Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S1)

Sylabus przedmiotu Ekonomika zarządzania jakością:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomika zarządzania jakością
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Elektrotechnologii i Diagnostyki
Nauczyciel odpowiedzialny Bogusław Węgrzyn <Boguslaw.Wegrzyn@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych w zakresie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z problematyką przedsiębiorczości, zarządzania jakością w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem ekonomiki tej działalności. Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia dokumentów systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie i interpretacji wymagań normy ISO 9001.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju gospodarczego. Znaczenie przedsiębiorczości, innowacyjności oraz jakości produktu i procesów wytwarzania dla konkurencyjności rynkowej podmiotów gospodarczych.5
T-W-2Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstw.2
T-W-3Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.4
T-W-4Klasyfikacja systemów zarządzania przedsiębiorstwami - kryterium efektywność.2
T-W-5System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 - cele, struktura, wymagania.4
T-W-6Dokumentacja SZJ - Księga Jakości, procedury i instrukcje. Organizacja prac wdrożenia SZJ oraz jego certyfikacji i utrzymania.6
T-W-7Rola Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz Zarządzania przez jakość (TQM) w poprawie wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa.5
T-W-8Koszty jakości.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Aktywne uczestnictwo w zajęciach (obecność)30
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z zastosowaniem środków audiowizualnych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne oraz ocena bieżącej aktywności studenta na zajęciach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_1A_O16.2_W25
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jakościowych aspektów wykonywania projektów i procesów technologicznych w kontekście stosowania prawa pracy.
TI_1A_W25, TI_1A_W28T1A_W04, T1A_W09, T1A_W11InzA_W04C-1T-W-1, T-W-7, T-W-2, T-W-8, T-W-4, T-W-5, T-W-3, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_1A_O16.2_U17
Student potrafi stosować pozatechniczne narzędzia jakościowe i ekonomiczne do oceny swoich działań i projektów technicznych w aspekcie jakości produktu oraz kosztów i terminów produkcyjnych.
TI_1A_U17T1A_U03, T1A_U04, T1A_U10, T1A_U12C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_1A_O16.2_K05
Student ma niezbędne kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy na wydzielonym stanowisku pracy przedsiębiorstwa w obszarze zagadnień techniczno-ekonomicznych.
TI_1A_K05T1A_K06InzA_K02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_1A_O16.2_W25
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jakościowych aspektów wykonywania projektów i procesów technologicznych w kontekście stosowania prawa pracy.
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu jakości produktu i systemów zarządzania jakością oraz rozumie potrzebę ciagłego doskonalenia procesów wytwarzania jako warunku sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_1A_O16.2_U17
Student potrafi stosować pozatechniczne narzędzia jakościowe i ekonomiczne do oceny swoich działań i projektów technicznych w aspekcie jakości produktu oraz kosztów i terminów produkcyjnych.
2,0
3,0Student potrafi stosować pozatechniczne narzędzia jakościowe i ekonomiczne do oceny swoich działań i projektów technicznych w aspekcie jakości produktu oraz kosztów i terminów produkcyjnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_1A_O16.2_K05
Student ma niezbędne kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy na wydzielonym stanowisku pracy przedsiębiorstwa w obszarze zagadnień techniczno-ekonomicznych.
2,0
3,0Student ma niezbędne kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy na wydzielonym stanowisku pracy przedsiębiorstwa w obszarze zagadnień techniczno-ekonomicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka., PWN, Warszawa, 1998, I
  2. Polska norma, PN-ISO 9001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania., PKN, wARSZAWA, 2009, 1

