Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S2)
specjalność: Informatyka procesowa

Sylabus przedmiotu Komputerowa akwizycja i przetwarzanie danych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komputerowa akwizycja i przetwarzanie danych
Specjalność Informatyka procesowa
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Józef Nastaj <Jozef.Nastaj@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Konrad Witkiewicz <Konrad.Witkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,41zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość matematyki oraz Termodynamiki procesowej na poziomie podstawowym

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami akwizycji i przetwarzania danych w praktyce projektowej i pomiarach laboratoryjnych.
C-2Ukształtowanie umiejętności akwizycji i przetwarzania danych w praktycznej działalności inżynierskiej.
C-3Uświadomienie konieczności ciągłego doskonalenia w dziedzinie komputerowej akwizycji i przetwarzania danych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zebranie i opracowanie danych fizykochemicznych dla wybranego układu procesowego, na przykład układutrójskładnikowego o nieograniczonej, wzajemnej rozpuszczalności. a) wyszukiwanie danych, b) aproksymacja danych przy użyciu programu STATISTICA, ORIGIN, MATHCAD lub MATLAB, c) predykcja danych za pomocą równań przy użyciu programu MATHCAD lub arkusza kalkulacyjnego EXCEL.10
T-L-2Interpolacja dwuwymiarowa danych tablicowych za pomocą funkcji sklejanych w zastosowaniu do wyznaczania własności substancji P-V-T.8
T-L-3Komputerowa akwizycja oraz przetwarzanie danych z różnych laboratoryjnych instalacji - przykładowo: próżniowej instalacji suszarniczej – kontrola sygnałów ciśnienia P, temperatur w kilku punktach materiału Ti, ubytku masy dG : instalacji do badań cyklicznego procesu adsorpcji zmiennotemperaturowej TSA- kontrola sygnałów temperatur wzdłuż wysokości złoża adsorbentu oraz stężeń zanieczyszczeń organicznych w fazie gazowej na wejściu i wyjściu kolumny.12
30
wykłady
T-W-1Potrzeby, cele i zastosowania komputerowej akwizycji i przetwarzania danych1
T-W-2Bazy danych: wyszukiwanie danych w drukowanych źródłach danych. Budowa typowych baz danych fizykochemicznych. Charakterystyka dostępnych baz danych na świecie i w kraju. Inne żródła danych fizykochemicznych. Baza danych YRPP używana w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska. Korzystanie z bazy w sposób interaktywny i "on-line" . Pozyskiwanie informacji z zasobów Internetu.6
T-W-3Korelacja, aproksymacja, interpolacja oraz predykcja danych fizykochemicznych: posługiwanie się programami STATISTICA, ORIGIN, MATHCAD, MATLAB lub EXCEL do aproksymacji danych wybranymi modelami.4
T-W-4Inerpolacja dwuwymiarowa w zastosowaniu do dokładnego odwzorowania danych tablicowych. Metody predykcji własności czystych substancji. Posługiwanie się programem dryPAK do wyznaczania właściwości mieszanin parowo-gazowych, cieczy oraz ciał stałych. Komputerowa akwizycja danych z laboratoryjnych instalacji pomiarowych.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Studia literaturowe15
A-L-3Przygotowanie sprawozdania15
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne i ustne.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-09_W01
Student potrafi zdefiniować podsawowe metody komputerowej akwizycji i przetwarzania danych.
ICHP_2A_W03, ICHP_2A_W05, ICHP_2A_W06T2A_W01, T2A_W03, T2A_W04InzA2_W05C-1T-W-2, T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-W-4, T-W-1, T-W-3M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-09_U01
Student ma zdolność do stosowania metod komputerowej akwizycji i przetwarzania danych.
ICHP_2A_U02, ICHP_2A_U10, ICHP_2A_U18, ICHP_2A_U01, ICHP_2A_U03T2A_U01, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U10, T2A_U18InzA2_U03, InzA2_U07C-2T-W-1, T-L-1, T-W-3, T-L-3, T-L-2, T-W-4, T-W-2M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-09_K01
Student nabywa aktywnej i kreatywnwj postawy do rozwiązywanua zagadnień komputerowej akwizycji i przetwqrzania danych.
ICHP_2A_K03, ICHP_2A_K07T2A_K03, T2A_K07C-3T-W-2, T-W-1, T-L-1, T-L-2, T-W-4, T-L-3, T-W-3M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-09_W01
Student potrafi zdefiniować podsawowe metody komputerowej akwizycji i przetwarzania danych.
