemicznego w świetle sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie.
T-W-2Jednoosobowa działalność gospodarcza - zasady zakładania własnej firmy. Funkcjonowanie sektora MSP na rynku.
T-W-3Przedsiębiorstwa branży chemicznej - formy własności, struktura organizacyjna.
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca: analiza przypadków (case study) oraz dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena pracy w grupie podczas analizy przypadku (case study).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zdaje sobie sprawę w stopniu dostatecznym z konieczności pracy w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za realizację prac zespołu.
3,5
4,0
4,5
5,0