Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S1)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Nauczyciel odpowiedzialny Jan Purczyński <Jan.Purczynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS7 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie wszystkich zajęć z semestrów poprzedzających semestr dyplomowy

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie studenta do realizacji własnej pracy dyplomowej
C-2Zapoznanie studenta z pracami dyplomowymi realizowanymi przez innych studentów grupy seminaryjnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Omówienie procedury dyplomowania na WE ZUT2
T-S-2Cel realizacji pracy dyplomowej. Zakres i metodyka realizacji pracy dyplomowej.2
T-S-3Prezentacje referatów przedstawiających tematy prac dyplomowych wykonywanych przez członków grupy seminaryjnej połączona z ich merytoryczną i krytyczną analizą.22
T-S-4Omówienie etapów pisania pracy dyplomowej oraz zapoznanie studentów z wymaganiami, jakie taka praca musi spełniać4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Udział w zajęciach30
A-S-2Przygotowywanie referatów na temat swojej pracy dyplomowej20
A-S-3Przygptowania planu pracy dyplomowej oraz krótkiego jej opisu10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacja
M-2Dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie aktywności studenta podczas dyskusji nad pracami dyplomowymi realizowanymi przez innych członków grupy seminaryjnej.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie prezentacji przygotowanych przez danego studenta z uwzglednieniem jego aktywności podczas zajęc w trakcie całego semestru.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_1A_C20_W01
Student zna zasady przygotowywania tekstów technicznych i prostych prezentacji multimedialnych.
TI_1A_W24T1A_W08, T1A_W11InzA_W04C-1, C-2T-S-4, T-S-1, T-S-2, T-S-3M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_1A_C20_U01
Student umie zaplanować działania konieczne do napisania pracy dyplomowej oraz zrealizować te działania. Potrafi przygotować prezentację multimedialną na temat swojej pracy dyplomowej.
TI_1A_U16, TI_1A_U22, TI_1A_U21, TI_1A_U19T1A_U01, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U07, T1A_U10InzA_U03C-1, C-2T-S-1, T-S-2, T-S-3, T-S-4M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_1A_C20_K01
Student potrafi przedstawić tematykę swojej pracy dyplomowej w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób. Potrafi określić pozatechniczne aspekty związane z tematykę realizowanej pracy dyplomowej. Potrafi samodzielnie zdobywac wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej.
TI_1A_K03, TI_1A_K01, TI_1A_K04, TI_1A_K06, TI_1A_K02T1A_K01, T1A_K02, T1A_K03, T1A_K04, T1A_K05, T1A_K07InzA_K01C-1, C-2T-S-2, T-S-3M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_1A_C20_W01
Student zna zasady przygotowywania tekstów technicznych i prostych prezentacji multimedialnych.
2,0
3,0Student zna zasady przygotowywania tekstów technicznych i prostych prezentacji multimedialnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_1A_C20_U01
Student umie zaplanować działania konieczne do napisania pracy dyplomowej oraz zrealizować te działania. Potrafi przygotować prezentację multimedialną na temat swojej pracy dyplomowej.
2,0
3,0Student umie zaplanować działania konieczne do napisania pracy dyplomowej oraz zrealizować te działania. Potrafi przygotować prezentację multimedialną na temat swojej pracy dyplomowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_1A_C20_K01
Student potrafi przedstawić tematykę swojej pracy dyplomowej w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób. Potrafi określić pozatechniczne aspekty związane z tematykę realizowanej pracy dyplomowej. Potrafi samodzielnie zdobywac wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej.
2,0
3,0Student potrafi przedstawić tematykę swojej pracy dyplomowej w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób. Potrafi określić pozatechniczne aspekty związane z tematykę realizowanej pracy dyplomowej. Potrafi samodzielnie zdobywac wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Honczarenko J., Poradnik dyplomanta, Wyd. PS., Szczecin, 2000
  2. Szablon pracy dyplomowej realizowanej na Wydziale Elektrycznym, Szczecin, 2005
  3. Regulamin studiów Wyższych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 2012

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Omówienie procedury dyplomowania na WE ZUT2
T-S-2Cel realizacji pracy dyplomowej. Zakres i metodyka realizacji pracy dyplomowej.2
T-S-3Prezentacje referatów przedstawiających tematy prac dyplomowych wykonywanych przez członków grupy seminaryjnej połączona z ich merytoryczną i krytyczną analizą.22
T-S-4Omówienie etapów pisania pracy dyplomowej oraz zapoznanie studentów z wymaganiami, jakie taka praca musi spełniać4
30

