Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S1)

Sylabus przedmiotu Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Zychowicz <Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marzena Zychowicz <Marzena-Zychowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólna z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość podstawowych zagadnień dotyczacych uwarunkowań i celów powstania UE, kompetencji i zadań poszczególnych instytucji UE oraz mechanizmów ich funkcjonowania i wzajemnych relacji pomiędzy nimi.
C-2Wykształcenie umiejętności postrzegania UE oraz jej instytucji i mechanizmów, jako podmiotu wpływającego na życie polityczne, ekonomiczne i społeczne w wymiarze światowym, europejskim oraz krajowym (członków EU).
C-3Zastosowanie wiedzy o EU i jej mechanizmach (politykach) w przyszłej działalności zawodowej do artykułowania potrzeb branzy zawodowej w aspekcie wpływu na kształt polityki oraz wiedzy o absorpcji funduszy UE.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Geneza instytucji protoplastów Unii Europejskiej (Uwarunkowania powstania fundamentów dzisiejszej Unii Europejskiej. Traktat Rzymski i Traktat Paryski).1
T-W-2Główne instytucje UE (Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Obrachunkowy).1
T-W-3Inne instytucje europejskie (m.in. Europejski Bank Centralny, Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno-Społeczny).1
T-W-4Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej (Rola poszczególnych gremiów, mechanizmy działania. Ranga decyzji – traktaty, rozporządzenia, dyrektywy…).1
T-W-5Główne polityki Unii Europejskiej (m. in. polityka rolna, polityka regionalna, polityka transportowa, polityka ochrony konkurencji, polityka zatrudnienie społeczne, polityka ochrony środowiska, polityka społeczna, polityka energetyczna).2
T-W-6Jednolity rynek europejski (wielkie swobody, swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ usług, swobodny przepływ osób, swobodny przepływ kapitału).2
T-W-7Strategia Europa 2020 i inne próby reformowania UE.1
T-W-8Etapy rozszerzania UE.1
T-W-9Fundusze Unii Europejskiej jako instrument rozwoju, niwelowania różnic i realizacji idei solidarności europejskiej.2
T-W-10Członkostwo Polski w Unii Europejskiej (droga do członkowstwa, dotychczasowy bilans).2
T-W-11Zaliczenie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia.13
A-W-3Konsultacje2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład konwersatoryjny.
M-2Wykład informacyjny.
M-3Wykład problemowy.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność merytoryczna podczas wykładów.
S-2Ocena formująca: Przygotowanie prezentacji.
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_1A_O17.2_W01
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu instytucji UE i mechanizmów ich funkcjonowania.
TI_1A_W25, TI_1A_W28T1A_W04, T1A_W09, T1A_W11InzA_W04C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11M-2S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_1A_O17.2_K01
Dostrzega podstawowe możliwości tkwiące w UE dla realizacji wybranych potrzeb swojej ( pokrewnych) branży zawodowej.
TI_1A_K05T1A_K06InzA_K02C-2, C-3, C-1T-W-4, T-W-11, T-W-2, T-W-8, T-W-5, T-W-10, T-W-7, T-W-9, T-W-3, T-W-6, T-W-1M-3, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_1A_O17.2_W01
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu instytucji UE i mechanizmów ich funkcjonowania.
2,0
3,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu instytucji UE i mechanizmów ich funkcjonowania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_1A_O17.2_K01
Dostrzega podstawowe możliwości tkwiące w UE dla realizacji wybranych potrzeb swojej ( pokrewnych) branży zawodowej.
2,0
3,0Dostrzega podstawowe możliwości tkwiące w UE dla realizacji wybranych potrzeb swojej ( pokrewnych) branży zawodowej.
3,5
4,0.
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Małuszyńska E., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, PWN, Warszawa, 2007
  2. Latoszek E., Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania., KiW, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Śwista M., Tkaczyński J., Willa R., Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele, działania, środki., Wydawnictwo UJ, Warszawa, 2008
  2. Kaczmarek J., Unia Europejska. Trudne dojrzewanie., Wrocław, 2003

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Geneza instytucji protoplastów Unii Europejskiej (Uwarunkowania powstania fundamentów dzisiejszej Unii Europejskiej. Traktat Rzymski i Traktat Paryski).1
T-W-2Główne instytucje UE (Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Obrachunkowy).1
T-W-3Inne instytucje europejskie (m.in. Europejski Bank Centralny, Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno-Społeczny).1
T-W-4Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej (Rola poszczególnych gremiów, mechanizmy działania. Ranga decyzji – traktaty, rozporządzenia, dyrektywy…).1
T-W-5Główne polityki Unii Europejskiej (m. in. polityka rolna, polityka regionalna, polityka transportowa, polityka ochrony konkurencji, polityka zatrudnienie społeczne, polityka ochrony środowiska, polityka społeczna, polityka energetyczna).2
T-W-6Jednolity rynek europejski (wielkie swobody, swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ usług, swobodny przepływ osób, swobodny przepływ kapitału).2
T-W-7Strategia Europa 2020 i inne próby reformowania UE.1
T-W-8Etapy rozszerzania UE.1
T-W-9Fundusze Unii Europejskiej jako instrument rozwoju, niwelowania różnic i realizacji idei solidarności europejskiej.2
T-W-10Członkostwo Polski w Unii Europejskiej (droga do członkowstwa, dotychczasowy bilans).2
T-W-11Zaliczenie1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia.13
A-W-3Konsultacje2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_1A_O17.2_W01Zna podstawowe zagadnienia z zakresu instytucji UE i mechanizmów ich funkcjonowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_1A_W25Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania projektami, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy.
