Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S2)
specjalność: Informatyka procesowa

Sylabus przedmiotu Komputerowe metody projektowania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komputerowe metody projektowania
Specjalność Informatyka procesowa
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Józef Nastaj <Jozef.Nastaj@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Konrad Witkiewicz <Konrad.Witkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 7,0 ECTS (formy) 7,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 60 3,00,41zaliczenie
wykładyW2 60 4,00,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość matematyki, termodynamiki oraz programowania w zakresie podstawowym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawami komputerowzch metod projektowania.
C-2Ukształtowanie umiejętności modelowania matematycznego procesów z wykorzystaniem programów komputerowych oraz symulatorów komercyjnych.
C-3Nabycie umiejętności określania priorytetów przy doborze właściwej metody i poprawności rozwiązywania problemów inżynierskich z dziedziny projektowania procesów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: zebranie i opracowanie danych fizyko-chemicznych dla wybranego układu trójskładnikowego o nieograniczonej, wzajemnej rozpuszczalności, wyszukiwanie danych, aproksymacja danych przy użyciu programu STATISTICA , predykcja danych za pomocą równań przy użyciu programu MATHCAD lub arkusza kalkulacyjnego Excel, wyznaczanie równowagi ciecz-para pod stałym ciśnieniem metodą aproksymacji z użyciem procedury rozwiązywania równań programu POLYMATH, predykcja równowagi VLE dla układu trójskładnikowego metodą UNIFAC.22
T-P-2Symulacja suszarki komorowej z recyklem. Znajdowanie optymalnego ekonomicznie stopnia recyklu gazu suszącego. Wprowadzanie danych do biblioteki programu dryPAK, obliczenia bilansowe dla zmiennego stopnia recyklu - program dryPAK, obliczanie wymiarów suszarki oraz optimum ekonomicznego - program MATHCAD.20
T-P-3Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: Symulacja kolumny rektyfikacyjnej dla mieszaniny trójskładnikowej za pomocą symulatora CHEMCAD V lub ASPEN Plus. Przygotowanie danych, symulacja kolumny półkowej i wypełnionej przy użyciu programu CHEMCAD V lub ASPEN Plus.18
60
wykłady
T-W-1Potrzeby, cele i zastosowania komputerowego projektowania procesów. Przygotowanie i przetwarzanie danych do projektowania: Stałe fizyczne dla czystych substancji. Zależności P-V-T dla czystych gazów i cieczy. Objętościowe właściwości mieszanin - metody predykcji danych dla mieszanin (reguły mieszania). Właściwości termodynamiczne gazów doskonałych, rzeczywistych oraz cieczy. Równowaga ciecz-para oraz ciepła parowania czystych cieczy. Równowaga ciecz-para w rzeczywistych układach wieloskładnikowych.15
T-W-2Symulacja procesów: pojęcia modelowanie, symulacja, projektowanie. Klasyfikacja obiektów jako przedmiotów modelowania. Typy modeli matematycznych i ich struktura matematyczna. Obiekty opisane równiami algebraicznymi. Obiekty opisane równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. Układy opisane równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Bilanse masy i energii dla modeli statycznych o parametrach skupionych.15
T-W-3Metody predykcji lepkości czystych gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Lepkość mieszanin gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Współczynniki dyfuzji w układzie wieloskładnikowym dla mieszanin gazowych i ciekłych. Predykcja równowagi ciecz-para metodą UNIFAC. Obsługa wybranych baz danych własności fizykochemicznych.12
T-W-4Bilanse masy i energii dla układów dynamicznych o parametrach skupionych i rozłożonych. Omówienie podstawowych członów występujących w tych równaniach: przewodzenie (dyfuzja), adwekcja, źródło, upust. Zagadnienia brzegowe w przypadku współprądu i przeciwprądu. Metodyka rozwiązywania modelu przepływu krzyżowego. Techniki rozwiązywania modeli.10
T-W-5Symulatory procesów: omówienie występujących na rynku światowym symulatorów procesów. Symulator CHEMCAD V, ANSYS etc.. Inne narzędzia: POLYMATH, MATHCAD, MATLAB z SIMULINKiem, MATHEMATICA, MAPLE etc.8
60

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach60
A-P-2Przygotowanie projektu30
90
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach60
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu20
A-W-3Przygotowanie do egzaminu40
120

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna: komputerowe ćwiczenia projektowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z wykonanych praktycznych zadań projektowych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-05_W04
student potrafi scharakteryzować podstawowe metody stosowane w komputerowych metodach projektowania.
ICHP_2A_W01, ICHP_2A_W07, ICHP_2A_W04, ICHP_2A_W09, ICHP_2A_W02, ICHP_2A_W05T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07InzA2_W02, InzA2_W05C-1T-P-1, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-P-3, T-W-4, T-P-2, T-W-5M-1S-1, S-2
ICHP_2A_C01-05_W09
student potrafi zaproponować metode projektowania większośći problemów projektowych z dziedziny in.zynierii procesowej.
ICHP_2A_W04, ICHP_2A_W05, ICHP_2A_W09, ICHP_2A_W01, ICHP_2A_W02, ICHP_2A_W07T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07InzA2_W02, InzA2_W05C-2T-P-2, T-P-1, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-3, T-P-3, T-W-2M-1, M-2S-1, S-2
ICHP_2A_C01-05_W1
student potrafi rozróżniać elementarne metody komputerowych metod projektowania.
ICHP_2A_W05, ICHP_2A_W09, ICHP_2A_W01, ICHP_2A_W02, ICHP_2A_W07, ICHP_2A_W04T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W07InzA2_W02, InzA2_W05C-3T-W-1, T-W-3, T-P-2, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-P-1, T-P-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-05_U01
student ma zdolność do stosowania wiedzy nabytej w dziedzinie inżynierii procesowej do celów projektowania komputerowego.
ICHP_2A_U11, ICHP_2A_U16, ICHP_2A_U03, ICHP_2A_U02, ICHP_2A_U01, ICHP_2A_U09, ICHP_2A_U07, ICHP_2A_U08, ICHP_2A_U04T2A_U01, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U11, T2A_U16InzA2_U01, InzA2_U02C-1T-W-2, T-W-1, T-P-1, T-W-3, T-W-4, T-P-2, T-W-5, T-P-3M-1, M-2S-2, S-1
ICHP_2A_C01-05_U05
student ma zdolność do kreatywnego stosowania metod projektowania nabytych na zajęciach.