2,0
3,0Student jest w stanie poprawnie zastosować podstawowe metody komputerowej akwizycji i przetwarzania danych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-09_U01
Student ma zdolność do stosowania metod komputerowej akwizycji i przetwarzania danych.
2,0
3,0Student ma zdolność do zastosowania elementarnych metod komputerowej akwizycji i przetwarzania danych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-09_K01
Student nabywa aktywnej i kreatywnwj postawy do rozwiązywanua zagadnień komputerowej akwizycji i przetwqrzania danych.
2,0
3,0Student nabywa postawy aktywnej w stopniu zadawalającym w poprawnym stosowaniu metod komputerowej akwizycji i przetwarzania danych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. D.M. Himmenblau, Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, Prentice Hall LPTR, London 1996, 1996, 6
  2. C.F. Gerald, P.O. Wheatley, Applied Numerical Analysis, Addison-Wesley Publishing Company, New York 1994, 1994, 5

Literatura dodatkowa

  1. M.B. Cutlip, M. Shacham, Problem Solving in Chemical and Biochemical Engineering with Polymath, Excel, and Matlab, Prentice Hall, New York, 2008, 2

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zebranie i opracowanie danych fizykochemicznych dla wybranego układu procesowego, na przykład układutrójskładnikowego o nieograniczonej, wzajemnej rozpuszczalności. a) wyszukiwanie danych, b) aproksymacja danych przy użyciu programu STATISTICA, ORIGIN, MATHCAD lub MATLAB, c) predykcja danych za pomocą równań przy użyciu programu MATHCAD lub arkusza kalkulacyjnego EXCEL.10
T-L-2Interpolacja dwuwymiarowa danych tablicowych za pomocą funkcji sklejanych w zastosowaniu do wyznaczania własności substancji P-V-T.8
T-L-3Komputerowa akwizycja oraz przetwarzanie danych z różnych laboratoryjnych instalacji - przykładowo: próżniowej instalacji suszarniczej – kontrola sygnałów ciśnienia P, temperatur w kilku punktach materiału Ti, ubytku masy dG : instalacji do badań cyklicznego procesu adsorpcji zmiennotemperaturowej TSA- kontrola sygnałów temperatur wzdłuż wysokości złoża adsorbentu oraz stężeń zanieczyszczeń organicznych w fazie gazowej na wejściu i wyjściu kolumny.12
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Potrzeby, cele i zastosowania komputerowej akwizycji i przetwarzania danych1
T-W-2Bazy danych: wyszukiwanie danych w drukowanych źródłach danych. Budowa typowych baz danych fizykochemicznych. Charakterystyka dostępnych baz danych na świecie i w kraju. Inne żródła danych fizykochemicznych. Baza danych YRPP używana w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska. Korzystanie z bazy w sposób interaktywny i "on-line" . Pozyskiwanie informacji z zasobów Internetu.6
T-W-3Korelacja, aproksymacja, interpolacja oraz predykcja danych fizykochemicznych: posługiwanie się programami STATISTICA, ORIGIN, MATHCAD, MATLAB lub EXCEL do aproksymacji danych wybranymi modelami.4
T-W-4Inerpolacja dwuwymiarowa w zastosowaniu do dokładnego odwzorowania danych tablicowych. Metody predykcji własności czystych substancji. Posługiwanie się programem dryPAK do wyznaczania właściwości mieszanin parowo-gazowych, cieczy oraz ciał stałych. Komputerowa akwizycja danych z laboratoryjnych instalacji pomiarowych.4
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Studia literaturowe15
A-L-3Przygotowanie sprawozdania15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-09_W01Student potrafi zdefiniować podsawowe metody komputerowej akwizycji i przetwarzania danych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii pozwalającą na formułowanie i weryfikację eksperymentalną modeli procesów fizycznych i z przemianą chemiczną z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_2A_W05ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe operacje i procesy z zakresu wybranej specjalności kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa
ICHP_2A_W06ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami inżynierii chemicznej i procesowej w zakresie ukończonej specjalności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami akwizycji i przetwarzania danych w praktyce projektowej i pomiarach laboratoryjnych.