Literatura dodatkowa

  1. Sudoł S., Przedsiębiorstwo, DOM organizatora TNOiK, Toruń, 2002, I
  2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 1998, I
  3. Juran J., Jakość, PWE, Warszawa, 1978, I
  4. Miesięcznik, Problemy jakosci, Siogma-Not, warszawa, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju gospodarczego. Znaczenie przedsiębiorczości, innowacyjności oraz jakości produktu i procesów wytwarzania dla konkurencyjności rynkowej podmiotów gospodarczych.5
T-W-2Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstw.2
T-W-3Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.4
T-W-4Klasyfikacja systemów zarządzania przedsiębiorstwami - kryterium efektywność.2
T-W-5System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 - cele, struktura, wymagania.4
T-W-6Dokumentacja SZJ - Księga Jakości, procedury i instrukcje. Organizacja prac wdrożenia SZJ oraz jego certyfikacji i utrzymania.6
T-W-7Rola Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz Zarządzania przez jakość (TQM) w poprawie wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa.5
T-W-8Koszty jakości.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Aktywne uczestnictwo w zajęciach (obecność)30
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_1A_O16.2_W25Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jakościowych aspektów wykonywania projektów i procesów technologicznych w kontekście stosowania prawa pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_1A_W25Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania projektami, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy.
TI_1A_W28Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w szczególności związanych z branżą informatyczną i telekomunikacyjną.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W04ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką przedsiębiorczości, zarządzania jakością w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem ekonomiki tej działalności. Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia dokumentów systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie i interpretacji wymagań normy ISO 9001.
Treści programoweT-W-1Uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju gospodarczego. Znaczenie przedsiębiorczości, innowacyjności oraz jakości produktu i procesów wytwarzania dla konkurencyjności rynkowej podmiotów gospodarczych.
T-W-7Rola Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz Zarządzania przez jakość (TQM) w poprawie wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa.
T-W-2Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstw.
T-W-8Koszty jakości.
T-W-4Klasyfikacja systemów zarządzania przedsiębiorstwami - kryterium efektywność.
T-W-5System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 - cele, struktura, wymagania.
T-W-3Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.
T-W-6Dokumentacja SZJ - Księga Jakości, procedury i instrukcje. Organizacja prac wdrożenia SZJ oraz jego certyfikacji i utrzymania.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z zastosowaniem środków audiowizualnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne oraz ocena bieżącej aktywności studenta na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu jakości produktu i systemów zarządzania jakością oraz rozumie potrzebę ciagłego doskonalenia procesów wytwarzania jako warunku sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_1A_O16.2_U17Student potrafi stosować pozatechniczne narzędzia jakościowe i ekonomiczne do oceny swoich działań i projektów technicznych w aspekcie jakości produktu oraz kosztów i terminów produkcyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_1A_U17Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w zakresie teleinformatyki, napisać prosty biznesplan firmy związanej z branżą teleinformatyczną.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
T1A_U12potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką przedsiębiorczości, zarządzania jakością w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem ekonomiki tej działalności. Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia dokumentów systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie i interpretacji wymagań normy ISO 9001.
Treści programoweT-W-1Uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju gospodarczego. Znaczenie przedsiębiorczości, innowacyjności oraz jakości produktu i procesów wytwarzania dla konkurencyjności rynkowej podmiotów gospodarczych.
T-W-2Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstw.
T-W-3Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.
T-W-4Klasyfikacja systemów zarządzania przedsiębiorstwami - kryterium efektywność.
T-W-5System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 - cele, struktura, wymagania.
T-W-6Dokumentacja SZJ - Księga Jakości, procedury i instrukcje. Organizacja prac wdrożenia SZJ oraz jego certyfikacji i utrzymania.
T-W-7Rola Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz Zarządzania przez jakość (TQM) w poprawie wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa.
T-W-8Koszty jakości.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z zastosowaniem środków audiowizualnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne oraz ocena bieżącej aktywności studenta na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi stosować pozatechniczne narzędzia jakościowe i ekonomiczne do oceny swoich działań i projektów technicznych w aspekcie jakości produktu oraz kosztów i terminów produkcyjnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_1A_O16.2_K05Student ma niezbędne kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy na wydzielonym stanowisku pracy przedsiębiorstwa w obszarze zagadnień techniczno-ekonomicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_1A_K05Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką przedsiębiorczości, zarządzania jakością w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem ekonomiki tej działalności. Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia dokumentów systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie i interpretacji wymagań normy ISO 9001.
Treści programoweT-W-1Uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju gospodarczego. Znaczenie przedsiębiorczości, innowacyjności oraz jakości produktu i procesów wytwarzania dla konkurencyjności rynkowej podmiotów gospodarczych.
T-W-2Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstw.
T-W-3Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.
T-W-4Klasyfikacja systemów zarządzania przedsiębiorstwami - kryterium efektywność.
T-W-5System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 - cele, struktura, wymagania.
T-W-6Dokumentacja SZJ - Księga Jakości, procedury i instrukcje. Organizacja prac wdrożenia SZJ oraz jego certyfikacji i utrzymania.
T-W-7Rola Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz Zarządzania przez jakość (TQM) w poprawie wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa.
T-W-8Koszty jakości.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z zastosowaniem środków audiowizualnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne oraz ocena bieżącej aktywności studenta na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma niezbędne kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy na wydzielonym stanowisku pracy przedsiębiorstwa w obszarze zagadnień techniczno-ekonomicznych.
3,5
4,0
4,5
5,0