ICHP_2A_U15T2A_U15InzA2_U05C-2T-P-2, T-W-1, T-W-3, T-P-1, T-W-5, T-W-2, T-P-3, T-W-4M-2, M-1S-1, S-2
ICHP_2A_C01-05_U11
student ma umiejętności kognitywne oraz praktyczne do projektowania komputerowego.
ICHP_2A_U01T2A_U01C-3T-W-5, T-P-1, T-W-3, T-P-3, T-W-1, T-P-2, T-W-4, T-W-2M-2, M-1S-1, S-2
ICHP_2A_C01-05_U18
student ma umiejętność z korzystania z know-how w celu wykonania zadań i rozwiązań projektowych.
ICHP_2A_U10T2A_U10InzA2_U03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-P-2, T-P-1, T-W-3, T-P-3, T-W-5M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-05_K01
student nabędzie postawę aktywną i kreatywną do rozwiązywania zagadnień projektowych.
ICHP_2A_K03, ICHP_2A_K01, ICHP_2A_K07, ICHP_2A_K06T2A_K01, T2A_K03, T2A_K06, T2A_K07InzA2_K02C-2T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-P-1, T-P-2, T-W-3, T-W-4, T-P-3M-2, M-1S-2, S-1
ICHP_2A_C01-05_K06
student nabędzie postawę postępowania etycznego, postrzegania relacji współpracy i dobra wspólnego w grupie.
ICHP_2A_K06T2A_K06InzA2_K02C-3T-P-1, T-W-4, T-P-3, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-P-2, T-W-5M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-05_W04
student potrafi scharakteryzować podstawowe metody stosowane w komputerowych metodach projektowania.
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie rozwiązać prosty problem inżynierski z dziedziny komputerowego projektowania procesów.
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_2A_C01-05_W09
student potrafi zaproponować metode projektowania większośći problemów projektowych z dziedziny in.zynierii procesowej.
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie rozwiązać podstawowy problem inżynierski z dziedziny komputerowego projektowania procesów.
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_2A_C01-05_W1
student potrafi rozróżniać elementarne metody komputerowych metod projektowania.
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie rozwiązać elementarny problem inżynierski z dziedziny komputerowego projektowania procesów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-05_U01
student ma zdolność do stosowania wiedzy nabytej w dziedzinie inżynierii procesowej do celów projektowania komputerowego.
2,0
3,0student poprawnie używa niektórych narzędzi stosowanych w komputerowym projektowaniu procesów.
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_2A_C01-05_U05
student ma zdolność do kreatywnego stosowania metod projektowania nabytych na zajęciach.
2,0
3,0student poprawnie używa uproszczonych narzędzi stosowanych w komputerowym projektowaniu procesów.
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_2A_C01-05_U11
student ma umiejętności kognitywne oraz praktyczne do projektowania komputerowego.
2,0
3,0student poprawnie używa elementarnych narzędzi stosowanych w komputerowym projektowaniu procesów.
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_2A_C01-05_U18
student ma umiejętność z korzystania z know-how w celu wykonania zadań i rozwiązań projektowych.
2,0
3,0student poprawnie używa niektórych narzędzi stosowanych w komputerowym projektowaniu procesów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-05_K01
student nabędzie postawę aktywną i kreatywną do rozwiązywania zagadnień projektowych.
2,0
3,0student nabywa poprawnej postawy w stosumku do stosowania kreatywnego komputerorowych metod projektowania jak i poprawnej postawy etycznej w grupie studentów.
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_2A_C01-05_K06
student nabędzie postawę postępowania etycznego, postrzegania relacji współpracy i dobra wspólnego w grupie.
2,0
3,0student nabywa postawy aktywnej w stosumku do stosowania komputerorowych metod projektowania oraz poprawnej postawy etycznej w grupie studentów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. R.G. Rice, D.D. Do, Applied Mathematics and Modeling for Chemical Engineers, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1995, 1
  2. M.B. Cutlip, M. Shacham, Problem Solving in Chemical Engineering with Numerical Methods, Prentice Hall, Boston, 2007, 2
  3. Poling, J.M. Prausnitz, J.P. O’Connell, The Properties of Gases and Liquids, McGraw-Hill, New York, 2001
  4. C.J. Geankopolis, Transport Processes and Unit Operations, Prentice Hall LPTR, New Jersey, 1993
  5. J.R. Welty, C.E. Wics, R.E. Wilson, G. Rorrer, Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2001
  6. A. Jeffrey, Advanced Engineering Mathematics, Academic Press, New York, 2002, 3
  7. New York, Multicomponent Mass Transfer, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1993, 2

Literatura dodatkowa

  1. M.P. Cady, C.A. Trapp, A Mathcad Primer for Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1999, 1
  2. CHEMCAD ł, Podręcznik użytkownika; Książka szkoleniowa, Nor-Par a.s., Oslo, 2007, 4

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: zebranie i opracowanie danych fizyko-chemicznych dla wybranego układu trójskładnikowego o nieograniczonej, wzajemnej rozpuszczalności, wyszukiwanie danych, aproksymacja danych przy użyciu programu STATISTICA , predykcja danych za pomocą równań przy użyciu programu MATHCAD lub arkusza kalkulacyjnego Excel, wyznaczanie równowagi ciecz-para pod stałym ciśnieniem metodą aproksymacji z użyciem procedury rozwiązywania równań programu POLYMATH, predykcja równowagi VLE dla układu trójskładnikowego metodą UNIFAC.22
T-P-2Symulacja suszarki komorowej z recyklem. Znajdowanie optymalnego ekonomicznie stopnia recyklu gazu suszącego. Wprowadzanie danych do biblioteki programu dryPAK, obliczenia bilansowe dla zmiennego stopnia recyklu - program dryPAK, obliczanie wymiarów suszarki oraz optimum ekonomicznego - program MATHCAD.20
T-P-3Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: Symulacja kolumny rektyfikacyjnej dla mieszaniny trójskładnikowej za pomocą symulatora CHEMCAD V lub ASPEN Plus. Przygotowanie danych, symulacja kolumny półkowej i wypełnionej przy użyciu programu CHEMCAD V lub ASPEN Plus.18
60

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Potrzeby, cele i zastosowania komputerowego projektowania procesów. Przygotowanie i przetwarzanie danych do projektowania: Stałe fizyczne dla czystych substancji. Zależności P-V-T dla czystych gazów i cieczy. Objętościowe właściwości mieszanin - metody predykcji danych dla mieszanin (reguły mieszania). Właściwości termodynamiczne gazów doskonałych, rzeczywistych oraz cieczy. Równowaga ciecz-para oraz ciepła parowania czystych cieczy. Równowaga ciecz-para w rzeczywistych układach wieloskładnikowych.15
T-W-2Symulacja procesów: pojęcia modelowanie, symulacja, projektowanie. Klasyfikacja obiektów jako przedmiotów modelowania. Typy modeli matematycznych i ich struktura matematyczna. Obiekty opisane równiami algebraicznymi. Obiekty opisane równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. Układy opisane równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Bilanse masy i energii dla modeli statycznych o parametrach skupionych.15