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Udział w zajęciach30
A-S-2Przygotowywanie referatów na temat swojej pracy dyplomowej20
A-S-3Przygptowania planu pracy dyplomowej oraz krótkiego jej opisu10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_1A_C20_W01Student zna zasady przygotowywania tekstów technicznych i prostych prezentacji multimedialnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_1A_W24Zna metody przygotowywania dokumentacji oraz multimedialnych prezentacji projektów inżynierskich związanych z teleinformatyką.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W08ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
T1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie studenta do realizacji własnej pracy dyplomowej
C-2Zapoznanie studenta z pracami dyplomowymi realizowanymi przez innych studentów grupy seminaryjnej.
Treści programoweT-S-4Omówienie etapów pisania pracy dyplomowej oraz zapoznanie studentów z wymaganiami, jakie taka praca musi spełniać
T-S-1Omówienie procedury dyplomowania na WE ZUT
T-S-2Cel realizacji pracy dyplomowej. Zakres i metodyka realizacji pracy dyplomowej.
T-S-3Prezentacje referatów przedstawiających tematy prac dyplomowych wykonywanych przez członków grupy seminaryjnej połączona z ich merytoryczną i krytyczną analizą.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja
M-1Prezentacja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie prezentacji przygotowanych przez danego studenta z uwzglednieniem jego aktywności podczas zajęc w trakcie całego semestru.
S-1Ocena formująca: Ocena na podstawie aktywności studenta podczas dyskusji nad pracami dyplomowymi realizowanymi przez innych członków grupy seminaryjnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna zasady przygotowywania tekstów technicznych i prostych prezentacji multimedialnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_1A_C20_U01Student umie zaplanować działania konieczne do napisania pracy dyplomowej oraz zrealizować te działania. Potrafi przygotować prezentację multimedialną na temat swojej pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_1A_U16Potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do prowadzenia działalności inżynierskiej z literatury, baz danych, dokumentacji technicznej, patentowej i innych źródeł, także w języku angielskim. Potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji formułować wnioski i opinie oraz je uzasadniać.
TI_1A_U22Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym dotyczących szczegółowych zagadnień studiowanej dyscypliny inżynierskiej.
TI_1A_U21Umie przygotować w języku polskim i obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanej dyscypliny inżynierskiej (teleinformatyki).
TI_1A_U19Potrafi przygotować dokumentację oraz multimedialną prezentację zagadnienia z dziedziny teleinformatyki.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U03potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T1A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T1A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie studenta do realizacji własnej pracy dyplomowej
C-2Zapoznanie studenta z pracami dyplomowymi realizowanymi przez innych studentów grupy seminaryjnej.
Treści programoweT-S-1Omówienie procedury dyplomowania na WE ZUT
T-S-2Cel realizacji pracy dyplomowej. Zakres i metodyka realizacji pracy dyplomowej.
T-S-3Prezentacje referatów przedstawiających tematy prac dyplomowych wykonywanych przez członków grupy seminaryjnej połączona z ich merytoryczną i krytyczną analizą.
T-S-4Omówienie etapów pisania pracy dyplomowej oraz zapoznanie studentów z wymaganiami, jakie taka praca musi spełniać
Metody nauczaniaM-1Prezentacja
M-2Dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie aktywności studenta podczas dyskusji nad pracami dyplomowymi realizowanymi przez innych członków grupy seminaryjnej.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie prezentacji przygotowanych przez danego studenta z uwzglednieniem jego aktywności podczas zajęc w trakcie całego semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie zaplanować działania konieczne do napisania pracy dyplomowej oraz zrealizować te działania. Potrafi przygotować prezentację multimedialną na temat swojej pracy dyplomowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_1A_C20_K01Student potrafi przedstawić tematykę swojej pracy dyplomowej w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób. Potrafi określić pozatechniczne aspekty związane z tematykę realizowanej pracy dyplomowej. Potrafi samodzielnie zdobywac wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_1A_K03Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
TI_1A_K01Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
TI_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
TI_1A_K06Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć teleinformatyki i innych aspektów działalności inżyniera, podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.
TI_1A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera - teleinformatyka, w tym jej wpływu na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T1A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T1A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie studenta do realizacji własnej pracy dyplomowej
C-2Zapoznanie studenta z pracami dyplomowymi realizowanymi przez innych studentów grupy seminaryjnej.
Treści programoweT-S-2Cel realizacji pracy dyplomowej. Zakres i metodyka realizacji pracy dyplomowej.
T-S-3Prezentacje referatów przedstawiających tematy prac dyplomowych wykonywanych przez członków grupy seminaryjnej połączona z ich merytoryczną i krytyczną analizą.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja
M-2Dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena na podstawie aktywności studenta podczas dyskusji nad pracami dyplomowymi realizowanymi przez innych członków grupy seminaryjnej.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie prezentacji przygotowanych przez danego studenta z uwzglednieniem jego aktywności podczas zajęc w trakcie całego semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi przedstawić tematykę swojej pracy dyplomowej w sposób jasny i zrozumiały dla innych osób. Potrafi określić pozatechniczne aspekty związane z tematykę realizowanej pracy dyplomowej. Potrafi samodzielnie zdobywac wiedzę związaną z tematyką pracy dyplomowej.
3,5
4,0
4,5
5,0