TI_1A_W28Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w szczególności związanych z branżą informatyczną i telekomunikacyjną.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Znajomość podstawowych zagadnień dotyczacych uwarunkowań i celów powstania UE, kompetencji i zadań poszczególnych instytucji UE oraz mechanizmów ich funkcjonowania i wzajemnych relacji pomiędzy nimi.
C-2Wykształcenie umiejętności postrzegania UE oraz jej instytucji i mechanizmów, jako podmiotu wpływającego na życie polityczne, ekonomiczne i społeczne w wymiarze światowym, europejskim oraz krajowym (członków EU).
C-3Zastosowanie wiedzy o EU i jej mechanizmach (politykach) w przyszłej działalności zawodowej do artykułowania potrzeb branzy zawodowej w aspekcie wpływu na kształt polityki oraz wiedzy o absorpcji funduszy UE.
Treści programoweT-W-1Geneza instytucji protoplastów Unii Europejskiej (Uwarunkowania powstania fundamentów dzisiejszej Unii Europejskiej. Traktat Rzymski i Traktat Paryski).
T-W-2Główne instytucje UE (Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Obrachunkowy).
T-W-3Inne instytucje europejskie (m.in. Europejski Bank Centralny, Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno-Społeczny).
T-W-4Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej (Rola poszczególnych gremiów, mechanizmy działania. Ranga decyzji – traktaty, rozporządzenia, dyrektywy…).
T-W-5Główne polityki Unii Europejskiej (m. in. polityka rolna, polityka regionalna, polityka transportowa, polityka ochrony konkurencji, polityka zatrudnienie społeczne, polityka ochrony środowiska, polityka społeczna, polityka energetyczna).
T-W-6Jednolity rynek europejski (wielkie swobody, swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ usług, swobodny przepływ osób, swobodny przepływ kapitału).
T-W-7Strategia Europa 2020 i inne próby reformowania UE.
T-W-8Etapy rozszerzania UE.
T-W-9Fundusze Unii Europejskiej jako instrument rozwoju, niwelowania różnic i realizacji idei solidarności europejskiej.
T-W-10Członkostwo Polski w Unii Europejskiej (droga do członkowstwa, dotychczasowy bilans).
T-W-11Zaliczenie
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna podstawowe zagadnienia z zakresu instytucji UE i mechanizmów ich funkcjonowania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_1A_O17.2_K01Dostrzega podstawowe możliwości tkwiące w UE dla realizacji wybranych potrzeb swojej ( pokrewnych) branży zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_1A_K05Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności postrzegania UE oraz jej instytucji i mechanizmów, jako podmiotu wpływającego na życie polityczne, ekonomiczne i społeczne w wymiarze światowym, europejskim oraz krajowym (członków EU).
C-3Zastosowanie wiedzy o EU i jej mechanizmach (politykach) w przyszłej działalności zawodowej do artykułowania potrzeb branzy zawodowej w aspekcie wpływu na kształt polityki oraz wiedzy o absorpcji funduszy UE.
C-1Znajomość podstawowych zagadnień dotyczacych uwarunkowań i celów powstania UE, kompetencji i zadań poszczególnych instytucji UE oraz mechanizmów ich funkcjonowania i wzajemnych relacji pomiędzy nimi.
Treści programoweT-W-4Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej (Rola poszczególnych gremiów, mechanizmy działania. Ranga decyzji – traktaty, rozporządzenia, dyrektywy…).
T-W-11Zaliczenie
T-W-2Główne instytucje UE (Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Obrachunkowy).
T-W-8Etapy rozszerzania UE.
T-W-5Główne polityki Unii Europejskiej (m. in. polityka rolna, polityka regionalna, polityka transportowa, polityka ochrony konkurencji, polityka zatrudnienie społeczne, polityka ochrony środowiska, polityka społeczna, polityka energetyczna).
T-W-10Członkostwo Polski w Unii Europejskiej (droga do członkowstwa, dotychczasowy bilans).
T-W-7Strategia Europa 2020 i inne próby reformowania UE.
T-W-9Fundusze Unii Europejskiej jako instrument rozwoju, niwelowania różnic i realizacji idei solidarności europejskiej.
T-W-3Inne instytucje europejskie (m.in. Europejski Bank Centralny, Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno-Społeczny).
T-W-6Jednolity rynek europejski (wielkie swobody, swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ usług, swobodny przepływ osób, swobodny przepływ kapitału).
T-W-1Geneza instytucji protoplastów Unii Europejskiej (Uwarunkowania powstania fundamentów dzisiejszej Unii Europejskiej. Traktat Rzymski i Traktat Paryski).
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy.
M-1Wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Przygotowanie prezentacji.
S-1Ocena formująca: Aktywność merytoryczna podczas wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Dostrzega podstawowe możliwości tkwiące w UE dla realizacji wybranych potrzeb swojej ( pokrewnych) branży zawodowej.
3,5
4,0.
4,5
5,0