T-W-3Metody predykcji lepkości czystych gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Lepkość mieszanin gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Współczynniki dyfuzji w układzie wieloskładnikowym dla mieszanin gazowych i ciekłych. Predykcja równowagi ciecz-para metodą UNIFAC. Obsługa wybranych baz danych własności fizykochemicznych.12
T-W-4Bilanse masy i energii dla układów dynamicznych o parametrach skupionych i rozłożonych. Omówienie podstawowych członów występujących w tych równaniach: przewodzenie (dyfuzja), adwekcja, źródło, upust. Zagadnienia brzegowe w przypadku współprądu i przeciwprądu. Metodyka rozwiązywania modelu przepływu krzyżowego. Techniki rozwiązywania modeli.10
T-W-5Symulatory procesów: omówienie występujących na rynku światowym symulatorów procesów. Symulator CHEMCAD V, ANSYS etc.. Inne narzędzia: POLYMATH, MATHCAD, MATLAB z SIMULINKiem, MATHEMATICA, MAPLE etc.8
60

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach60
A-P-2Przygotowanie projektu30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach60
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu20
A-W-3Przygotowanie do egzaminu40
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-05_W04student potrafi scharakteryzować podstawowe metody stosowane w komputerowych metodach projektowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu procesów inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_2A_W07ma wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu różnych procesów przemysłowych związanych z operacjami i procesami inżynierii chemicznej, dotyczącą ukończonej specjalności
ICHP_2A_W04ma rozszerzoną, pogłębioną i szczegółową wiedzę z zakresu wszechstronnej analizy modeli matematycznych dotyczącą operacji i procesów inżynierii chemicznej przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich w tym zagadnień projektowania
ICHP_2A_W09ma pogłębioną wiedzę na temat metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanej specjalności
ICHP_2A_W02ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki pozwalającą na formułowanie modeli operacji, procesów i systemów związanych z inżynierią chemiczną i procesową
ICHP_2A_W05ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe operacje i procesy z zakresu wybranej specjalności kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami komputerowzch metod projektowania.
Treści programoweT-P-1Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: zebranie i opracowanie danych fizyko-chemicznych dla wybranego układu trójskładnikowego o nieograniczonej, wzajemnej rozpuszczalności, wyszukiwanie danych, aproksymacja danych przy użyciu programu STATISTICA , predykcja danych za pomocą równań przy użyciu programu MATHCAD lub arkusza kalkulacyjnego Excel, wyznaczanie równowagi ciecz-para pod stałym ciśnieniem metodą aproksymacji z użyciem procedury rozwiązywania równań programu POLYMATH, predykcja równowagi VLE dla układu trójskładnikowego metodą UNIFAC.
T-W-3Metody predykcji lepkości czystych gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Lepkość mieszanin gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Współczynniki dyfuzji w układzie wieloskładnikowym dla mieszanin gazowych i ciekłych. Predykcja równowagi ciecz-para metodą UNIFAC. Obsługa wybranych baz danych własności fizykochemicznych.
T-W-1Potrzeby, cele i zastosowania komputerowego projektowania procesów. Przygotowanie i przetwarzanie danych do projektowania: Stałe fizyczne dla czystych substancji. Zależności P-V-T dla czystych gazów i cieczy. Objętościowe właściwości mieszanin - metody predykcji danych dla mieszanin (reguły mieszania). Właściwości termodynamiczne gazów doskonałych, rzeczywistych oraz cieczy. Równowaga ciecz-para oraz ciepła parowania czystych cieczy. Równowaga ciecz-para w rzeczywistych układach wieloskładnikowych.
T-W-2Symulacja procesów: pojęcia modelowanie, symulacja, projektowanie. Klasyfikacja obiektów jako przedmiotów modelowania. Typy modeli matematycznych i ich struktura matematyczna. Obiekty opisane równiami algebraicznymi. Obiekty opisane równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. Układy opisane równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Bilanse masy i energii dla modeli statycznych o parametrach skupionych.
T-P-3Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: Symulacja kolumny rektyfikacyjnej dla mieszaniny trójskładnikowej za pomocą symulatora CHEMCAD V lub ASPEN Plus. Przygotowanie danych, symulacja kolumny półkowej i wypełnionej przy użyciu programu CHEMCAD V lub ASPEN Plus.
T-W-4Bilanse masy i energii dla układów dynamicznych o parametrach skupionych i rozłożonych. Omówienie podstawowych członów występujących w tych równaniach: przewodzenie (dyfuzja), adwekcja, źródło, upust. Zagadnienia brzegowe w przypadku współprądu i przeciwprądu. Metodyka rozwiązywania modelu przepływu krzyżowego. Techniki rozwiązywania modeli.
T-P-2Symulacja suszarki komorowej z recyklem. Znajdowanie optymalnego ekonomicznie stopnia recyklu gazu suszącego. Wprowadzanie danych do biblioteki programu dryPAK, obliczenia bilansowe dla zmiennego stopnia recyklu - program dryPAK, obliczanie wymiarów suszarki oraz optimum ekonomicznego - program MATHCAD.
T-W-5Symulatory procesów: omówienie występujących na rynku światowym symulatorów procesów. Symulator CHEMCAD V, ANSYS etc.. Inne narzędzia: POLYMATH, MATHCAD, MATLAB z SIMULINKiem, MATHEMATICA, MAPLE etc.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z wykonanych praktycznych zadań projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie rozwiązać prosty problem inżynierski z dziedziny komputerowego projektowania procesów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-05_W09student potrafi zaproponować metode projektowania większośći problemów projektowych z dziedziny in.zynierii procesowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_W04ma rozszerzoną, pogłębioną i szczegółową wiedzę z zakresu wszechstronnej analizy modeli matematycznych dotyczącą operacji i procesów inżynierii chemicznej przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich w tym zagadnień projektowania
ICHP_2A_W05ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe operacje i procesy z zakresu wybranej specjalności kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa
ICHP_2A_W09ma pogłębioną wiedzę na temat metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanej specjalności
ICHP_2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu procesów inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_2A_W02ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki pozwalającą na formułowanie modeli operacji, procesów i systemów związanych z inżynierią chemiczną i procesową
ICHP_2A_W07ma wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu różnych procesów przemysłowych związanych z operacjami i procesami inżynierii chemicznej, dotyczącą ukończonej specjalności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności modelowania matematycznego procesów z wykorzystaniem programów komputerowych oraz symulatorów komercyjnych.