Treści programoweT-W-2Bazy danych: wyszukiwanie danych w drukowanych źródłach danych. Budowa typowych baz danych fizykochemicznych. Charakterystyka dostępnych baz danych na świecie i w kraju. Inne żródła danych fizykochemicznych. Baza danych YRPP używana w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska. Korzystanie z bazy w sposób interaktywny i "on-line" . Pozyskiwanie informacji z zasobów Internetu.
T-L-2Interpolacja dwuwymiarowa danych tablicowych za pomocą funkcji sklejanych w zastosowaniu do wyznaczania własności substancji P-V-T.
T-L-3Komputerowa akwizycja oraz przetwarzanie danych z różnych laboratoryjnych instalacji - przykładowo: próżniowej instalacji suszarniczej – kontrola sygnałów ciśnienia P, temperatur w kilku punktach materiału Ti, ubytku masy dG : instalacji do badań cyklicznego procesu adsorpcji zmiennotemperaturowej TSA- kontrola sygnałów temperatur wzdłuż wysokości złoża adsorbentu oraz stężeń zanieczyszczeń organicznych w fazie gazowej na wejściu i wyjściu kolumny.
T-L-1Zebranie i opracowanie danych fizykochemicznych dla wybranego układu procesowego, na przykład układutrójskładnikowego o nieograniczonej, wzajemnej rozpuszczalności. a) wyszukiwanie danych, b) aproksymacja danych przy użyciu programu STATISTICA, ORIGIN, MATHCAD lub MATLAB, c) predykcja danych za pomocą równań przy użyciu programu MATHCAD lub arkusza kalkulacyjnego EXCEL.
T-W-4Inerpolacja dwuwymiarowa w zastosowaniu do dokładnego odwzorowania danych tablicowych. Metody predykcji własności czystych substancji. Posługiwanie się programem dryPAK do wyznaczania właściwości mieszanin parowo-gazowych, cieczy oraz ciał stałych. Komputerowa akwizycja danych z laboratoryjnych instalacji pomiarowych.
T-W-1Potrzeby, cele i zastosowania komputerowej akwizycji i przetwarzania danych
T-W-3Korelacja, aproksymacja, interpolacja oraz predykcja danych fizykochemicznych: posługiwanie się programami STATISTICA, ORIGIN, MATHCAD, MATLAB lub EXCEL do aproksymacji danych wybranymi modelami.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne i ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w stanie poprawnie zastosować podstawowe metody komputerowej akwizycji i przetwarzania danych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-09_U01Student ma zdolność do stosowania metod komputerowej akwizycji i przetwarzania danych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U02potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także języku obcym w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_2A_U10przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi integrować zdobytą wiedzę z zakresu chemii, inżynierii chemicznej i procesowej, ochrony środowiska i przedmiotów specjalnościowych oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
ICHP_2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich z uwzględnieniem aspektów praktycznych w zakresie studiowanej specjalności. Potrafi wykorzystać badania naukowe z inżynierii chemicznej i procesowej oraz obszarów pokrewnych
ICHP_2A_U01posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, również w języku obcym, oraz formułowania na tej podstawie wyczerpujących opinii i raportów
ICHP_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki badań naukowych z zakresu studiowanej specjalności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności akwizycji i przetwarzania danych w praktycznej działalności inżynierskiej.
Treści programoweT-W-1Potrzeby, cele i zastosowania komputerowej akwizycji i przetwarzania danych
T-L-1Zebranie i opracowanie danych fizykochemicznych dla wybranego układu procesowego, na przykład układutrójskładnikowego o nieograniczonej, wzajemnej rozpuszczalności. a) wyszukiwanie danych, b) aproksymacja danych przy użyciu programu STATISTICA, ORIGIN, MATHCAD lub MATLAB, c) predykcja danych za pomocą równań przy użyciu programu MATHCAD lub arkusza kalkulacyjnego EXCEL.
T-W-3Korelacja, aproksymacja, interpolacja oraz predykcja danych fizykochemicznych: posługiwanie się programami STATISTICA, ORIGIN, MATHCAD, MATLAB lub EXCEL do aproksymacji danych wybranymi modelami.
T-L-3Komputerowa akwizycja oraz przetwarzanie danych z różnych laboratoryjnych instalacji - przykładowo: próżniowej instalacji suszarniczej – kontrola sygnałów ciśnienia P, temperatur w kilku punktach materiału Ti, ubytku masy dG : instalacji do badań cyklicznego procesu adsorpcji zmiennotemperaturowej TSA- kontrola sygnałów temperatur wzdłuż wysokości złoża adsorbentu oraz stężeń zanieczyszczeń organicznych w fazie gazowej na wejściu i wyjściu kolumny.
