Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S1)

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa inżynierska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa inżynierska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Nauczyciel odpowiedzialny Jan Purczyński <Jan.Purczynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 15,0 ECTS (formy) 15,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD7 12 15,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Praca ma charakter projektowy lub badawczy. Jej wynikiem może być np. program komputerowy, stanowisko laboratoryjne, model urządzenia lub wyniki badań przeprowadzonych z użyciem profesjonalnych urządzeń lub programów. Ma ona świadczyć o nabyciu przez studenta podczas studiów odwiednich kompetencji inżynierskich związanych ze studiowanym kierunkiem
W-2Znajomośc podstawowych zagadnień związanych z tematyką pracy dyplomowej
W-3Znajomość prawa autorskiego w zakresie związanym z korzystaniem ze źródeł podczas pisania pracy dyplomowej
W-4Umiejętność redagowania tekstów technicznych oraz sporządzania rysunków i wykresów ilustrujących uzyskane wyniki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Podstawowym celem pracy dyplomowej jest sprawdzenie stopnia uzyskania podczas studiów kompetencji inżynierskich.
C-2Nauczenie studenta metodyki poszukiwania materiałów źródłowych i prawidłowego korzystania z nich.
C-3Nauczenie studenta przygotowywania rozbudowanych raportów opisujących realizowane prace.
C-4Nauczenie sposobu redagowania tekstu technicznego a zwłaszcza przedstawienia w nim założeń, celu i metodologii dochodzenia do rozwiązania problemu postawionego w pracy dyplomowej.
C-5Poznanie praktycznych aspektów stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Wykonywanie pracy dyplomowej jest realizacją typowego zadania inżynierskiego zaczynającego się od postawienia problemu i sformułowania założeń, dokonania analizy stanu wiedzy związanej z tematem pracy dyplomowej, określenia metody realizacji postawionego w pracy celu a kończąc na analizie stopnia spełnienia - w wyniku realizacji pracy - tego celu, sformułowania wniosków i przygotowania pisemnego opracowania opisującego proces realizacji pracy dyplomowej i osiągnięte efekty oraz ich krytyczną analizę. Praca dyplomowa wykonywana jest pod indywidualną opieka nauczyciela akademickiego12
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej12
A-PD-2Realizacja pracy dyplomowej400
A-PD-3Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego38
450

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Indywidualna praca z opiekunem pracy dyplomowej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sukcesywna, przekazywana ustnie dyplomantowi ocena postępu w realizacji pracy dyplomowej
S-2Ocena podsumowująca: Ocena merytoryczna pracy dyplomowej zawarta w recenzjach przygotowanych przez opiekuna i recenzenta. Postać formalna recenzji określona jest w odpowiednim zarządzeniu Rektora ZUT

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_1A_O20_W01
Student zna i wykorzystuje nowoczesne rozwiązania, zna zasady pisania raportów technicznych oraz zasady przygotowywania multimedialnych prezentacji wyników prac.
TI_1A_W23, TI_1A_W24T1A_W05, T1A_W08, T1A_W11InzA_W01, InzA_W04C-1, C-5, C-3, C-4, C-2M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_1A_O20_U01
Student potrafi samodzielnie wyszukiwać niezbędne mu informacje oraz przygotowywać proste prezentacje i raporty z wykonanych prac
TI_1A_U16, TI_1A_U22, TI_1A_U21, TI_1A_U19T1A_U01, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U07, T1A_U10InzA_U03C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-PD-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_1A_O20_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za realizacją podjętych zobowiązań, rozumie znaczenie samodzielnego zdobywania wiedzy oraz przekazywania tej wiedzy innym osobom.
TI_1A_K06, TI_1A_K01, TI_1A_K04T1A_K01, T1A_K03, T1A_K04, T1A_K07C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-PD-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_1A_O20_W01
Student zna i wykorzystuje nowoczesne rozwiązania, zna zasady pisania raportów technicznych oraz zasady przygotowywania multimedialnych prezentacji wyników prac.
2,0
3,0Student zna i wykorzystuje nowoczesne rozwiązania, zna zasady pisania raportów technicznych oraz zasady przygotowywania multimedialnych prezentacji wyników prac.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_1A_O20_U01
Student potrafi samodzielnie wyszukiwać niezbędne mu informacje oraz przygotowywać proste prezentacje i raporty z wykonanych prac
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie wyszukiwać niezbędne mu informacje oraz przygotowywać proste prezentacje i raporty z wykonanych prac
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_1A_O20_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za realizacją podjętych zobowiązań, rozumie znaczenie samodzielnego zdobywania wiedzy oraz przekazywania tej wiedzy innym osobom.
2,0
3,0Student ma świadomość odpowiedzialności za realizacją podjętych zobowiązań, rozumie znaczenie samodzielnego zdobywania wiedzy oraz przekazywania tej wiedzy innym osobom.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Honczarenko J., Poradnik dyplomanta, Wyd. PS, Szczecin, 2000
  2. Szablon pracy dyplomowej realizowanej na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 2005
  3. Regulamin Studiów Wyższych Zachodniopomorskiego Uniwwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 2012