Treści programoweT-P-2Symulacja suszarki komorowej z recyklem. Znajdowanie optymalnego ekonomicznie stopnia recyklu gazu suszącego. Wprowadzanie danych do biblioteki programu dryPAK, obliczenia bilansowe dla zmiennego stopnia recyklu - program dryPAK, obliczanie wymiarów suszarki oraz optimum ekonomicznego - program MATHCAD.
T-P-1Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: zebranie i opracowanie danych fizyko-chemicznych dla wybranego układu trójskładnikowego o nieograniczonej, wzajemnej rozpuszczalności, wyszukiwanie danych, aproksymacja danych przy użyciu programu STATISTICA , predykcja danych za pomocą równań przy użyciu programu MATHCAD lub arkusza kalkulacyjnego Excel, wyznaczanie równowagi ciecz-para pod stałym ciśnieniem metodą aproksymacji z użyciem procedury rozwiązywania równań programu POLYMATH, predykcja równowagi VLE dla układu trójskładnikowego metodą UNIFAC.
T-W-1Potrzeby, cele i zastosowania komputerowego projektowania procesów. Przygotowanie i przetwarzanie danych do projektowania: Stałe fizyczne dla czystych substancji. Zależności P-V-T dla czystych gazów i cieczy. Objętościowe właściwości mieszanin - metody predykcji danych dla mieszanin (reguły mieszania). Właściwości termodynamiczne gazów doskonałych, rzeczywistych oraz cieczy. Równowaga ciecz-para oraz ciepła parowania czystych cieczy. Równowaga ciecz-para w rzeczywistych układach wieloskładnikowych.
T-W-5Symulatory procesów: omówienie występujących na rynku światowym symulatorów procesów. Symulator CHEMCAD V, ANSYS etc.. Inne narzędzia: POLYMATH, MATHCAD, MATLAB z SIMULINKiem, MATHEMATICA, MAPLE etc.
T-W-4Bilanse masy i energii dla układów dynamicznych o parametrach skupionych i rozłożonych. Omówienie podstawowych członów występujących w tych równaniach: przewodzenie (dyfuzja), adwekcja, źródło, upust. Zagadnienia brzegowe w przypadku współprądu i przeciwprądu. Metodyka rozwiązywania modelu przepływu krzyżowego. Techniki rozwiązywania modeli.
T-W-3Metody predykcji lepkości czystych gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Lepkość mieszanin gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Współczynniki dyfuzji w układzie wieloskładnikowym dla mieszanin gazowych i ciekłych. Predykcja równowagi ciecz-para metodą UNIFAC. Obsługa wybranych baz danych własności fizykochemicznych.
T-P-3Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: Symulacja kolumny rektyfikacyjnej dla mieszaniny trójskładnikowej za pomocą symulatora CHEMCAD V lub ASPEN Plus. Przygotowanie danych, symulacja kolumny półkowej i wypełnionej przy użyciu programu CHEMCAD V lub ASPEN Plus.
T-W-2Symulacja procesów: pojęcia modelowanie, symulacja, projektowanie. Klasyfikacja obiektów jako przedmiotów modelowania. Typy modeli matematycznych i ich struktura matematyczna. Obiekty opisane równiami algebraicznymi. Obiekty opisane równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. Układy opisane równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Bilanse masy i energii dla modeli statycznych o parametrach skupionych.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna: komputerowe ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z wykonanych praktycznych zadań projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie rozwiązać podstawowy problem inżynierski z dziedziny komputerowego projektowania procesów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-05_W1student potrafi rozróżniać elementarne metody komputerowych metod projektowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_W05ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe operacje i procesy z zakresu wybranej specjalności kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa
ICHP_2A_W09ma pogłębioną wiedzę na temat metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanej specjalności
ICHP_2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu procesów inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_2A_W02ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki pozwalającą na formułowanie modeli operacji, procesów i systemów związanych z inżynierią chemiczną i procesową
ICHP_2A_W07ma wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu różnych procesów przemysłowych związanych z operacjami i procesami inżynierii chemicznej, dotyczącą ukończonej specjalności
ICHP_2A_W04ma rozszerzoną, pogłębioną i szczegółową wiedzę z zakresu wszechstronnej analizy modeli matematycznych dotyczącą operacji i procesów inżynierii chemicznej przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich w tym zagadnień projektowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności określania priorytetów przy doborze właściwej metody i poprawności rozwiązywania problemów inżynierskich z dziedziny projektowania procesów.
Treści programoweT-W-1Potrzeby, cele i zastosowania komputerowego projektowania procesów. Przygotowanie i przetwarzanie danych do projektowania: Stałe fizyczne dla czystych substancji. Zależności P-V-T dla czystych gazów i cieczy. Objętościowe właściwości mieszanin - metody predykcji danych dla mieszanin (reguły mieszania). Właściwości termodynamiczne gazów doskonałych, rzeczywistych oraz cieczy. Równowaga ciecz-para oraz ciepła parowania czystych cieczy. Równowaga ciecz-para w rzeczywistych układach wieloskładnikowych.
T-W-3Metody predykcji lepkości czystych gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Lepkość mieszanin gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Współczynniki dyfuzji w układzie wieloskładnikowym dla mieszanin gazowych i ciekłych. Predykcja równowagi ciecz-para metodą UNIFAC. Obsługa wybranych baz danych własności fizykochemicznych.
T-P-2Symulacja suszarki komorowej z recyklem. Znajdowanie optymalnego ekonomicznie stopnia recyklu gazu suszącego. Wprowadzanie danych do biblioteki programu dryPAK, obliczenia bilansowe dla zmiennego stopnia recyklu - program dryPAK, obliczanie wymiarów suszarki oraz optimum ekonomicznego - program MATHCAD.