T-L-2Interpolacja dwuwymiarowa danych tablicowych za pomocą funkcji sklejanych w zastosowaniu do wyznaczania własności substancji P-V-T.
T-W-4Inerpolacja dwuwymiarowa w zastosowaniu do dokładnego odwzorowania danych tablicowych. Metody predykcji własności czystych substancji. Posługiwanie się programem dryPAK do wyznaczania właściwości mieszanin parowo-gazowych, cieczy oraz ciał stałych. Komputerowa akwizycja danych z laboratoryjnych instalacji pomiarowych.
T-W-2Bazy danych: wyszukiwanie danych w drukowanych źródłach danych. Budowa typowych baz danych fizykochemicznych. Charakterystyka dostępnych baz danych na świecie i w kraju. Inne żródła danych fizykochemicznych. Baza danych YRPP używana w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska. Korzystanie z bazy w sposób interaktywny i "on-line" . Pozyskiwanie informacji z zasobów Internetu.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne i ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma zdolność do zastosowania elementarnych metod komputerowej akwizycji i przetwarzania danych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-09_K01Student nabywa aktywnej i kreatywnwj postawy do rozwiązywanua zagadnień komputerowej akwizycji i przetwqrzania danych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_K03przestrzega wszystkich zasad pracy zespołowej; ma świadomość odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcia i dokonania w pracy zawodowej
ICHP_2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-3Uświadomienie konieczności ciągłego doskonalenia w dziedzinie komputerowej akwizycji i przetwarzania danych.
Treści programoweT-W-2Bazy danych: wyszukiwanie danych w drukowanych źródłach danych. Budowa typowych baz danych fizykochemicznych. Charakterystyka dostępnych baz danych na świecie i w kraju. Inne żródła danych fizykochemicznych. Baza danych YRPP używana w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska. Korzystanie z bazy w sposób interaktywny i "on-line" . Pozyskiwanie informacji z zasobów Internetu.
T-W-1Potrzeby, cele i zastosowania komputerowej akwizycji i przetwarzania danych
T-L-1Zebranie i opracowanie danych fizykochemicznych dla wybranego układu procesowego, na przykład układutrójskładnikowego o nieograniczonej, wzajemnej rozpuszczalności. a) wyszukiwanie danych, b) aproksymacja danych przy użyciu programu STATISTICA, ORIGIN, MATHCAD lub MATLAB, c) predykcja danych za pomocą równań przy użyciu programu MATHCAD lub arkusza kalkulacyjnego EXCEL.
T-L-2Interpolacja dwuwymiarowa danych tablicowych za pomocą funkcji sklejanych w zastosowaniu do wyznaczania własności substancji P-V-T.
T-W-4Inerpolacja dwuwymiarowa w zastosowaniu do dokładnego odwzorowania danych tablicowych. Metody predykcji własności czystych substancji. Posługiwanie się programem dryPAK do wyznaczania właściwości mieszanin parowo-gazowych, cieczy oraz ciał stałych. Komputerowa akwizycja danych z laboratoryjnych instalacji pomiarowych.
T-L-3Komputerowa akwizycja oraz przetwarzanie danych z różnych laboratoryjnych instalacji - przykładowo: próżniowej instalacji suszarniczej – kontrola sygnałów ciśnienia P, temperatur w kilku punktach materiału Ti, ubytku masy dG : instalacji do badań cyklicznego procesu adsorpcji zmiennotemperaturowej TSA- kontrola sygnałów temperatur wzdłuż wysokości złoża adsorbentu oraz stężeń zanieczyszczeń organicznych w fazie gazowej na wejściu i wyjściu kolumny.
T-W-3Korelacja, aproksymacja, interpolacja oraz predykcja danych fizykochemicznych: posługiwanie się programami STATISTICA, ORIGIN, MATHCAD, MATLAB lub EXCEL do aproksymacji danych wybranymi modelami.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne i ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student nabywa postawy aktywnej w stopniu zadawalającym w poprawnym stosowaniu metod komputerowej akwizycji i przetwarzania danych.
3,5
4,0
4,5
5,0