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Wykonywanie pracy dyplomowej jest realizacją typowego zadania inżynierskiego zaczynającego się od postawienia problemu i sformułowania założeń, dokonania analizy stanu wiedzy związanej z tematem pracy dyplomowej, określenia metody realizacji postawionego w pracy celu a kończąc na analizie stopnia spełnienia - w wyniku realizacji pracy - tego celu, sformułowania wniosków i przygotowania pisemnego opracowania opisującego proces realizacji pracy dyplomowej i osiągnięte efekty oraz ich krytyczną analizę. Praca dyplomowa wykonywana jest pod indywidualną opieka nauczyciela akademickiego12
12

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej12
A-PD-2Realizacja pracy dyplomowej400
A-PD-3Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego38
450
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_1A_O20_W01Student zna i wykorzystuje nowoczesne rozwiązania, zna zasady pisania raportów technicznych oraz zasady przygotowywania multimedialnych prezentacji wyników prac.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_1A_W23Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych teleinformatyki.
TI_1A_W24Zna metody przygotowywania dokumentacji oraz multimedialnych prezentacji projektów inżynierskich związanych z teleinformatyką.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W05ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Podstawowym celem pracy dyplomowej jest sprawdzenie stopnia uzyskania podczas studiów kompetencji inżynierskich.
C-5Poznanie praktycznych aspektów stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych.
C-3Nauczenie studenta przygotowywania rozbudowanych raportów opisujących realizowane prace.
C-4Nauczenie sposobu redagowania tekstu technicznego a zwłaszcza przedstawienia w nim założeń, celu i metodologii dochodzenia do rozwiązania problemu postawionego w pracy dyplomowej.
C-2Nauczenie studenta metodyki poszukiwania materiałów źródłowych i prawidłowego korzystania z nich.
Metody nauczaniaM-1Indywidualna praca z opiekunem pracy dyplomowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sukcesywna, przekazywana ustnie dyplomantowi ocena postępu w realizacji pracy dyplomowej
S-2Ocena podsumowująca: Ocena merytoryczna pracy dyplomowej zawarta w recenzjach przygotowanych przez opiekuna i recenzenta. Postać formalna recenzji określona jest w odpowiednim zarządzeniu Rektora ZUT
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna i wykorzystuje nowoczesne rozwiązania, zna zasady pisania raportów technicznych oraz zasady przygotowywania multimedialnych prezentacji wyników prac.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_1A_O20_U01Student potrafi samodzielnie wyszukiwać niezbędne mu informacje oraz przygotowywać proste prezentacje i raporty z wykonanych prac
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_1A_U16Potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do prowadzenia działalności inżynierskiej z literatury, baz danych, dokumentacji technicznej, patentowej i innych źródeł, także w języku angielskim. Potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji formułować wnioski i opinie oraz je uzasadniać.
TI_1A_U22Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym dotyczących szczegółowych zagadnień studiowanej dyscypliny inżynierskiej.
TI_1A_U21Umie przygotować w języku polskim i obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanej dyscypliny inżynierskiej (teleinformatyki).
TI_1A_U19Potrafi przygotować dokumentację oraz multimedialną prezentację zagadnienia z dziedziny teleinformatyki.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T1A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Podstawowym celem pracy dyplomowej jest sprawdzenie stopnia uzyskania podczas studiów kompetencji inżynierskich.
C-2Nauczenie studenta metodyki poszukiwania materiałów źródłowych i prawidłowego korzystania z nich.