T-W-2Symulacja procesów: pojęcia modelowanie, symulacja, projektowanie. Klasyfikacja obiektów jako przedmiotów modelowania. Typy modeli matematycznych i ich struktura matematyczna. Obiekty opisane równiami algebraicznymi. Obiekty opisane równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. Układy opisane równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Bilanse masy i energii dla modeli statycznych o parametrach skupionych.
T-W-4Bilanse masy i energii dla układów dynamicznych o parametrach skupionych i rozłożonych. Omówienie podstawowych członów występujących w tych równaniach: przewodzenie (dyfuzja), adwekcja, źródło, upust. Zagadnienia brzegowe w przypadku współprądu i przeciwprądu. Metodyka rozwiązywania modelu przepływu krzyżowego. Techniki rozwiązywania modeli.
T-W-5Symulatory procesów: omówienie występujących na rynku światowym symulatorów procesów. Symulator CHEMCAD V, ANSYS etc.. Inne narzędzia: POLYMATH, MATHCAD, MATLAB z SIMULINKiem, MATHEMATICA, MAPLE etc.
T-P-1Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: zebranie i opracowanie danych fizyko-chemicznych dla wybranego układu trójskładnikowego o nieograniczonej, wzajemnej rozpuszczalności, wyszukiwanie danych, aproksymacja danych przy użyciu programu STATISTICA , predykcja danych za pomocą równań przy użyciu programu MATHCAD lub arkusza kalkulacyjnego Excel, wyznaczanie równowagi ciecz-para pod stałym ciśnieniem metodą aproksymacji z użyciem procedury rozwiązywania równań programu POLYMATH, predykcja równowagi VLE dla układu trójskładnikowego metodą UNIFAC.
T-P-3Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: Symulacja kolumny rektyfikacyjnej dla mieszaniny trójskładnikowej za pomocą symulatora CHEMCAD V lub ASPEN Plus. Przygotowanie danych, symulacja kolumny półkowej i wypełnionej przy użyciu programu CHEMCAD V lub ASPEN Plus.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna: komputerowe ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z wykonanych praktycznych zadań projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie rozwiązać elementarny problem inżynierski z dziedziny komputerowego projektowania procesów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-05_U01student ma zdolność do stosowania wiedzy nabytej w dziedzinie inżynierii procesowej do celów projektowania komputerowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U11potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w odniesieniu do stanu wiedzy w inżynierii chemicznej i procesowej a w szczególności w zakresie swojej specjalności
ICHP_2A_U16potrafi zweryfikować istniejące rozwiązania techniczne i zaproponować ich ulepszenia techniczne i usprawnienia procesowe
ICHP_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki badań naukowych z zakresu studiowanej specjalności
ICHP_2A_U02potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także języku obcym w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_2A_U01posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, również w języku obcym, oraz formułowania na tej podstawie wyczerpujących opinii i raportów
ICHP_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
ICHP_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
ICHP_2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
ICHP_2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U16potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami komputerowzch metod projektowania.
Treści programoweT-W-2Symulacja procesów: pojęcia modelowanie, symulacja, projektowanie. Klasyfikacja obiektów jako przedmiotów modelowania. Typy modeli matematycznych i ich struktura matematyczna. Obiekty opisane równiami algebraicznymi. Obiekty opisane równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. Układy opisane równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Bilanse masy i energii dla modeli statycznych o parametrach skupionych.
T-W-1Potrzeby, cele i zastosowania komputerowego projektowania procesów. Przygotowanie i przetwarzanie danych do projektowania: Stałe fizyczne dla czystych substancji. Zależności P-V-T dla czystych gazów i cieczy. Objętościowe właściwości mieszanin - metody predykcji danych dla mieszanin (reguły mieszania). Właściwości termodynamiczne gazów doskonałych, rzeczywistych oraz cieczy. Równowaga ciecz-para oraz ciepła parowania czystych cieczy. Równowaga ciecz-para w rzeczywistych układach wieloskładnikowych.
T-P-1Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: zebranie i opracowanie danych fizyko-chemicznych dla wybranego układu trójskładnikowego o nieograniczonej, wzajemnej rozpuszczalności, wyszukiwanie danych, aproksymacja danych przy użyciu programu STATISTICA , predykcja danych za pomocą równań przy użyciu programu MATHCAD lub arkusza kalkulacyjnego Excel, wyznaczanie równowagi ciecz-para pod stałym ciśnieniem metodą aproksymacji z użyciem procedury rozwiązywania równań programu POLYMATH, predykcja równowagi VLE dla układu trójskładnikowego metodą UNIFAC.
T-W-3Metody predykcji lepkości czystych gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Lepkość mieszanin gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Współczynniki dyfuzji w układzie wieloskładnikowym dla mieszanin gazowych i ciekłych. Predykcja równowagi ciecz-para metodą UNIFAC. Obsługa wybranych baz danych własności fizykochemicznych.
T-W-4Bilanse masy i energii dla układów dynamicznych o parametrach skupionych i rozłożonych. Omówienie podstawowych członów występujących w tych równaniach: przewodzenie (dyfuzja), adwekcja, źródło, upust. Zagadnienia brzegowe w przypadku współprądu i przeciwprądu. Metodyka rozwiązywania modelu przepływu krzyżowego. Techniki rozwiązywania modeli.
T-P-2Symulacja suszarki komorowej z recyklem. Znajdowanie optymalnego ekonomicznie stopnia recyklu gazu suszącego. Wprowadzanie danych do biblioteki programu dryPAK, obliczenia bilansowe dla zmiennego stopnia recyklu - program dryPAK, obliczanie wymiarów suszarki oraz optimum ekonomicznego - program MATHCAD.
T-W-5Symulatory procesów: omówienie występujących na rynku światowym symulatorów procesów. Symulator CHEMCAD V, ANSYS etc.. Inne narzędzia: POLYMATH, MATHCAD, MATLAB z SIMULINKiem, MATHEMATICA, MAPLE etc.
T-P-3Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: Symulacja kolumny rektyfikacyjnej dla mieszaniny trójskładnikowej za pomocą symulatora CHEMCAD V lub ASPEN Plus. Przygotowanie danych, symulacja kolumny półkowej i wypełnionej przy użyciu programu CHEMCAD V lub ASPEN Plus.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna: komputerowe ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z wykonanych praktycznych zadań projektowych.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student poprawnie używa niektórych narzędzi stosowanych w komputerowym projektowaniu procesów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-05_U05student ma zdolność do kreatywnego stosowania metod projektowania nabytych na zajęciach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U15potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych stosowanych w realizowanych procesach w zakresie ukończonej specjalności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności modelowania matematycznego procesów z wykorzystaniem programów komputerowych oraz symulatorów komercyjnych.
Treści programoweT-P-2Symulacja suszarki komorowej z recyklem. Znajdowanie optymalnego ekonomicznie stopnia recyklu gazu suszącego. Wprowadzanie danych do biblioteki programu dryPAK, obliczenia bilansowe dla zmiennego stopnia recyklu - program dryPAK, obliczanie wymiarów suszarki oraz optimum ekonomicznego - program MATHCAD.
T-W-1Potrzeby, cele i zastosowania komputerowego projektowania procesów. Przygotowanie i przetwarzanie danych do projektowania: Stałe fizyczne dla czystych substancji. Zależności P-V-T dla czystych gazów i cieczy. Objętościowe właściwości mieszanin - metody predykcji danych dla mieszanin (reguły mieszania). Właściwości termodynamiczne gazów doskonałych, rzeczywistych oraz cieczy. Równowaga ciecz-para oraz ciepła parowania czystych cieczy. Równowaga ciecz-para w rzeczywistych układach wieloskładnikowych.
T-W-3Metody predykcji lepkości czystych gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Lepkość mieszanin gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Współczynniki dyfuzji w układzie wieloskładnikowym dla mieszanin gazowych i ciekłych. Predykcja równowagi ciecz-para metodą UNIFAC. Obsługa wybranych baz danych własności fizykochemicznych.
T-P-1Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: zebranie i opracowanie danych fizyko-chemicznych dla wybranego układu trójskładnikowego o nieograniczonej, wzajemnej rozpuszczalności, wyszukiwanie danych, aproksymacja danych przy użyciu programu STATISTICA , predykcja danych za pomocą równań przy użyciu programu MATHCAD lub arkusza kalkulacyjnego Excel, wyznaczanie równowagi ciecz-para pod stałym ciśnieniem metodą aproksymacji z użyciem procedury rozwiązywania równań programu POLYMATH, predykcja równowagi VLE dla układu trójskładnikowego metodą UNIFAC.
T-W-5Symulatory procesów: omówienie występujących na rynku światowym symulatorów procesów. Symulator CHEMCAD V, ANSYS etc.. Inne narzędzia: POLYMATH, MATHCAD, MATLAB z SIMULINKiem, MATHEMATICA, MAPLE etc.
T-W-2Symulacja procesów: pojęcia modelowanie, symulacja, projektowanie. Klasyfikacja obiektów jako przedmiotów modelowania. Typy modeli matematycznych i ich struktura matematyczna. Obiekty opisane równiami algebraicznymi. Obiekty opisane równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. Układy opisane równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Bilanse masy i energii dla modeli statycznych o parametrach skupionych.
T-P-3Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: Symulacja kolumny rektyfikacyjnej dla mieszaniny trójskładnikowej za pomocą symulatora CHEMCAD V lub ASPEN Plus. Przygotowanie danych, symulacja kolumny półkowej i wypełnionej przy użyciu programu CHEMCAD V lub ASPEN Plus.
T-W-4Bilanse masy i energii dla układów dynamicznych o parametrach skupionych i rozłożonych. Omówienie podstawowych członów występujących w tych równaniach: przewodzenie (dyfuzja), adwekcja, źródło, upust. Zagadnienia brzegowe w przypadku współprądu i przeciwprądu. Metodyka rozwiązywania modelu przepływu krzyżowego. Techniki rozwiązywania modeli.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: komputerowe ćwiczenia projektowe.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z wykonanych praktycznych zadań projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student poprawnie używa uproszczonych narzędzi stosowanych w komputerowym projektowaniu procesów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-05_U11student ma umiejętności kognitywne oraz praktyczne do projektowania komputerowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U01posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, również w języku obcym, oraz formułowania na tej podstawie wyczerpujących opinii i raportów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności określania priorytetów przy doborze właściwej metody i poprawności rozwiązywania problemów inżynierskich z dziedziny projektowania procesów.
Treści programoweT-W-5Symulatory procesów: omówienie występujących na rynku światowym symulatorów procesów. Symulator CHEMCAD V, ANSYS etc.. Inne narzędzia: POLYMATH, MATHCAD, MATLAB z SIMULINKiem, MATHEMATICA, MAPLE etc.
T-P-1Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: zebranie i opracowanie danych fizyko-chemicznych dla wybranego układu trójskładnikowego o nieograniczonej, wzajemnej rozpuszczalności, wyszukiwanie danych, aproksymacja danych przy użyciu programu STATISTICA , predykcja danych za pomocą równań przy użyciu programu MATHCAD lub arkusza kalkulacyjnego Excel, wyznaczanie równowagi ciecz-para pod stałym ciśnieniem metodą aproksymacji z użyciem procedury rozwiązywania równań programu POLYMATH, predykcja równowagi VLE dla układu trójskładnikowego metodą UNIFAC.
T-W-3Metody predykcji lepkości czystych gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Lepkość mieszanin gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Współczynniki dyfuzji w układzie wieloskładnikowym dla mieszanin gazowych i ciekłych. Predykcja równowagi ciecz-para metodą UNIFAC. Obsługa wybranych baz danych własności fizykochemicznych.
T-P-3Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: Symulacja kolumny rektyfikacyjnej dla mieszaniny trójskładnikowej za pomocą symulatora CHEMCAD V lub ASPEN Plus. Przygotowanie danych, symulacja kolumny półkowej i wypełnionej przy użyciu programu CHEMCAD V lub ASPEN Plus.
T-W-1Potrzeby, cele i zastosowania komputerowego projektowania procesów. Przygotowanie i przetwarzanie danych do projektowania: Stałe fizyczne dla czystych substancji. Zależności P-V-T dla czystych gazów i cieczy. Objętościowe właściwości mieszanin - metody predykcji danych dla mieszanin (reguły mieszania). Właściwości termodynamiczne gazów doskonałych, rzeczywistych oraz cieczy. Równowaga ciecz-para oraz ciepła parowania czystych cieczy. Równowaga ciecz-para w rzeczywistych układach wieloskładnikowych.
T-P-2Symulacja suszarki komorowej z recyklem. Znajdowanie optymalnego ekonomicznie stopnia recyklu gazu suszącego. Wprowadzanie danych do biblioteki programu dryPAK, obliczenia bilansowe dla zmiennego stopnia recyklu - program dryPAK, obliczanie wymiarów suszarki oraz optimum ekonomicznego - program MATHCAD.