C-3Nauczenie studenta przygotowywania rozbudowanych raportów opisujących realizowane prace.
C-4Nauczenie sposobu redagowania tekstu technicznego a zwłaszcza przedstawienia w nim założeń, celu i metodologii dochodzenia do rozwiązania problemu postawionego w pracy dyplomowej.
C-5Poznanie praktycznych aspektów stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Treści programoweT-PD-1Wykonywanie pracy dyplomowej jest realizacją typowego zadania inżynierskiego zaczynającego się od postawienia problemu i sformułowania założeń, dokonania analizy stanu wiedzy związanej z tematem pracy dyplomowej, określenia metody realizacji postawionego w pracy celu a kończąc na analizie stopnia spełnienia - w wyniku realizacji pracy - tego celu, sformułowania wniosków i przygotowania pisemnego opracowania opisującego proces realizacji pracy dyplomowej i osiągnięte efekty oraz ich krytyczną analizę. Praca dyplomowa wykonywana jest pod indywidualną opieka nauczyciela akademickiego
Metody nauczaniaM-1Indywidualna praca z opiekunem pracy dyplomowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sukcesywna, przekazywana ustnie dyplomantowi ocena postępu w realizacji pracy dyplomowej
S-2Ocena podsumowująca: Ocena merytoryczna pracy dyplomowej zawarta w recenzjach przygotowanych przez opiekuna i recenzenta. Postać formalna recenzji określona jest w odpowiednim zarządzeniu Rektora ZUT
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie wyszukiwać niezbędne mu informacje oraz przygotowywać proste prezentacje i raporty z wykonanych prac
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_1A_O20_K01Student ma świadomość odpowiedzialności za realizacją podjętych zobowiązań, rozumie znaczenie samodzielnego zdobywania wiedzy oraz przekazywania tej wiedzy innym osobom.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_1A_K06Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć teleinformatyki i innych aspektów działalności inżyniera, podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.
TI_1A_K01Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
TI_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-1Podstawowym celem pracy dyplomowej jest sprawdzenie stopnia uzyskania podczas studiów kompetencji inżynierskich.
C-2Nauczenie studenta metodyki poszukiwania materiałów źródłowych i prawidłowego korzystania z nich.
C-3Nauczenie studenta przygotowywania rozbudowanych raportów opisujących realizowane prace.
C-4Nauczenie sposobu redagowania tekstu technicznego a zwłaszcza przedstawienia w nim założeń, celu i metodologii dochodzenia do rozwiązania problemu postawionego w pracy dyplomowej.
C-5Poznanie praktycznych aspektów stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Treści programoweT-PD-1Wykonywanie pracy dyplomowej jest realizacją typowego zadania inżynierskiego zaczynającego się od postawienia problemu i sformułowania założeń, dokonania analizy stanu wiedzy związanej z tematem pracy dyplomowej, określenia metody realizacji postawionego w pracy celu a kończąc na analizie stopnia spełnienia - w wyniku realizacji pracy - tego celu, sformułowania wniosków i przygotowania pisemnego opracowania opisującego proces realizacji pracy dyplomowej i osiągnięte efekty oraz ich krytyczną analizę. Praca dyplomowa wykonywana jest pod indywidualną opieka nauczyciela akademickiego
Metody nauczaniaM-1Indywidualna praca z opiekunem pracy dyplomowej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sukcesywna, przekazywana ustnie dyplomantowi ocena postępu w realizacji pracy dyplomowej
S-2Ocena podsumowująca: Ocena merytoryczna pracy dyplomowej zawarta w recenzjach przygotowanych przez opiekuna i recenzenta. Postać formalna recenzji określona jest w odpowiednim zarządzeniu Rektora ZUT
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość odpowiedzialności za realizacją podjętych zobowiązań, rozumie znaczenie samodzielnego zdobywania wiedzy oraz przekazywania tej wiedzy innym osobom.
3,5
4,0
4,5
5,0