T-W-4Bilanse masy i energii dla układów dynamicznych o parametrach skupionych i rozłożonych. Omówienie podstawowych członów występujących w tych równaniach: przewodzenie (dyfuzja), adwekcja, źródło, upust. Zagadnienia brzegowe w przypadku współprądu i przeciwprądu. Metodyka rozwiązywania modelu przepływu krzyżowego. Techniki rozwiązywania modeli.
T-W-2Symulacja procesów: pojęcia modelowanie, symulacja, projektowanie. Klasyfikacja obiektów jako przedmiotów modelowania. Typy modeli matematycznych i ich struktura matematyczna. Obiekty opisane równiami algebraicznymi. Obiekty opisane równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. Układy opisane równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Bilanse masy i energii dla modeli statycznych o parametrach skupionych.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: komputerowe ćwiczenia projektowe.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z wykonanych praktycznych zadań projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student poprawnie używa elementarnych narzędzi stosowanych w komputerowym projektowaniu procesów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-05_U18student ma umiejętność z korzystania z know-how w celu wykonania zadań i rozwiązań projektowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U10przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi integrować zdobytą wiedzę z zakresu chemii, inżynierii chemicznej i procesowej, ochrony środowiska i przedmiotów specjalnościowych oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami komputerowzch metod projektowania.
Treści programoweT-W-1Potrzeby, cele i zastosowania komputerowego projektowania procesów. Przygotowanie i przetwarzanie danych do projektowania: Stałe fizyczne dla czystych substancji. Zależności P-V-T dla czystych gazów i cieczy. Objętościowe właściwości mieszanin - metody predykcji danych dla mieszanin (reguły mieszania). Właściwości termodynamiczne gazów doskonałych, rzeczywistych oraz cieczy. Równowaga ciecz-para oraz ciepła parowania czystych cieczy. Równowaga ciecz-para w rzeczywistych układach wieloskładnikowych.
T-W-2Symulacja procesów: pojęcia modelowanie, symulacja, projektowanie. Klasyfikacja obiektów jako przedmiotów modelowania. Typy modeli matematycznych i ich struktura matematyczna. Obiekty opisane równiami algebraicznymi. Obiekty opisane równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. Układy opisane równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Bilanse masy i energii dla modeli statycznych o parametrach skupionych.
T-W-4Bilanse masy i energii dla układów dynamicznych o parametrach skupionych i rozłożonych. Omówienie podstawowych członów występujących w tych równaniach: przewodzenie (dyfuzja), adwekcja, źródło, upust. Zagadnienia brzegowe w przypadku współprądu i przeciwprądu. Metodyka rozwiązywania modelu przepływu krzyżowego. Techniki rozwiązywania modeli.
T-P-2Symulacja suszarki komorowej z recyklem. Znajdowanie optymalnego ekonomicznie stopnia recyklu gazu suszącego. Wprowadzanie danych do biblioteki programu dryPAK, obliczenia bilansowe dla zmiennego stopnia recyklu - program dryPAK, obliczanie wymiarów suszarki oraz optimum ekonomicznego - program MATHCAD.
T-P-1Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: zebranie i opracowanie danych fizyko-chemicznych dla wybranego układu trójskładnikowego o nieograniczonej, wzajemnej rozpuszczalności, wyszukiwanie danych, aproksymacja danych przy użyciu programu STATISTICA , predykcja danych za pomocą równań przy użyciu programu MATHCAD lub arkusza kalkulacyjnego Excel, wyznaczanie równowagi ciecz-para pod stałym ciśnieniem metodą aproksymacji z użyciem procedury rozwiązywania równań programu POLYMATH, predykcja równowagi VLE dla układu trójskładnikowego metodą UNIFAC.
T-W-3Metody predykcji lepkości czystych gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Lepkość mieszanin gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Współczynniki dyfuzji w układzie wieloskładnikowym dla mieszanin gazowych i ciekłych. Predykcja równowagi ciecz-para metodą UNIFAC. Obsługa wybranych baz danych własności fizykochemicznych.
T-P-3Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: Symulacja kolumny rektyfikacyjnej dla mieszaniny trójskładnikowej za pomocą symulatora CHEMCAD V lub ASPEN Plus. Przygotowanie danych, symulacja kolumny półkowej i wypełnionej przy użyciu programu CHEMCAD V lub ASPEN Plus.
T-W-5Symulatory procesów: omówienie występujących na rynku światowym symulatorów procesów. Symulator CHEMCAD V, ANSYS etc.. Inne narzędzia: POLYMATH, MATHCAD, MATLAB z SIMULINKiem, MATHEMATICA, MAPLE etc.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: komputerowe ćwiczenia projektowe.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z wykonanych praktycznych zadań projektowych.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student poprawnie używa niektórych narzędzi stosowanych w komputerowym projektowaniu procesów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-05_K01student nabędzie postawę aktywną i kreatywną do rozwiązywania zagadnień projektowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_K03przestrzega wszystkich zasad pracy zespołowej; ma świadomość odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcia i dokonania w pracy zawodowej
ICHP_2A_K01posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
ICHP_2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
ICHP_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności modelowania matematycznego procesów z wykorzystaniem programów komputerowych oraz symulatorów komercyjnych.
Treści programoweT-W-5Symulatory procesów: omówienie występujących na rynku światowym symulatorów procesów. Symulator CHEMCAD V, ANSYS etc.. Inne narzędzia: POLYMATH, MATHCAD, MATLAB z SIMULINKiem, MATHEMATICA, MAPLE etc.
T-W-2Symulacja procesów: pojęcia modelowanie, symulacja, projektowanie. Klasyfikacja obiektów jako przedmiotów modelowania. Typy modeli matematycznych i ich struktura matematyczna. Obiekty opisane równiami algebraicznymi. Obiekty opisane równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. Układy opisane równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Bilanse masy i energii dla modeli statycznych o parametrach skupionych.
T-W-1Potrzeby, cele i zastosowania komputerowego projektowania procesów. Przygotowanie i przetwarzanie danych do projektowania: Stałe fizyczne dla czystych substancji. Zależności P-V-T dla czystych gazów i cieczy. Objętościowe właściwości mieszanin - metody predykcji danych dla mieszanin (reguły mieszania). Właściwości termodynamiczne gazów doskonałych, rzeczywistych oraz cieczy. Równowaga ciecz-para oraz ciepła parowania czystych cieczy. Równowaga ciecz-para w rzeczywistych układach wieloskładnikowych.
T-P-1Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: zebranie i opracowanie danych fizyko-chemicznych dla wybranego układu trójskładnikowego o nieograniczonej, wzajemnej rozpuszczalności, wyszukiwanie danych, aproksymacja danych przy użyciu programu STATISTICA , predykcja danych za pomocą równań przy użyciu programu MATHCAD lub arkusza kalkulacyjnego Excel, wyznaczanie równowagi ciecz-para pod stałym ciśnieniem metodą aproksymacji z użyciem procedury rozwiązywania równań programu POLYMATH, predykcja równowagi VLE dla układu trójskładnikowego metodą UNIFAC.
T-P-2Symulacja suszarki komorowej z recyklem. Znajdowanie optymalnego ekonomicznie stopnia recyklu gazu suszącego. Wprowadzanie danych do biblioteki programu dryPAK, obliczenia bilansowe dla zmiennego stopnia recyklu - program dryPAK, obliczanie wymiarów suszarki oraz optimum ekonomicznego - program MATHCAD.
T-W-3Metody predykcji lepkości czystych gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Lepkość mieszanin gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Współczynniki dyfuzji w układzie wieloskładnikowym dla mieszanin gazowych i ciekłych. Predykcja równowagi ciecz-para metodą UNIFAC. Obsługa wybranych baz danych własności fizykochemicznych.
T-W-4Bilanse masy i energii dla układów dynamicznych o parametrach skupionych i rozłożonych. Omówienie podstawowych członów występujących w tych równaniach: przewodzenie (dyfuzja), adwekcja, źródło, upust. Zagadnienia brzegowe w przypadku współprądu i przeciwprądu. Metodyka rozwiązywania modelu przepływu krzyżowego. Techniki rozwiązywania modeli.
T-P-3Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: Symulacja kolumny rektyfikacyjnej dla mieszaniny trójskładnikowej za pomocą symulatora CHEMCAD V lub ASPEN Plus. Przygotowanie danych, symulacja kolumny półkowej i wypełnionej przy użyciu programu CHEMCAD V lub ASPEN Plus.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: komputerowe ćwiczenia projektowe.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z wykonanych praktycznych zadań projektowych.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student nabywa poprawnej postawy w stosumku do stosowania kreatywnego komputerorowych metod projektowania jak i poprawnej postawy etycznej w grupie studentów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-05_K06student nabędzie postawę postępowania etycznego, postrzegania relacji współpracy i dobra wspólnego w grupie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności określania priorytetów przy doborze właściwej metody i poprawności rozwiązywania problemów inżynierskich z dziedziny projektowania procesów.
Treści programoweT-P-1Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: zebranie i opracowanie danych fizyko-chemicznych dla wybranego układu trójskładnikowego o nieograniczonej, wzajemnej rozpuszczalności, wyszukiwanie danych, aproksymacja danych przy użyciu programu STATISTICA , predykcja danych za pomocą równań przy użyciu programu MATHCAD lub arkusza kalkulacyjnego Excel, wyznaczanie równowagi ciecz-para pod stałym ciśnieniem metodą aproksymacji z użyciem procedury rozwiązywania równań programu POLYMATH, predykcja równowagi VLE dla układu trójskładnikowego metodą UNIFAC.
T-W-4Bilanse masy i energii dla układów dynamicznych o parametrach skupionych i rozłożonych. Omówienie podstawowych członów występujących w tych równaniach: przewodzenie (dyfuzja), adwekcja, źródło, upust. Zagadnienia brzegowe w przypadku współprądu i przeciwprądu. Metodyka rozwiązywania modelu przepływu krzyżowego. Techniki rozwiązywania modeli.
T-P-3Symulacja wybranych procesów inżynierii chemicznej. Przykładowo: Symulacja kolumny rektyfikacyjnej dla mieszaniny trójskładnikowej za pomocą symulatora CHEMCAD V lub ASPEN Plus. Przygotowanie danych, symulacja kolumny półkowej i wypełnionej przy użyciu programu CHEMCAD V lub ASPEN Plus.
T-W-3Metody predykcji lepkości czystych gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Lepkość mieszanin gazów i cieczy - zależność od temperatury i ciśnienia. Współczynniki dyfuzji w układzie wieloskładnikowym dla mieszanin gazowych i ciekłych. Predykcja równowagi ciecz-para metodą UNIFAC. Obsługa wybranych baz danych własności fizykochemicznych.
T-W-1Potrzeby, cele i zastosowania komputerowego projektowania procesów. Przygotowanie i przetwarzanie danych do projektowania: Stałe fizyczne dla czystych substancji. Zależności P-V-T dla czystych gazów i cieczy. Objętościowe właściwości mieszanin - metody predykcji danych dla mieszanin (reguły mieszania). Właściwości termodynamiczne gazów doskonałych, rzeczywistych oraz cieczy. Równowaga ciecz-para oraz ciepła parowania czystych cieczy. Równowaga ciecz-para w rzeczywistych układach wieloskładnikowych.
T-W-2Symulacja procesów: pojęcia modelowanie, symulacja, projektowanie. Klasyfikacja obiektów jako przedmiotów modelowania. Typy modeli matematycznych i ich struktura matematyczna. Obiekty opisane równiami algebraicznymi. Obiekty opisane równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. Układy opisane równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Bilanse masy i energii dla modeli statycznych o parametrach skupionych.
T-P-2Symulacja suszarki komorowej z recyklem. Znajdowanie optymalnego ekonomicznie stopnia recyklu gazu suszącego. Wprowadzanie danych do biblioteki programu dryPAK, obliczenia bilansowe dla zmiennego stopnia recyklu - program dryPAK, obliczanie wymiarów suszarki oraz optimum ekonomicznego - program MATHCAD.
T-W-5Symulatory procesów: omówienie występujących na rynku światowym symulatorów procesów. Symulator CHEMCAD V, ANSYS etc.. Inne narzędzia: POLYMATH, MATHCAD, MATLAB z SIMULINKiem, MATHEMATICA, MAPLE etc.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna: komputerowe ćwiczenia projektowe.
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawozdanie pisemne z wykonanych praktycznych zadań projektowych.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student nabywa postawy aktywnej w stosumku do stosowania komputerorowych metod projektowania oraz poprawnej postawy etycznej w grupie studentów.
3,5
4,0
4,5
5,0